Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 148 POZ 55

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 637/08/COL z dnia 8 października 2008 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty szósty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

Data ogłoszenia:2009-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 148 POZ 55

11.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/55

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 637/08/COL z dnia 8 października 2008 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty szósty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

URZĄD NADZORU EFTA (1),

mając na uwadze, że Komisja Wspólnot Europejskich (5) przy­ jęła w dniu 8 lipca 2008 r. komunikat w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania zasad ramowych dotyczących pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego, przedłużając okres obowiązywania tych wytycznych do dnia 31 grudnia 2011 r. (6),


uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym (2), w szczególności jego art. 61–63 oraz Protokół 26,

mając na uwadze, że wyżej wymieniony komunikat ma również znaczenie dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

uwzględniając Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied­ liwości (3), w szczególności jego art. 24 i art. 5 ust. 2 lit. b),

mając na uwadze, że należy zapewnić jednolite stosowanie zasad EOG w zakresie pomocy państwa w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym,

mając na uwadze, że zgodnie z art. 24 porozumienia o nadzorze i trybunale Urząd nadaje moc prawną postanowie­ niom Porozumienia EOG dotyczącym pomocy państwa,

mając na uwadze, że zgodnie z pkt II części „OGÓLNE” zamie­ szczonej na końcu załącznika XV do Porozumienia EOG Urząd przyjmie, po konsultacji z Komisją WE, akty prawne odpowia­ dające tym, które zostały przyjęte przez Komisję WE,

po konsultacji z Komisją WE w dniu 9 września 2008 r.,

mając na uwadze, że zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b) porozumienia o nadzorze i trybunale Urząd wydaje zawiadomienia oraz wska­ zówki w kwestiach objętych Porozumieniem EOG, jeśli porozu­ mienie to lub porozumienie o nadzorze i trybunale jasno tak stanowi lub jeśli Urząd uznaje to za konieczne,

przywołując fakt, że Urząd w piśmie z dnia 9 września 2008 r. wezwał państwa EFTA do przedstawienia uwag w przedmiotowej sprawie oraz że państwa EFTA nie wniosły żadnych zastrzeżeń,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 przywołując zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przyjęte przez Urząd w dniu 19 stycznia 1994 r. (4),

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) Zwany dalej „Urzędem”. Zwane dalej „Porozumieniem EOG”. Zwane dalej „porozumieniem o nadzorze i trybunale”. Wytyczne dotyczące zastosowania i interpretacji art. 61 i 62 Poro­ zumienia EOG oraz art. 1 Protokołu 3 do porozumienia o nadzorze i trybunale, przyjęte i wydane przez Urząd w dniu 19 stycznia 1994 r., opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994, s. 1 oraz w Suplemencie EOG nr 32 z 3.9.1994, s. 1, ostatnio zmienione w dniu 16 lipca 2008 r., zwane dalej „wytycznymi dotyczącymi pomocy państwa”. Zaktualizowana wersja wytycznych dotyczących pomocy państwa jest opublikowana na stronie internetowej Urzędu: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/state_aid_guidelines/

Okres obowiązywania przedmiotowego rozdziału w wytycznych Urzędu Nadzoru EFTA dotyczących pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego zostaje przedłużony do dnia 31 grudnia 2011 r. Ustęp 31 wytycznych dotyczących pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze zasady ramowe będą stosowane od dnia 1 stycznia 2004 r. najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 r. W tym okresie Urząd może dokonać przeglądu niniejszych zasad.”.

(5) Zwana dalej „Komisją WE”. (6) Dz.U. C 173 z 8.7.2008, s. 3.

L 148/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2009

Przypis 1 wytycznych dotyczących pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego otrzymuje brzmienie: „Rozdział ten odpowiada wspólnotowym zasadom ramowym dotyczącym pomocy państwa dla prze­ mysłu stoczniowego (Dz.U. C 317 z 30.12.2003, s. 11), zmienionym przez Komisję dnia 24 paździer­ nika 2006 r. (Dz.U. C 260 z 28.10.2006, s. 7) oraz w dniu 8 lipca 2008 r. (Dz.U. C 173 z 8.7.2008, s. 3).”. Artykuł 2 Jedynie wersja w języku angielskim jest autentyczna.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 października 2008 r. W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Per SANDERUD Kristján Andri STEFÁNSSON

Przewodniczący

Członek Kolegium

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 148 POZ 55 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L148 - 35 z 200911.6.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 387/06/COL z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II Protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, dotyczącą standardowych formularzy dotyczących zgłoszenia pomocy

 • Dz. U. L148 - 34 z 200911.6.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/5/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/2/2009 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) i decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/3/2009 w sprawie ustanowienia komitetu uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

 • Dz. U. L148 - 33 z 200911.6.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/445/WPZiB z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające wspólne działanie Rady 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L148 - 29 z 200911.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2009 r. ustalająca przydzielenie państwom członkowskim na lata 2009–2012 kwot uzyskanych w wyniku modulacji, o której mowa w art. 7 i 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4375)

 • Dz. U. L148 - 27 z 200911.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania ołowiu, kadmu i rtęci (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4187) (1)

 • Dz. U. L148 - 18 z 200911.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4199) (1)

 • Dz. U. L148 - 17 z 200911.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L148 - 16 z 200911.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków i dwóch zastępców członków z Finlandii

 • Dz. U. L148 - 14 z 200911.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/250/WE upoważniającą Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia specjalnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L148 - 12 z 200911.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 490/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniające po raz 107. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L148 - 7 z 200911.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 489/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 1 do dnia 5 czerwca 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L148 - 5 z 200911.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L148 - 1 z 200911.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 487/2009 z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień i uzgodnionych praktyk w sektorze transportu lotniczego (wersja ujednolicona) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.