Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 149 POZ 69

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowej interpretacji rodzajów działalności lotniczej wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4293) (1)

Data ogłoszenia:2009-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 149 POZ 69

Strona 1 z 3
12.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 149/69

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowej interpretacji rodzajów działalności lotniczej wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4293)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/450/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1), w szczególności jej art. 3b, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Interpretację rodzajów działalności lotniczej, przedsta­ wioną w niniejszej decyzji, należy stosować zgodnie z decyzją Komisji 2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiającą wytyczne dotyczące monitoro­ wania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parla­ mentu Europejskiego i Rady (5). Interpretację obowiązku użyteczności publicznej należy stosować zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania prze­ wozów lotniczych na terenie Wspólnoty (wersja prze­ kształcona) (6). Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Zmian Klimatu, o którym mowa w art. 23 dyrektywy 2003/87/WE,

(5)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działal­ ności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (2) objęła działal­ ność lotniczą systemem handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie. Podstawę określenia działalności lotniczej, a w szczegól­ ności zwolnień wymienionych w załączniku I do dyrek­ tywy 2003/87/WE, stanowią głównie zwolnienia zawarte w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustanawiającym wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej (3), które są zgodne z systemem opłat trasowych Eurocon­ trol. Dodatek 2 do Procedur Służb Żeglugi Powietrznej – Zarządzanie ruchem lotniczym, przyjęty przez Organi­ zację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) (4), określa wzór formularza planu lotu oraz zawiera instrukcje dotyczące jego wypełniania. Plan lotu może być wykorzystywany do klasyfikowania lotów wchodzących w zakres systemu wspólnotowego.

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 Szczegółowa interpretacja rodzajów działalności lotniczej, wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE, zawarta jest w załączniku I do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 czerwca 2009 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32. Dz.U. L 8 z 13.1.2009, s. 3. Dz.U. L 341 z 7.12.2006, s. 3. PANS-ATM, Doc 4444.

(5) Dz.U. L 229 z 31.8.2007, s. 1. (6) Dz.U. L 293 z 31.10.2008, s. 3.

L 149/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.6.2009

ZAŁĄCZNIK Wytyczne dotyczące szczegółowej interpretacji rodzajów działalności lotniczej wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE 1. OKREŚLENIE DZIAŁALNOŚCI LOTNICZEJ 1. Termin „lot” oznacza jeden odcinek lotu, tj. lot lub jeden z serii lotów, który zaczyna i kończy się na miejscu parkingowym dla statku powietrznego. 2. Termin „lotnisko” oznacza określony obszar na lądzie lub wodzie, wraz z budynkami, urządzeniami i wyposażeniem, przeznaczony do użytkowania w całości lub w części na potrzeby przylotów, odlotów i ruchu naziemnego statków powietrznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 149 POZ 69 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L149 - 80 z 200912.6.2009

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L149 - 78 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/938/WE w sprawie wykazu państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzającym ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4383)

 • Dz. U. L149 - 76 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu sodu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L149 - 74 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu sodu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L149 - 73 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. dotycząca zamiaru przyjęcia przez Zjednoczone Królestwo rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4427)

 • Dz. U. L149 - 65 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie selekcji operatorów ogólnoeuropejskich systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3746)

 • Dz. U. L149 - 64 z 200912.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta De Nederlandsche Bank

 • Dz. U. L149 - 62 z 200912.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. uchylająca dyrektywę 83/515/EWG i 11 nieaktualnych decyzji w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L149 - 60 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 496/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L149 - 22 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 3 (1)

 • Dz. U. L149 - 6 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 27 (1)

 • Dz. U. L149 - 4 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 493/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L149 - 1 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 492/2009 z dnia 25 maja 2009 r. uchylające 14 nieaktualnych rozporządzeń w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.