Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 144 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/493/WE ustanawiającą kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji

Data ogłoszenia:2009-06-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 144 POZ 25

9.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/25

DECYZJA RADY z dnia 25 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/493/WE ustanawiającą kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji (2009/434/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (1), w szczególności jego art. 69 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w celu rozpow­ szechnienia szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich oraz wzmożenia działań związanych z priorytetami określonymi w art. 16a ust. 1 lit. a)–f) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005. Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie finansowania projektów w zakresie energii i szerokopasmowego Internetu oraz oceny funk­ cjonowania reformy WPR w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej (3) 600 mln EUR powinno zostać udostępnione w 2009 r., a 420 mln EUR powinno zostać zabezpieczone dzięki mechanizmowi kompensa­ cyjnemu w ramach wspólnotowej budżetowej procedury pojednawczej dla budżetu na 2010 r. i powinno zostać udostępnione w 2010 r.

(4)

Decyzja 2006/493/WE (2) ustanawia kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji. Rada Europejska obradująca w dniach 11 i 12 grudnia 2008 r. zatwierdziła europejski plan naprawy gospodar­ czej, który zakłada podjęcie działań priorytetowych mają­ cych na celu przyspieszenie dostosowania gospodarek państw członkowskich do obecnych wyzwań. Europejski plan naprawy gospodarczej wiąże się z nakładami odpowiadającymi łącznie około 1,5 % PKB Unii Europejskiej, czyli kwocie odpowiadającej około 200 mld EUR. Z kwoty tej 1 020 mln EUR należy udostępnić wszystkim państwom członkowskim za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rolnego na

Należy zatem 2006/493/WE,

odpowiednio

zmienić

decyzję

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2006/493/WE zastępuje się tekstem znaj­ dującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 maja 2009 r. W imieniu Rady

J. ŠEBESTA

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 195 z 15.7.2006, s. 22.

(3) Dz.U. C 108 z 12.5.2009, s. 1.

L 144/26

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Całkowita kwota środków na zobowiązania na lata 2007–2013 (w cenach stałych z 2004 r.), jej podział na poszczególne lata oraz minimalna kwota, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji (*)

EUR (**), ceny z 2004 r. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem

PL

Całkowita kwota dla UE-25 oraz Bułgarii i Rumunii

9 325 497 783

10 788 767 263

11 058 446 242

10 651 531 634

9 824 886 713

9 588 187 168

9 356 225 581

70 593 542 384

Minimalna kwota dla regionów kwalifikujących się w ramach celu konwergencji

(*) Przed modulacją i innymi przesunięciami z wydatków związanych z rynkiem i płatności bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej na rozwój obszarów wiejskich. (**) Podane kwoty zaokrąglono do najbliższego euro.

27 676 975 284

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Całkowita kwota środków na zobowiązania na lata 2007–2013 (w cenach bieżących), jej podział na poszczególne lata oraz minimalna kwota, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji (*)

EUR (**), ceny bieżące 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem

Całkowita kwota dla UE-25 oraz Bułgarii i Rumunii

9 896 292 851

11 678 108 653

12 209 418 209

11 995 354 634

11 285 706 554

11 234 089 442

11 181 555 662

79 480 526 005

Minimalna kwota dla regionów kwalifikujących się w ramach celu konwergencji

(*) Przed modulacją i innymi przesunięciami z wydatków związanych z rynkiem i płatności bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej na rozwój obszarów wiejskich. (**) Podane kwoty zaokrąglono do najbliższego euro.”

31 232 644 963

9.6.2009

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 144 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L144 - 24 z 20099.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2009 r. dotycząca przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Regulaminu nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów użytkowych w zakresie ich zewnętrznych elementów wystających znajdujących się przed tylnym oblachowaniem kabiny

 • Dz. U. L144 - 21 z 20099.6.2009

  Protokół zmieniający Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

 • Dz. U. L144 - 20 z 20099.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty i jej państw członkowskich, Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

 • Dz. U. L144 - 17 z 20099.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 478/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do monepantelu (1)

 • Dz. U. L144 - 15 z 20099.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 477/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L144 - 13 z 20099.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 476/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L144 - 11 z 20099.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 475/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L144 - 9 z 20099.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L144 - 3 z 20099.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 473/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej

 • Dz. U. L144 - 1 z 20099.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 472/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 637/2008 w odniesieniu do krajowych programów restrukturyzacji sektora bawełny

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.