Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 148 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 387/06/COL z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II Protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, dotyczącą standardowych formularzy dotyczących zgłoszenia pomocy

Data ogłoszenia:2009-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 148 POZ 35

11.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/35

IV

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

URZĄD NADZORU EFTA

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 387/06/COL z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II Protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, dotyczącą standardowych formularzy dotyczących zgłoszenia pomocy


URZĄD NADZORU EFTA, MAJĄC NA UWADZE, że w konsekwencji przyjęcia nowych wytycznych wspólnotowych w sprawie krajowej pomocy regio­ nalnej na lata 2007–2013 (5) Komisja Europejska zmieniła niektóre części formularza zgłoszeniowego (6),

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 61–63 oraz Protokół 26, UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied­ liwości (2), w szczególności art. 27 w części II Protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, MAJĄC NA UWADZE, że dnia 14 lipca 2004 r. Urząd Nadzoru

MAJĄC NA UWADZE, że w wyniku przyjęcia przez Urząd Nadzoru EFTA nowych wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013 konieczna jest zmiana niektórych części formularza zgłoszeniowego ustanowionego decyzją nr 195/04/COL,

EFTA przyjął decyzję nr 195/04/COL w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa art. 27–29 w części II Proto­ kołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale (3),

MAJĄC NA UWADZE, że decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL ustanowiła obowiązkowy pełny formularz doty­ czący zgłoszenia pomocy państwa, MAJĄC NA UWADZE, że Urząd Nadzoru EFTA przyjął nowe

PO KONSULTACJI z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa pismem z dnia 21 listopada 2006 r. na podstawie art. 29 w części II Protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W załączniku I do decyzji Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Islandii, Księstwa Liechtensteinu oraz Królestwa Norwegii.

(5) Zob. przypis 4. (6) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1627/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do standardowych formularzy służących do zgłaszania pomocy (Dz.U. L 302 z 1.11.2006, s. 10).

wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013 (4), które będą mieć zastosowanie do wszystkich środków pomocy regionalnej przyznanych po dniu 31 grudnia 2006 r.,

(1 ) Zwane dalej Porozumieniem EOG. (2) Zwane dalej Porozumieniem o Nadzorze i Trybunale. (3) Dz.U. L 139 z 25.5.2006, s. 37 oraz Suplement EOG nr 26 z 25.5.2006, s. 1. (4) Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 85/06/COL z dnia 6 kwietnia 2006 r., nieopublikowana jeszcze w Dzienniku Urzędowym rozdział 25B wytycznych w sprawie pomocy państwa odpowiada komunika­ towi Komisji – Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013 (Dz.U. C 54 z 4.3.2006, s. 13).

L 148/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2009

Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po dniu jej przyjęcia przez Urząd. Artykuł 4 Niniejsza decyzja jest autentyczna w języku angielskim.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2006 r. W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Bjørn T. GRYDELAND Kristján Andri STEFÁNSSON

Przewodniczący

Członek Kolegium

11.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/37

ZAŁĄCZNIK

L 148/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2009

11.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/39

L 148/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2009

11.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/41

L 148/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2009

11.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/43

L 148/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2009

11.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/45

L 148/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2009

11.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/47

L 148/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2009

11.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/49

L 148/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2009

11.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/51

L 148/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2009

11.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/53

L 148/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2009

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 148 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L148 - 55 z 200911.6.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 637/08/COL z dnia 8 października 2008 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty szósty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L148 - 34 z 200911.6.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/5/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/2/2009 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) i decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/3/2009 w sprawie ustanowienia komitetu uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

 • Dz. U. L148 - 33 z 200911.6.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/445/WPZiB z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające wspólne działanie Rady 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L148 - 29 z 200911.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2009 r. ustalająca przydzielenie państwom członkowskim na lata 2009–2012 kwot uzyskanych w wyniku modulacji, o której mowa w art. 7 i 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4375)

 • Dz. U. L148 - 27 z 200911.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania ołowiu, kadmu i rtęci (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4187) (1)

 • Dz. U. L148 - 18 z 200911.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4199) (1)

 • Dz. U. L148 - 17 z 200911.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L148 - 16 z 200911.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków i dwóch zastępców członków z Finlandii

 • Dz. U. L148 - 14 z 200911.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/250/WE upoważniającą Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia specjalnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L148 - 12 z 200911.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 490/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniające po raz 107. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L148 - 7 z 200911.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 489/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 1 do dnia 5 czerwca 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L148 - 5 z 200911.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L148 - 1 z 200911.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 487/2009 z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień i uzgodnionych praktyk w sektorze transportu lotniczego (wersja ujednolicona) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.