Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 144 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 472/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 637/2008 w odniesieniu do krajowych programów restrukturyzacji sektora bawełny

Data ogłoszenia:2009-06-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 144 POZ 1

9.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 472/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 637/2008 w odniesieniu do krajowych programów restrukturyzacji sektora bawełny

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (3).


(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 ust. 2 akapit trzeci,

uwzględniając Akt przystąpienia z 1979 r., w szczególności ust. 6 Protokołu 4 w sprawie bawełny (1) załączonego do tego Aktu,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozdział 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 637/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i ustanawiającego krajowe programy restrukturyzacji sektora bawełny (2) zawiera przepisy dotyczące czteroletnich programów restrukturyzacji, co do których decyzja ma być podjęta na szczeblu państwa członkowskiego w celu finansowania, między innymi, szczególnych środków dla branży odziarniania.

(4)

Artykuł 7 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 637/2008 stanowi, że beneficjenci pomocy przyznanej na mocy rozdziału IV rozporządzenia Rady (WE) nr 1051/2001 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie pomocy produkcyjnej dla bawełny (4) w roku gospodarczym 2005/2006 są beneficjentami pomocy przyznanej w ramach środków, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. a), b) i d) rozporzą­ dzenia (WE) nr 637/2008. Ponieważ niektóre przedsię­ biorstwa odziarniające nie były jednak prowadzone przez ich właścicieli w tym referencyjnym roku gospodarczym i wspomniani właściciele nie byli beneficjentami pomocy przyznanej na mocy rozdziału IV rozporządzenia (WE) nr 1051/2001, te przedsiębiorstwa odziarniające były wykluczone z uczestnictwa w procesie restrukturyzacji. Aby krajowe programy restrukturyzacji weszły w życie, wszystkie przedsiębiorstwa odziarniające prowadzące działalność w referencyjnym roku gospodarczym 2005/2006 i kwalifikujące się do pomocy zgodnie z rozdziałem IV rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 powinny być objęte środkami określonymi w art. 7 ust. 1 lit. a), b) i d) rozporządzenia (WE) nr 637/2008. W związku z tym właściwe jest, aby w odniesieniu do tego roku gospodarczego właściciel przedsiębiorstwa odziarniającego kwalifikował się jako beneficjent w ramach danego programu restrukturyzacji. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 637/2008,

(2)

W następstwie rozwoju sytuacji gospodarczej sektora bawełny we Wspólnocie i wynikającej z tego pilnej potrzeby przeprowadzenia dogłębnej restrukturyzacji i objęcia wszystkich odnośnych przedsiębiorstw odziar­ niających uzasadnione jest wprowadzenie ośmioletniego okresu programowania. W przypadku gdy państwo członkowskie wprowadza taki ośmioletni program restrukturyzacji, powinno nastąpić natychmiastowe prze­ niesienie do pułapów krajowych zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 637/2008 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) w art. 4 ust. 1 po akapicie pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu:

(3) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16. (4) Dz.U. L 148 z 1.6.2001, s. 3.

(1) Dz.U. L 291 z 19.11.1979, s. 174. (2) Dz.U. L 178 z 5.7.2008, s. 1.

L 144/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.6.2009

„Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego państwa członkowskie mogą zadecydować o przedłożeniu Komisji, w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r., jednego projektu zmienionego programu restrukturyzacji na okres ośmiu lat.”; 2) w art. 5 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu: „Jeśli jednak państwo członkowskie zadecyduje o przedłożeniu projektu zmienionego programu restruktury­ zacji na okres ośmiu lat, jak przewidziano w art. 4 ust. 1 akapit drugi, roczny budżet państwa członkowskiego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, zostaje prze­ niesiony do krajowych pułapów tego państwa członkow­ skiego zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia (WE) nr 73/2009 w roku budżetowym 2018 i ma zastoso­ wanie do płatności bezpośrednich wypłacanych w wymienionym roku. Zainteresowane państwo członkow­ skie składa powiadomienie na temat realizacji programu

restrukturyzacji i osiągnięcia jego celów przed dniem 1 stycznia 2018 r.”; 3) w art. 7 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) właściciele przedsiębiorstw odziarniających, którym przy­ znano pomoc na mocy rozdziału IV rozporządzenia Rady (WE) nr 1051/2001 (*) w roku gospodarczym 2005/2006, w odniesieniu do pomocy przyznanej w ramach środków, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i d) niniejszego artykułu; ___________ (*) Dz.U. L 148 z 1.6.2001, s. 3.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 maja 2009 r. W imieniu Rady

J. ŠEBESTA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 144 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L144 - 25 z 20099.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/493/WE ustanawiającą kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji

 • Dz. U. L144 - 24 z 20099.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2009 r. dotycząca przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Regulaminu nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów użytkowych w zakresie ich zewnętrznych elementów wystających znajdujących się przed tylnym oblachowaniem kabiny

 • Dz. U. L144 - 21 z 20099.6.2009

  Protokół zmieniający Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

 • Dz. U. L144 - 20 z 20099.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty i jej państw członkowskich, Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

 • Dz. U. L144 - 17 z 20099.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 478/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do monepantelu (1)

 • Dz. U. L144 - 15 z 20099.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 477/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L144 - 13 z 20099.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 476/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L144 - 11 z 20099.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 475/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L144 - 9 z 20099.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L144 - 3 z 20099.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 473/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.