Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 149 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 492/2009 z dnia 25 maja 2009 r. uchylające 14 nieaktualnych rozporządzeń w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa

Data ogłoszenia:2009-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 149 POZ 1

Strona 1 z 2
12.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 149/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 492/2009 z dnia 25 maja 2009 r. uchylające 14 nieaktualnych rozporządzeń w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

— rozporządzenie Rady (EWG) nr 31/83 z dnia 21 grudnia 1982 r. w sprawie wspólnych środków tymczasowych w odniesieniu do restrukturyzacji branży połowów przybrzeżnych i akwakultury (2). Rozporządzenie to nie wywiera już skutków, ponieważ dotyczyło finansowania przez Wspólnotę projektów inwestycyjnych do roku 1982;


uwzględniając Akt przystąpienia z 1985 r., w szczególności jego art. 162, art. 163 ust. 3, art. 164 ust. 2, art. 165 ust. 8, art. 171, art. 349 ust. 5, art. 350, art. 351 ust. 5, art. 352 ust. 9 i art. 358,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 20,

— rozporządzenie Rady (EWG) nr 3117/85 z dnia 4 listopada 1985 r. ustanawiające ogólne zasady przyznawania odszkodowań wyrównawczych w odniesieniu do sardynek (3). Rozporządzenie to nie wywiera już skutków, ponieważ miało być stoso­ wane w okresie przejściowym po przystąpieniu Hisz­ panii do Wspólnot Europejskich;

uwzględniając Akt przystąpienia z 2003 r., w szczególności jego art. 24 oraz załączniki VI, VIII, IX i XII,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

— rozporządzenie Rady (EWG) nr 3781/85 z dnia 31 grudnia 1985 r. ustanawiające środki, które należy podjąć w odniesieniu do podmiotów gospodarczych, które nie przestrzegają określonych przepisów doty­ czących rybołówstwa, zawartych w Akcie przystą­ pienia Hiszpanii i Portugalii (4). Rozporządzenie to nie wywiera już skutków, ponieważ miało być stoso­ wane w okresie przejściowym po przystąpieniu Hisz­ panii do Wspólnot Europejskich;

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zwiększenie przejrzystości prawa wspólnotowego jest istotnym elementem strategii lepszego stanowienia prawa wdrażanej przez instytucje Wspólnoty. W tym kontekście właściwe jest usunięcie z obowiązującego prawodawstwa aktów, które nie wywierają już rzeczywis­ tych skutków.

— rozporządzenie Rady (EWG) nr 3252/87 z dnia 19 października 1987 r. w sprawie koordynacji i wspierania badań w sektorze rybołówstwa (5). Rozporządzenie to nie wywiera już skutków, ponieważ jego tematyka jest obecnie objęta rozporzą­ dzeniem Rady (WE) nr 199/2008 w sprawie ustano­ wienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołów­ stwa (6);

(2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 5 z 7.1.1983, s. 1. 297 z 9.11.1985, s. 1. 363 z 31.12.1985, s. 26. 314 z 4.11.1987, s. 17. 60 z 5.3.2008, s. 1.

(2)

Poniższe rozporządzenia dotyczące wspólnej polityki rybołówstwa nie są już aktualne, mimo iż nadal pozos­ tają w mocy:

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.

L 149/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.6.2009

— rozporządzenie Rady (EWG) nr 3571/90 z dnia 4 grudnia 1990 r. wprowadzające różne środki doty­ czące wdrożenia wspólnej polityki rybołówstwa w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej (1). Rozporządzenie to nie wywiera już skutków, ponieważ miało być stosowane w okresie prze­ jściowym po zjednoczeniu Niemiec;

— rozporządzenie Rady (EWG) nr 3499/91 z dnia 28 listopada 1991 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 149 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L149 - 80 z 200912.6.2009

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L149 - 78 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/938/WE w sprawie wykazu państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzającym ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4383)

 • Dz. U. L149 - 76 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu sodu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L149 - 74 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu sodu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L149 - 73 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. dotycząca zamiaru przyjęcia przez Zjednoczone Królestwo rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4427)

 • Dz. U. L149 - 69 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowej interpretacji rodzajów działalności lotniczej wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4293) (1)

 • Dz. U. L149 - 65 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie selekcji operatorów ogólnoeuropejskich systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3746)

 • Dz. U. L149 - 64 z 200912.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta De Nederlandsche Bank

 • Dz. U. L149 - 62 z 200912.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. uchylająca dyrektywę 83/515/EWG i 11 nieaktualnych decyzji w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L149 - 60 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 496/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L149 - 22 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 3 (1)

 • Dz. U. L149 - 6 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 27 (1)

 • Dz. U. L149 - 4 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 493/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.