Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 148 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 487/2009 z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień i uzgodnionych praktyk w sektorze transportu lotniczego (wersja ujednolicona) (1)

Data ogłoszenia:2009-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 148 POZ 1

Strona 1 z 2
11.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 487/2009 z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień i uzgodnionych praktyk w sektorze transportu lotniczego

(wersja ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 83, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(6) (1)

W szczególności, pożądane jest przyznanie wyłączeń grupowych dla niektórych kategorii porozumień, decyzji i uzgodnionych praktyk. Wyłączenia te powinny być przyznane na czas ograniczony, podczas którego prze­ woźnicy lotniczy mogą przystosować się do warunków zwiększonej konkurencji. Komisja, w ścisłym porozu­ mieniu z państwami członkowskimi, powinna być w stanie precyzyjnie określić zakres tych wyłączeń oraz powiązane z nimi warunki. Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla stosowania art. 86 Traktatu,

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3976/87 z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień i uzgodnionych praktyk w sektorze transportu lotni­ czego (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). W celu zapewnienia jasności i zrozumiałości należy je zatem ujednolicić. Wspólne przepisy dotyczące stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu powinny być przyjęte w drodze rozporządzenia lub dyrektywy zgodnie z art. 83 Traktatu. Komisja powinna mieć możliwość uznania, w drodze rozporzą­ dzenia, że przepisy art. 81 ust. 1 Traktatu nie mają zastosowania do niektórych kategorii porozumień między przedsiębiorstwami, decyzji związków przedsię­ biorstw i uzgodnionych praktyk. Komisja powinna być uprawniona do udzielenia wyłą­ czeń grupowych w sektorze transportu lotniczego w odniesieniu do ruchu we Wspólnocie, jak również w odniesieniu do ruchu między Wspólnotą a krajami trzecimi. Należy określić na jakich szczególnych warunkach i w jakich okolicznościach Komisja może wykonywać takie uprawnienia w bliskim i stałym porozumieniu z właściwymi organami państw członkowskich.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejsze rozporządzenie stosuje się do transportu lotniczego. Artykuł 2 1. Z godnie z art. 81 ust. 3 Traktatu, Komisja może uznać w drodze rozporządzenia, że art. 81 ust. 1 Traktatu nie ma zastosowania do niektórych kategorii porozumień między przedsiębiorstwami, decyzji związków przedsiębiorstw oraz uzgodnionych praktyk. Komisja może, w szczególności, przyjąć takie rozporządzenie w odniesieniu do porozumień, decyzji lub uzgodnionych praktyk, których przedmiotem są: a) wspólne planowanie i koordynowanie rozkładów lotów; b) konsultacje dotyczące stawek za przewóz osób i bagażu oraz ładunków w regularnych przewozach lotniczych; c) wspólna obsługa nowych mniej obciążonych regularnych przewozów lotniczych;

(2)

(3)

(4)

(1) Opinia z dnia 21 października 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 374 z 31.12.1987, s. 9. (3) Zob. załącznik I.

L 148/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2009

d) przydział czasu na start lub lądowanie i planowanie rozkładów w portach lotniczych; Komisja dba o zapewnienie zgodności z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 95/93 z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (1); e) wspólny zakup, opracowanie i eksploatacja systemów rezer­ wacji komputerowej, dotyczących ustalania rozkładów, rezerwacji i wystawiania biletów przez przedsiębiorstwa transportu lotniczego; Komisja dba o zapewnienie zgodności z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2299/89 z dnia 24 lipca 1989 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 148 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L148 - 55 z 200911.6.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 637/08/COL z dnia 8 października 2008 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty szósty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L148 - 35 z 200911.6.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 387/06/COL z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II Protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, dotyczącą standardowych formularzy dotyczących zgłoszenia pomocy

 • Dz. U. L148 - 34 z 200911.6.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/5/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/2/2009 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) i decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/3/2009 w sprawie ustanowienia komitetu uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

 • Dz. U. L148 - 33 z 200911.6.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/445/WPZiB z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające wspólne działanie Rady 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L148 - 29 z 200911.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2009 r. ustalająca przydzielenie państwom członkowskim na lata 2009–2012 kwot uzyskanych w wyniku modulacji, o której mowa w art. 7 i 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4375)

 • Dz. U. L148 - 27 z 200911.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania ołowiu, kadmu i rtęci (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4187) (1)

 • Dz. U. L148 - 18 z 200911.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4199) (1)

 • Dz. U. L148 - 17 z 200911.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L148 - 16 z 200911.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków i dwóch zastępców członków z Finlandii

 • Dz. U. L148 - 14 z 200911.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/250/WE upoważniającą Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia specjalnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L148 - 12 z 200911.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 490/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniające po raz 107. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L148 - 7 z 200911.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 489/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 1 do dnia 5 czerwca 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L148 - 5 z 200911.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.