Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 149 POZ 62

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. uchylająca dyrektywę 83/515/EWG i 11 nieaktualnych decyzji w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa

Data ogłoszenia:2009-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 149 POZ 62

Strona 1 z 2
L 149/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.6.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 25 maja 2009 r. uchylająca dyrektywę 83/515/EWG i 11 nieaktualnych decyzji w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa (2009/447/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, art. 300 ust. 2 oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,


do dostosowania zdolności produkcyjnych w sektorze rybołówstwa (1). Dyrektywa ta nie wywiera już skutków, ponieważ przepisy dotyczące tej tematyki zostały włączone do rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 (2), — decyzja Rady 89/631/EWG z dnia 27 listopada 1989 r. w sprawie finansowego udziału Wspólnoty w wydatkach ponoszonych przez państwa członkow­ skie w celu zapewnienia przestrzegania wspólnoto­ wego systemu ochrony i zarządzania zasobami rybnymi (3). Decyzja ta nie wywiera już skutków, ponieważ dotyczy wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez państwa członkowskie między dniem 1 stycznia 1991 r. a dniem 31 grudnia 1995 r., — decyzja Rady 94/117/WE z dnia 21 lutego 1994 r. ustanawiająca minimalne wymagania w odniesieniu do struktury i wyposażenia, jakie mają być spełnione przez niektóre małe zakłady zapewniające dystrybucję produktów rybołówstwa w Grecji (4). Decyzja ta nie wywiera już skutków, ponieważ stan faktyczny, w którym miała obowiązywać, już nie istnieje, — decyzja Rady 94/317/WE z dnia 2 czerwca 1994 r. upoważniająca Królestwo Hiszpanii do przedłużenia do dnia 7 marca 1995 r. Umowy w sprawie wzajem­ nych stosunków w dziedzinie rybołówstwa z Republiką Południowej Afryki (5). Decyzja ta nie wywiera już skutków, ponieważ miała obowiązywać w okresie, który dobiegł końca,

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 290 z 22.10.1983, s. 15. 223 z 15.8.2006, s. 1. 364 z 14.12.1989, s. 64. 54 z 25.2.1994, s. 28. 142 z 7.6.1994, s. 30.

uwzględniając Akt Przystąpienia z 1985 r., w szczególności jego art. 167 ust. 3 i art. 354 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zwiększenie przejrzystości prawa wspólnotowego jest niezbędnym elementem strategii lepszego stanowienia prawa wdrażanej przez instytucje Wspólnoty. W tym kontekście właściwe jest usunięcie z bieżącego prawo­ dawstwa aktów, które nie wywierają już rzeczywistych skutków.

(2)

Poniższa dyrektywa i decyzje dotyczące wspólnej polityki rybołówstwa zdezaktualizowały się, mimo iż nadal oficjalnie pozostają w mocy:

— dyrektywa Rady 83/515/EWG z dnia 4 października 1983 r. dotycząca niektórych środków zmierzających

12.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 149/63

— decyzja Rady 94/318/WE z dnia 2 czerwca 1994 r. upoważniająca Republikę Portugalską do przedłu­ żenia do dnia 7 marca 1995 r. Umowy w sprawie wzajemnych stosunków w dziedzinie rybołówstwa z Republiką Południowej Afryki (1). Decyzja ta nie wywiera już skutków, ponieważ miała obowiązywać w okresie, który dobiegł końca, — decyzja Rady 1999/386/WE z dnia 7 czerwca 1999 r. dotycząca tymczasowego stosowania przez Wspólnotę Europejską postanowień Porozumienia w sprawie międzynarodowego programu ochrony delfinów (2). Decyzja ta nie wywiera już skutków, ponieważ dotyczy okresu przejściowego, który dobiegł końca, — decyzja Rady 2001/179/WE z dnia 26 lutego 2001 r. ustalająca warunki wsparcia finansowego dla Gwinei Bissau w sektorze rybołówstwa (3). Decyzja ta nie wywiera już skutków, ponieważ miała obowiązywać w okresie, który dobiegł końca, — decyzja Rady 2001/382/WE z dnia 14 maja 2001 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 149 POZ 62 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L149 - 80 z 200912.6.2009

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L149 - 78 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/938/WE w sprawie wykazu państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzającym ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4383)

 • Dz. U. L149 - 76 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu sodu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L149 - 74 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu sodu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L149 - 73 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. dotycząca zamiaru przyjęcia przez Zjednoczone Królestwo rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4427)

 • Dz. U. L149 - 69 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowej interpretacji rodzajów działalności lotniczej wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4293) (1)

 • Dz. U. L149 - 65 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie selekcji operatorów ogólnoeuropejskich systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3746)

 • Dz. U. L149 - 64 z 200912.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta De Nederlandsche Bank

 • Dz. U. L149 - 60 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 496/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L149 - 22 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 3 (1)

 • Dz. U. L149 - 6 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 27 (1)

 • Dz. U. L149 - 4 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 493/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L149 - 1 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 492/2009 z dnia 25 maja 2009 r. uchylające 14 nieaktualnych rozporządzeń w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.