Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 148 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4199) (1)

Data ogłoszenia:2009-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 148 POZ 18

Strona 1 z 9
L 148/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2009

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4199)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/442/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 22 dy­ rektywy 2007/2/WE,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (1), w szczególności jej art. 21 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsza decyzja określa szczegółowe zasady monitorowania przez państwa członkowskie wdrażania swoich infrastruktur informacji przestrzennej i korzystania z tych infrastruktur oraz składania sprawozdań dotyczących wdrożenia dyrektywy 2007/2/WE. Artykuł 2 Wspólne przepisy dotyczące monitorowania i sprawozdawczości 1. Państwa członkowskie ustanawiają wykaz zbiorów danych przestrzennych oraz usług danych przestrzennych odpowiada­ jących tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE, zgrupowanych według tematu i załącznika, jak również wykaz usług sieciowych, o którym mowa w art. 11 ust. 1 tej dyrektywy, zgrupowanych według rodzaju usługi. Państwa członkowskie przekazują wykaz Komisji i uaktualniają go corocznie. 2. W celu zbierania danych służących monitorowaniu i sprawozdawczości państwa członkowskie polegają na struk­ turze koordynacyjnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 dyrektywy 2007/2/WE. 3. Punkty kontaktowe w państwach członkowskich przeka­ zują Komisji wyniki monitorowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE, oraz sprawozdań, o których mowa w art. 21 ust. 2 i 3 tej dyrektywy. 4. Wszystkie wyniki monitorowania i sprawozdawczości są udostępniane społeczeństwu za pośrednictwem internetu lub innych stosownych środków telekomunikacji.

Dyrektywa 2007/2/WE wymaga, aby państwa członkow­ skie monitorowały wdrażanie swoich infrastruktur infor­ macji przestrzennej i korzystanie z tych infrastruktur oraz aby składały sprawozdania dotyczące wdrożenia dy­ rektywy. W celu zagwarantowania bardziej spójnego podejścia do monitorowania i sprawozdawczości państwa członkow­ skie powinny ustanowić wykaz zbiorów danych prze­ strzennych oraz usług danych przestrzennych odpowia­ dających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE, zgrupowanych według tematu i załącznika, jak również wykaz usług sieciowych, o którym mowa w art. 11 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE, zgrupowanych według rodzaju usługi, oraz przekazać taki wykaz Komisji. Monitorowanie powinno opierać się na zestawie wskaź­ ników obliczanych na podstawie danych zebranych od odpowiednich zainteresowanych stron na różnych szcze­ blach organów publicznych. Dane zebrane w celu obliczenia wskaźników monitoro­ wania należy przekazać Komisji. Wyniki monitorowania i sprawozdawczości należy prze­ kazać Komisji i udostępnić publicznie.

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1.

11.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/19

ROZDZIAŁ II MONITOROWANIE WDRAŻANIA WYMOGÓW DOTYCZĄ­ CYCH METADANYCH

Artykuł 3 Monitorowanie istnienia metadanych 1. W celu określenia zakresu istnienia metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE stosuje się następujące wskaźniki: a) wskaźnik ogólny (MDi1) określający istnienie metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrekty­ wy 2007/2/WE; b) następujące wskaźniki szczegółowe: (i) MDi1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 148 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L148 - 55 z 200911.6.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 637/08/COL z dnia 8 października 2008 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty szósty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L148 - 35 z 200911.6.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 387/06/COL z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II Protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, dotyczącą standardowych formularzy dotyczących zgłoszenia pomocy

 • Dz. U. L148 - 34 z 200911.6.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/5/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/2/2009 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) i decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/3/2009 w sprawie ustanowienia komitetu uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

 • Dz. U. L148 - 33 z 200911.6.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/445/WPZiB z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające wspólne działanie Rady 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L148 - 29 z 200911.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2009 r. ustalająca przydzielenie państwom członkowskim na lata 2009–2012 kwot uzyskanych w wyniku modulacji, o której mowa w art. 7 i 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4375)

 • Dz. U. L148 - 27 z 200911.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania ołowiu, kadmu i rtęci (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4187) (1)

 • Dz. U. L148 - 17 z 200911.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L148 - 16 z 200911.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków i dwóch zastępców członków z Finlandii

 • Dz. U. L148 - 14 z 200911.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/250/WE upoważniającą Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia specjalnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L148 - 12 z 200911.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 490/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniające po raz 107. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L148 - 7 z 200911.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 489/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 1 do dnia 5 czerwca 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L148 - 5 z 200911.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L148 - 1 z 200911.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 487/2009 z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień i uzgodnionych praktyk w sektorze transportu lotniczego (wersja ujednolicona) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.