Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 148 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2009 r. ustalająca przydzielenie państwom członkowskim na lata 2009–2012 kwot uzyskanych w wyniku modulacji, o której mowa w art. 7 i 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4375)

Data ogłoszenia:2009-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 148 POZ 29

Strona 1 z 2
11.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/29

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 czerwca 2009 r. ustalająca przydzielenie państwom członkowskim na lata 2009–2012 kwot uzyskanych w wyniku modulacji, o której mowa w art. 7 i 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4375) (2009/444/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2 akapit pierwszy i ust. 4 oraz art. 10 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Decyzja Komisji 2006/588/WE (5) ustaliła przydzielenie państwom członkowskim na lata 2006–2012 kwot uzys­ kanych w wyniku modulacji w zastosowaniu art. 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. Ponieważ przepis ten został ponownie zapisany w art. 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, kwoty na lata 2009–2012, o których mowa w załączniku do decyzji 2006/588/WE, są uznane za kwoty przydzielone państwom członkowskim na mocy art. 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 73/2009. Kwoty te są zatem nadal obowiązujące.

(5)

Decyzja Komisji 2009/379/WE (2) ustanowiła w szczególności kwoty wynikające ze stosowania zmniej­ szeń płatności bezpośrednich przewidzianych w art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 73/2003, które są udostępnione Europejskiemu Funduszowi Rolnemu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na lata budżetowe 2007–2013. Artykuł 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiają­ cego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (3) określa kryteria przydziału państwom człon­ kowskim kwot uzyskanych w wyniku modulacji, o której mowa w ust. 1 wymienionego artykułu. Przepisy te są obecnie ponownie zapisane w art. 9 ust. 2 i 3 rozporzą­ dzenia (WE) nr 73/2009. Artykuł 78 rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewi­ dzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników (4) ustanawia klucz przydziału wymienionych kwot państwom członkowskim na podstawie kryteriów ustanowionych w art. 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 30 z 31.1.2009, s. 16. 117 z 12.5.2009, s. 10. 270 z 21.10.2003, s. 1. 141 z 30.4.2004, s. 18.

Należy przydzielić państwom członkowskim pozostałe kwoty wynikające ze stosowania modulacji, o której mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, na lata 2009–2012 zgodnie z art. 9 ust. 4 wymienionego rozporządzenia, jak również kwoty uzyskane w wyniku tej modulacji w nowych państwach członkowskich w rozumieniu art. 2 lit. g) wymienionego rozporządze­ nia, zgodnie z art. 10 ust. 3 wymienionego rozporządze­ nia.

(6)

Dla zachowania jasności należy uchylić 2006/588/WE i zastąpić ją nową decyzją.

decyzję

(2)

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpo­ średnich,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Kwoty wynikające ze stosowania pięciu punktów procentowych obniżki w odniesieniu do lat 2009–2012 w zastosowaniu art. 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 są przydzielane państwom członkowskim zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku I do niniejszej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 148 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L148 - 55 z 200911.6.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 637/08/COL z dnia 8 października 2008 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty szósty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L148 - 35 z 200911.6.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 387/06/COL z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II Protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, dotyczącą standardowych formularzy dotyczących zgłoszenia pomocy

 • Dz. U. L148 - 34 z 200911.6.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/5/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/2/2009 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) i decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/3/2009 w sprawie ustanowienia komitetu uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

 • Dz. U. L148 - 33 z 200911.6.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/445/WPZiB z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające wspólne działanie Rady 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L148 - 27 z 200911.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania ołowiu, kadmu i rtęci (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4187) (1)

 • Dz. U. L148 - 18 z 200911.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4199) (1)

 • Dz. U. L148 - 17 z 200911.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L148 - 16 z 200911.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków i dwóch zastępców członków z Finlandii

 • Dz. U. L148 - 14 z 200911.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/250/WE upoważniającą Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia specjalnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L148 - 12 z 200911.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 490/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniające po raz 107. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L148 - 7 z 200911.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 489/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 1 do dnia 5 czerwca 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L148 - 5 z 200911.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L148 - 1 z 200911.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 487/2009 z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień i uzgodnionych praktyk w sektorze transportu lotniczego (wersja ujednolicona) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.