Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 144 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 477/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

Data ogłoszenia:2009-06-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 144 POZ 15

9.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 477/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

Należy zagwarantować, by wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporzą­ dzeniem, mogła być nadal stosowana przez osobę, której udzielono informacji, przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawia­ jącego Wspólnotowy Kodeks Celny (2). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenkla­ tury Scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 ustaliło ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze Scalonej lub dodaje do niej jakiekolwiek dodatkowe podpodziały i która została ustanowiona w drodze prze­ pisów szczególnych prawa wspólnotowego w celu stoso­ wania środków taryfowych i innych środków odnoszą­ cych się do obrotu towarowego. Na mocy wyżej wymienionych ogólnych reguł towary opisane w kolumnie 1 tabeli zawartej w załączniku muszą być klasyfikowane pod odpowiednimi kodami CN wskazanymi w kolumnie 2 z przyczyn określonych w kolumnie 3.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Towary opisane w kolumnie 1 załączonej tabeli są klasyfiko­ wane w ramach Nomenklatury Scalonej według odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie 2 tej tabeli. Artykuł 2 Zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92, w okresie trzech miesięcy można nadal powoływać się na wiążącą informację taryfową wydaną przez organy celne państw członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządze­ niem. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 5 czerwca 2009 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

L 144/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.6.2009

ZAŁĄCZNIK

Opis towarów (1) Klasyfikacja (kod CN) (2) Uzasadnienie (3)

1. Produkt składający się z prostokątnej płyty z częściowo hartowanego szkła, na której przyklejone jest kilka antyrefleksyjnych i pochłaniających warstw z tworzywa sztucznego. Produkt jest nieobramowany. Jest on stosowany w produkcji monitorów plazmowych.

9001 90 00

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1., 3. lit. b) i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, oraz brzmienie kodów CN 9001 i 9001 90 00. Z tworzywa sztucznego nadają produktowi cechy charakterystyczne elementu optycznego. Wyklucza się zatem klasyfikację do pozycji 7007 jako szkło bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego lub warstwowego. Nieoprawione elementy optyczne z tworzywa sztucznego objęte są pozycją 9001, nawet obrobione optycznie (zob. również (Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego (HS) dotyczące pozycji 9001 lit. D)) Produkt należy więc klasyfikować do kodu CN 9001 90 00, jako pozostałe elementy optyczne.

2. Produkt składający się z prostokątnej płyty wykonanej z częściowo hartowanego szkła, na której przyklejone jest kilka antyreflek­ syjnych i pochłaniających warstw z tworzywa sztucznego. Produkt obramowany jest metalową taśmą. Jest on stosowany w produkcji monitorów plazmowych.

9002 20 00

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1., 3. lit. b) i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, oraz brzmienie kodów CN 9002 i 9002 20 00. Warstwy z tworzywa sztucznego nadają produktowi cechy charakterystyczne elementu optycznego/filtru optycznego. Wyklucza się zatem klasyfikację do pozycji 7007 jako szkło bezpieczne, złożone ze szkła hartowa­ nego lub warstwowego. Oprawione elementy optyczne z tworzywa sztucznego objęte są pozycją 9002, nawet obrobione optycznie (zob. również (Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego (HS) dotyczące pozycji 9001 lit. D) i 9002). Produkt należy więc klasyfikować do kodu CN 9002 20 00, jako filtr optyczny.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 144 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L144 - 25 z 20099.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/493/WE ustanawiającą kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji

 • Dz. U. L144 - 24 z 20099.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2009 r. dotycząca przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Regulaminu nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów użytkowych w zakresie ich zewnętrznych elementów wystających znajdujących się przed tylnym oblachowaniem kabiny

 • Dz. U. L144 - 21 z 20099.6.2009

  Protokół zmieniający Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

 • Dz. U. L144 - 20 z 20099.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty i jej państw członkowskich, Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

 • Dz. U. L144 - 17 z 20099.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 478/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do monepantelu (1)

 • Dz. U. L144 - 13 z 20099.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 476/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L144 - 11 z 20099.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 475/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L144 - 9 z 20099.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L144 - 3 z 20099.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 473/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej

 • Dz. U. L144 - 1 z 20099.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 472/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 637/2008 w odniesieniu do krajowych programów restrukturyzacji sektora bawełny

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.