Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 146 POZ 37

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/44/WE z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/26/WE w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych oraz dyrektywę 2002/47/WE w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do systemów powiązanych i do wierzytelności kredytowych (1)

Data ogłoszenia:2009-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 146 POZ 37

Strona 1 z 8
10.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 146/37

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY  2009/44/WE z dnia 6  maja  2009  r. zmieniająca dyrektywę 98/26/WE w  sprawie zamknięcia rozliczeń w  systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych oraz dyrektywę 2002/47/WE w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych w  odniesieniu do systemów powiązanych  i  do wierzytelności kredytowych

(Tekst mający znaczenie dla  EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1), uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (2), Europejskiego Komitetu

(5)

Dyrektywa  2002/47/WE Parlamentu Europejskiego  i  Ra­ dy (6) stworzyła ujednolicone wspólnotowe ramy prawne dla transgranicznego stosowania zabezpieczeń finanso­ wych i w ten sposób zniosła większość wymogów formal­ nych tradycyjnie nakładanych na uzgodnienia dotyczące zabezpieczeń. Europejski Bank Centralny zadecydował o wprowadzeniu wierzytelności kredytowych kwalifikujących się do zabez­ pieczenia operacji kredytowych Eurosystemu od dnia 1  stycznia  2007  r. Aby osiągnąć maksymalne skutki go­ spodarcze korzystania z  wierzytelności kredytowych, Eu­ ropejski Bank Centralny zalecił rozszerzenie zakresu dyrektywy 2002/47/WE. W sprawozdaniu z dnia 20 grud­ nia 2006 r. oceniającym dyrektywę w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych (2002/47/WE) Komisja zajęła się tą kwestią  i  zgodziła się z  opinią Euro­ pejskiego Banku Centralnego. Wykorzystanie wierzytel­ ności kredytowych zwiększy rezerwy dostępnych zabezpieczeń. Ponadto dalsza harmonizacja w  obszarze płatności  i  rozrachunku papierów wartościowych w  dal­ szym ciągu przyczyniłaby się do powstania jednakowych warunków dla instytucji kredytowych we wszystkich pań­ stwach członkowskich. Jeżeli nastąpiłyby dalsze ułatwie­ nia w  zakresie stosowania wierzytelności kredytowych jako zabezpieczeń, korzyści odnieśliby również konsu­ menci i dłużnicy, ponieważ stosowanie wierzytelności kre­ dytowych jako zabezpieczenia mogłoby ostatecznie doprowadzić do zwiększenia konkurencji  i  większej do­ stępności kredytów. Aby ułatwić wykorzystywanie wierzytelności kredyto­ wych, ważne jest zniesienie lub zakazanie wszelkich prze­ pisów administracyjnych, takich jak obowiązek powiadamiania  i  rejestracji, które powodowałyby niewy­ konalność cesji wierzytelności kredytowych. Podobnie, aby nie narażać na szwank interesów podmiotów przyjmują­ cych zabezpieczenie, dłużnicy powinni móc zrzec się praw do kompensaty przysługujących im wobec wierzycieli. To samo uzasadnienie dotyczy również potrzeby wprowadze­ nia opcji umożliwiającej dłużnikowi wyrażenie zgody na udostępnianie informacji objętych tajemnicą bankową, po­ nieważ w  przeciwnym razie przyjmujący zabezpieczenie może nie dysponować wystarczającymi informacjami, aby prawidłowo ocenić wartość wierzytelności kredytowych mających stanowić zabezpieczenie. Przepisy te powinny pozostać bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy Parla­ mentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwiet­ nia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki (7).

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4) ustanowiła system, w  ramach którego zarówno uczestni­ kom krajowym, jak  i  uczestnikom zagranicznym zapew­ nia się zamknięcie zleceń transferu i kompensowanie oraz egzekwowalność zabezpieczeń w  systemach płatno­ ści i rozrachunku papierów wartościowych. W sprawozdaniu z  dnia 7  kwietnia  2006  r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 146 POZ 37 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L146 - 1 z 200910.6.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.