Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 148 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 5 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/250/WE upoważniającą Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia specjalnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Data ogłoszenia:2009-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 148 POZ 14

L 148/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 5 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/250/WE upoważniającą Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia specjalnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2009/439/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listo­ pada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jej art. 395 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

Zgodnie z art. 193 dyrektywy 2006/112/WE osobą zobowiązaną do zapłaty podatku VAT jest podatnik dokonujący dostawy towarów. Jednakże aktualny środek stanowiący odstępstwo umożliwiał Zjednoczonemu Królestwu stosowanie do dnia 30 kwietnia 2009 r. oraz pod pewnymi warunkami mechanizmu odwrotnego obciążenia, przez co odpowiedzialność za zapłatę podatku VAT była przenoszona na podatnika będącego odbiorcą dostaw w przypadku pewnych dostaw tele­ fonów komórkowych i układów scalonych, pod warun­ kiem że podstawa opodatkowania dostawy była równa lub wyższa niż 5 000 GBP. Celem środka stanowiącego odstępstwo było zwalczanie pewnych agresywnych form uchylania się od opodatko­ wania, a zwłaszcza oszustw „karuzelowych”, w ramach których towary były kilkakrotnie dostarczane bez uiszczania podatku VAT organom podatkowym, a klientom wystawiano ważną fakturę uprawniającą do odliczenia podatku. Stosowanie mechanizmu odwrot­ nego obciążenia, bez faktycznej zapłaty przez klienta podatku VAT na rzecz dostawcy, uniemożliwiłoby tę formę uchylania się od opodatkowania. Biorąc pod uwagę zakres oszustw związanych z podatkiem VAT w Zjednoczonym Królestwie, o czym świadczą informacje przedstawione przez to państwo wraz z pierwszym wnioskiem, środek jest proporcjo­ nalny, ponieważ przedłużenie jest ograniczone do rozsądnego okresu i środek ten pozostaje w zakresie swojego celu. Ponadto nie stanowi on podstawy dla ogól­ nego środka na rzecz powszechnego mechanizmu odwrotnego obciążenia. Odstępstwo nie ma negatywnego wpływu na dochody własne Wspólnoty pochodzące z podatku VAT. Należy zapewnić ciągłość prawną środka,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W piśmie, które wpłynęło do Sekretariatu Generalnego Komisji w dniu 28 lipca 2008 r., Zjednoczone Królestwo wystąpiło z wnioskiem o upoważnienie do dalszego stosowania specjalnego środka, stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do podatnika zobowiązanego do zapłaty podatku od wartości dodanej (VAT) organom podatkowym i uprzednio ustanowionego decyzją Rady 2007/250/WE (2).

(5)

(2)

Zgodnie z art. 395 ust. 2 dyrektywy 2006/112/EWG w dniu 17 marca 2009 r. Komisja poinformowała pozostałe państwa członkowskie o wniosku złożonym przez Zjednoczone Królestwo. Pismem z dnia 20 marca 2009 r. Komisja zawiadomiła Zjednoczone Królestwo, że posiada wszystkie informacje, które uznaje za niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku.

(6)

(1) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1. (2) Dz.U. L 109 z 26.4.2007, s. 42.

(7)

11.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/15

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Artykuł 1 Artykuł 4 decyzji 2007/250/WE otrzymuje brzmienie: „Artykuł 4 Niniejsza decyzja wygasa z dniem 30 kwietnia 2011 r.”. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 maja 2009 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 maja 2009 r. W imieniu Rady

J. KOHOUT

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 148 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L148 - 55 z 200911.6.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 637/08/COL z dnia 8 października 2008 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty szósty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L148 - 35 z 200911.6.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 387/06/COL z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II Protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, dotyczącą standardowych formularzy dotyczących zgłoszenia pomocy

 • Dz. U. L148 - 34 z 200911.6.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/5/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/2/2009 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) i decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/3/2009 w sprawie ustanowienia komitetu uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

 • Dz. U. L148 - 33 z 200911.6.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/445/WPZiB z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające wspólne działanie Rady 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L148 - 29 z 200911.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2009 r. ustalająca przydzielenie państwom członkowskim na lata 2009–2012 kwot uzyskanych w wyniku modulacji, o której mowa w art. 7 i 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4375)

 • Dz. U. L148 - 27 z 200911.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania ołowiu, kadmu i rtęci (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4187) (1)

 • Dz. U. L148 - 18 z 200911.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4199) (1)

 • Dz. U. L148 - 17 z 200911.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L148 - 16 z 200911.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków i dwóch zastępców członków z Finlandii

 • Dz. U. L148 - 12 z 200911.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 490/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniające po raz 107. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L148 - 7 z 200911.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 489/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 1 do dnia 5 czerwca 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L148 - 5 z 200911.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L148 - 1 z 200911.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 487/2009 z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień i uzgodnionych praktyk w sektorze transportu lotniczego (wersja ujednolicona) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.