Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 149 POZ 64

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta De Nederlandsche Bank

Data ogłoszenia:2009-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 149 POZ 64

L 149/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.6.2009

DECYZJA RADY z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta De Nederlandsche Bank (2009/448/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Central­ nego załączony do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro­ pejską, w szczególności jego art. 27 ust. 1, uwzględniając zalecenie EBC/2009/8 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 kwietnia 2009 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznego biegłego rewidenta De Nederlandsche Bank (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Rada Prezesów EBC zaleciła wyznaczenie firmy Pricewa­ terhouseCoopers Accountants N.V. na zewnętrznego biegłego rewidenta De Nederlandsche Bank na lata obra­ chunkowe 2008–2011. Właściwe jest zastosowanie się do zalecenia Rady Prezesów EBC i dokonanie odpowiedniej zmiany decyzji 1999/70/WE (2),

(6)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Art. 1 ust. 8 decyzji 1999/70/WE otrzymuje brzmienie: „8. Niniejszym zatwierdza się firmę PricewaterhouseCoo­ pers Accountants N.V. jako zewnętrznego biegłego rewi­ denta De Nederlandsche Bank na lata obrachunkowe 2008–2011.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje przekazana do wiadomości EBC. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sprawozdania finansowe Europejskiego Banku Central­ nego (EBC) oraz krajowych banków centralnych Eurosys­ temu podlegają badaniu prowadzonemu przez niezależ­ nych zewnętrznych biegłych rewidentów rekomendowa­ nych przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii Europejskiej. W dniu 12 lipca 2005 r. Josephus Andreas Nijhuis, biegły rewident i prezes zarządu PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., działający samodzielnie w ramach osobistych uprawnień, został wyznaczony na zewnętrz­ nego biegłego rewidenta De Nederlandsche Bank począwszy od roku obrachunkowego 2005, na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem wymogu corocznego potwierdzania mandatu. Ze skutkiem od dnia 1 października 2008 r., pan Nijhuis zrezygnował ze stanowiska zajmowanego w PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.; konieczne jest zatem wyznaczenie nowego biegłego rewidenta. De Nederlandsche Bank wybrał firmę Pricewaterhouse­ Coopers Accountants N.V. na swojego zewnętrznego biegłego rewidenta na lata obrachunkowe 2008–2011.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 maja 2009 r. W imieniu Rady

V. TOŠOVSKÝ

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 93 z 22.4.2009, s. 1.

(2) Dz.U. L 22 z 29.1.1999, s. 69.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 149 POZ 64 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L149 - 80 z 200912.6.2009

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L149 - 78 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/938/WE w sprawie wykazu państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzającym ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4383)

 • Dz. U. L149 - 76 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu sodu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L149 - 74 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu sodu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L149 - 73 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. dotycząca zamiaru przyjęcia przez Zjednoczone Królestwo rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4427)

 • Dz. U. L149 - 69 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowej interpretacji rodzajów działalności lotniczej wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4293) (1)

 • Dz. U. L149 - 65 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie selekcji operatorów ogólnoeuropejskich systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3746)

 • Dz. U. L149 - 62 z 200912.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. uchylająca dyrektywę 83/515/EWG i 11 nieaktualnych decyzji w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L149 - 60 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 496/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L149 - 22 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 3 (1)

 • Dz. U. L149 - 6 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 27 (1)

 • Dz. U. L149 - 4 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 493/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L149 - 1 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 492/2009 z dnia 25 maja 2009 r. uchylające 14 nieaktualnych rozporządzeń w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.