Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 146 POZ 1

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2009-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 146 POZ 1

Strona 1 z 28
10.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 146/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

DYREKTYWY

 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY  2009/43/WE z dnia 6  maja  2009  r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z  obronnością we Wspólnocie

(Tekst mający znaczenie dla  EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu

Przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne państw członkowskich dotyczące transferów produktów związa­ nych z  obronnością wewnątrz Wspólnoty zawierają roz­ bieżności, które mogą ograniczać przepływ takich produktów oraz mogą zakłócać konkurencję w  ramach rynku wewnętrznego, utrudniając przez to innowacje, współpracę w  dziedzinie przemysłu  i  konkurencyjność przemysłu obronności w Unii Europejskiej. Cele powszechnie realizowane przez przepisy ustawo­ we i wykonawcze państw członkowskich obejmują ochro­ nę praw człowieka oraz utrzymanie pokoju, bezpieczeństwa i stabilności poprzez system ścisłej kontro­ li i ograniczenia eksportu oraz rozprzestrzeniania produk­ tów związanych z  obronnością w  krajach trzecich oraz innych państwach członkowskich. Takie ograniczenia w  przepływie produktów związanych z obronnością wewnątrz Wspólnoty nie mogą zostać po­ wszechnie zniesione poprzez bezpośrednie zastosowanie przewidzianych w  Traktacie zasad swobodnego przepły­ wu towarów i usług, ponieważ ograniczenia te mogą być uzasadnione w poszczególnych przypadkach zgodnie z ar­ t.  30 lub  296 Traktatu, które nadal są stosowane przez państwa członkowskie, o  ile spełnione są odpowiednie warunki. Należy zatem zharmonizować odpowiednie przepisy usta­ wowe  i  wykonawcze państw członkowskich w  taki spo­ sób, aby uprościć wewnątrzwspólnotowy transfer produktów związanych z  obronnością w  celu zapewnie­ nia należytego działania rynku wewnętrznego. Niniejsza dyrektywa dotyczy wyłącznie zasad i procedur w odniesie­ niu do produktów związanych z obronnością i w związku z tym nie ma wpływu na politykę państw członkowskich w  zakresie transferów produktów związanych z obronnością.

(4)

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Traktat przewiduje ustanowienie rynku wewnętrznego, które zakłada zniesienie przeszkód w  swobodnym prze­ pływie towarów  i  usług pomiędzy państwami członkow­ skimi oraz powstanie systemu chroniącego przed zakłóceniami konkurencji na wspólnym rynku. Postanowienia Traktatu ustanawiające rynek wewnętrzny obowiązują w  stosunku do wszystkich towarów  i  usług dostarczanych odpłatnie, w  tym do produktów związa­ nych z  obronnością, ale nie uniemożliwiają państwom członkowskim przedsięwzięcia innych środków w indywi­ dualnych przypadkach, kiedy państwa członkowskie uzna­ ją to za niezbędne dla ochrony swoich podstawowych interesów w sferze bezpieczeństwa.

(5)

(2)

(6)

(1)  Opinia z dnia 23 października 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. (dotych­ czas nieopublikowana w  Dzienniku  Urzędowym)  i  decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r.

L 146/2

(7)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(15)

10.6.2009

Harmonizacja odpowiednich przepisów ustawowych i wy­ konawczych państw członkowskich powinna pozostać bez uszczerbku dla międzynarodowych obowiązków i zo­ bowiązań państw członkowskich lub ich swobody w  od­ niesieniu do polityki w  zakresie eksportu produktów związanych z obronnością.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 146 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L146 - 37 z 200910.6.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/44/WE z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/26/WE w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych oraz dyrektywę 2002/47/WE w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do systemów powiązanych i do wierzytelności kredytowych (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.