Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 148 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania ołowiu, kadmu i rtęci (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4187) (1)

Data ogłoszenia:2009-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 148 POZ 27

11.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/27

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania ołowiu, kadmu i rtęci (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4187)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/443/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2002/95/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograni­ czenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (1), w szczególności jej art. 5 ust. 1 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (7)

stosowania transoptorów opartych na kadmie we wszyst­ kich profesjonalnych urządzeniach audio, powinno być wykonalne do dnia 31 grudnia 2009 r. Zastąpienie rtęci stosowanej jako inhibitor rozpylania katodowego w wyświetlaczach plazmowych na prąd stały o zawartości do 30 mg na wyświetlacz jest obecnie niewykonalne technicznie, ale powinno być wykonalne do dnia 1 lipca 2010 r. W związku z tym dyrektywa 2002/95/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona. Zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 2002/95/WE Komisja skonsultowała się z zainteresowanymi stronami. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 18 dyre­ ktywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2),

(8)

Dyrektywa 2002/95/WE zobowiązuje Komisję do oceny niektórych substancji niebezpiecznych zakazanych zgodnie z art. 4 ust. 1 wymienionej dyrektywy. Niektóre materiały i części składowe zawierające ołów i kadm powinny być wyłączone z zakazu, ponieważ eliminacja tych niebezpiecznych substancji w tych szcze­ gólnych materiałach i komponentach jest w dalszym ciągu niewykonalna ze względów technicznych lub naukowych. Zastosowanie substancji innej niż ołów w stopach lutow­ niczych służących do lutowania cienkich drutów miedzianych o średnicy 100 μm i mniejszej w transformatorach mocy nie jest jeszcze wykonalne. Nie istnieje substancja zastępcza dla ołowiu w warstwie powlekającej diody wysokiego napięcia na bazie szkła cynkowo-boranowego. Obecnie nie jest wykonalne zastąpienie kadmu i tlenku kadmu w pastach przewodzących, będących układami grubowarstwowymi stosowanych na bazie tlenku berylu wiązanego aluminium. Stosowanie technologii zastępczych dla obwodów obróbki dźwięku analogowego, w których unika się

(9)

(2)

(10)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(3)

Artykuł 1 W załączniku do dyrektywy 2002/95/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(4)

(5)

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 czerwca 2009 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

(6)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 37 z 13.2.2003, s. 19.

(2) Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9.

L 148/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2009

ZAŁĄCZNIK W załączniku do dyrektywy 2002/95/WE dodaje się pkt 33–38 w brzmieniu:

„33. Ołów w stopach lutowniczych służących do lutowania cienkich drutów miedzianych o średnicy 100 μm i mniejszej w transformatorach mocy. 34. Ołów w elementach potencjometrów dostrojczych opartych na cermecie. 35. Kadm w fotorezystorach przeznaczonych dla transoptorów stosowanych w profesjonalnych urządzeniach audio do dnia 31 grudnia 2009 r. 36. Rtęć stosowana jako inhibitor rozpylania katodowego w wyświetlaczach plazmowych na prąd stały o zawartości do 30 mg na wyświetlacz do dnia 1 lipca 2010 r. 37. Ołów w warstwie powlekającej diody wysokiego napięcia na bazie szkła cynkowo-boranowego. 38. Kadm i tlenek kadmu w pastach przewodzących, będących układami grubowarstwowymi, stosowanych na bazie tlenku berylu wiązanego aluminium.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 148 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L148 - 55 z 200911.6.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 637/08/COL z dnia 8 października 2008 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty szósty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L148 - 35 z 200911.6.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 387/06/COL z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II Protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, dotyczącą standardowych formularzy dotyczących zgłoszenia pomocy

 • Dz. U. L148 - 34 z 200911.6.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/5/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/2/2009 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) i decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/3/2009 w sprawie ustanowienia komitetu uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

 • Dz. U. L148 - 33 z 200911.6.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/445/WPZiB z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające wspólne działanie Rady 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L148 - 29 z 200911.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2009 r. ustalająca przydzielenie państwom członkowskim na lata 2009–2012 kwot uzyskanych w wyniku modulacji, o której mowa w art. 7 i 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4375)

 • Dz. U. L148 - 18 z 200911.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4199) (1)

 • Dz. U. L148 - 17 z 200911.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L148 - 16 z 200911.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków i dwóch zastępców członków z Finlandii

 • Dz. U. L148 - 14 z 200911.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/250/WE upoważniającą Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia specjalnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L148 - 12 z 200911.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 490/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniające po raz 107. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L148 - 7 z 200911.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 489/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 1 do dnia 5 czerwca 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L148 - 5 z 200911.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L148 - 1 z 200911.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 487/2009 z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień i uzgodnionych praktyk w sektorze transportu lotniczego (wersja ujednolicona) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.