Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 144 POZ 21

Tytuł:

Protokół zmieniający Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2009-06-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 144 POZ 21

9.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/21

PROTOKÓŁ zmieniający Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA, KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA, REPUBLIKA WŁOSKA, REPUBLIKA CYPRYJSKA, REPUBLIKA ŁOTEWSKA, REPUBLIKA LITEWSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, REPUBLIKA WĘGIERSKA, MALTA, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, REPUBLIKA AUSTRII, RZECZPOSPOLITA POLSKA, REPUBLIKA PORTUGALSKA, RUMUNIA, REPUBLIKA SŁOWENII, REPUBLIKA SŁOWACKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, zwane dalej „państwami członkowskimi”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej, oraz WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, reprezentowana przez Radę Unii Europejskiej, z jednej strony, oraz


L 144/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.6.2009

RZĄD CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ, z drugiej strony, uwzględniając przystąpienie Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, a tym samym do Wspólnoty, w dniu 1 stycznia 2007 r., UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Republika Bułgarii i Rumunia są stronami Umowy o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami człon­ kowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony, która została podpisana w Brukseli dnia 6 grudnia 2002 r., i weszła w życie dnia 1 marca 2008 r. (zwana dalej „umową”).

Artykuł 3 Umawiające się strony informują się wzajemnie o zakończeniu wewnętrznych procedur prawnych niezbędnych do wejścia w życie niniejszego protokołu. Niniejszy protokół wchodzi w życie w dniu otrzymania ostatniej pisemnej notyfikacji. Artykuł 4 Niniejszy protokół sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego pierwszego marca roku dwa tysiące dziewiątego, w dwóch egzemplarzach w językach angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim oraz chińskim, przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczne.

Artykuł 2 Teksty umowy w językach bułgarskim i rumuńskim dołączone do niniejszego protokołu są autentyczne na tych samych warunkach co inne wersje językowe sporządzone zgodnie z art. 14 umowy.

9.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/23

За държавите-членки Por los Estados miembros Za členské státy For medlemsstaterne Für die Mitgliedstaaten Liikmesriikide nimel Για τα κράτη μέλη For the Member States Pour les États membres Per gli Stati membri Dalībvalstu vārdā Valstybių narių vardu A tagállamok részéről Għall-Istati Membri Voor de lidstaten W imieniu państw członkowskich Pelos Estados-Membros Pentru statele membre Za členské štáty Za države članice Jäsenvaltioiden puolesta På medlemsstaternas vägnar

За Европейската общност Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunitą europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu Az Európai Közösség részéről Għall-Komunitą Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Pentru Comunitatea Europeană Za Európske spoločenstvo Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar

За правителството на Китайската народна република Por el Gobierno de la República Popular China Za vládu Čínské lidové republiky For Folkerepublikken Kinas regering Im Namen der Regierung der Volksrepublik China Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας For the Government of the People's Republic of China Pour la gouvernement de la République populaire de Chine Per il Governo della Repubblica popolare cinese Kīnas Tautas Republikas vārdā Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu A Ķīnas Népköztársaság kormánya részéről Għall-Gvern tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina Voor de regering van de Volksrepubliek China W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej Pelo Governo da República Popular da China Pentru Guvernul Republicii Populare Chineze Za vládu Čínskej l'udovej republiky Za Vlado Ljudske republike Kitajske Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 144 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L144 - 25 z 20099.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/493/WE ustanawiającą kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji

 • Dz. U. L144 - 24 z 20099.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2009 r. dotycząca przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Regulaminu nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów użytkowych w zakresie ich zewnętrznych elementów wystających znajdujących się przed tylnym oblachowaniem kabiny

 • Dz. U. L144 - 20 z 20099.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty i jej państw członkowskich, Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

 • Dz. U. L144 - 17 z 20099.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 478/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do monepantelu (1)

 • Dz. U. L144 - 15 z 20099.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 477/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L144 - 13 z 20099.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 476/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L144 - 11 z 20099.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 475/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L144 - 9 z 20099.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L144 - 3 z 20099.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 473/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej

 • Dz. U. L144 - 1 z 20099.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 472/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 637/2008 w odniesieniu do krajowych programów restrukturyzacji sektora bawełny

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.