Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 149 POZ 76

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu sodu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Data ogłoszenia:2009-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 149 POZ 76

L 149/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.6.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 czerwca 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu sodu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (2009/453/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podsta­ wowe”) (1), w szczególności jego art. 9, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:


Komisja wysłała kwestionariusze do wszystkich zaintere­ sowanych stron i otrzymała odpowiedzi na zawarte w nich pytania od przedstawicieli USA, od jedynego producenta eksportującego w USA („współpracujący producent eksportujący”), od skarżącego i od trzech użyt­ kowników wspólnotowych. Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie infor­ macje uznane za niezbędne do celów wstępnego okreś­ lenia dumpingu, wynikającej z niego szkody oraz inte­ resu Wspólnoty, a następnie złożyła wizyty weryfikacyjne w siedzibach następujących przedsiębiorstw: Producent wspólnotowy: — Métaux Spéciaux (MSSA SAS), Saint-Marcel, Francja

(6)

1. PROCEDURA

1.1. Wszczęcie postępowania

(1)

Producent eksportujący w USA: — E.I. DuPont De Nemours and Company, Wilmington, Delaware Powiązane przedsiębiorstwo handlowe w Szwajcarii: — DuPont De Nemours International SA, Genewa Użytkownicy wspólnotowi:

W dniu 23 lipca 2008 r. Komisja w drodze zawiado­ mienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2) („zawiadomienie o wszczęciu postępo­ wania”) ogłosiła wszczęcie postępowania antydumpingo­ wego dotyczącego przywozu do Wspólnoty sodu luzem pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych („USA”), zwykle zgłaszanego w ramach kodu CN ex 2805 11 00 („produkt objęty postępowaniem”). Postępowanie wszczęto na podstawie skargi złożonej w dniu 10 czerwca 2008 r. przez jedynego producenta wspólnotowego Métaux Spéciaux (MSSA SAS) („skarżący”). W dniu 23 lipca 2008 r. Komisja wszczęła dochodzenie antysubsydyjne w odniesieniu do przywozu tego samego produktu pochodzącego z USA (3). To dochodzenie zostało zakończone na mocy decyzji Komisji z dnia 2009/452/WE (4). 1.2. Zainteresowane strony i wizyty weryfikacyjne

(2)

— Rohm and Haas Europe Sąrl, Morges, Szwajcaria — Evonik Degussa GmbH, Frankfurt, Niemcy. 1.3. Okres objęty dochodzeniem i okres badany

(7)

(3)

Dochodzenie dotyczące dumpingu i powstałej szkody objęło okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. („okres objęty dochodzeniem” lub „OD”). Analiza tendencji mających znaczenie dla oceny szkody objęła okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do końca okresu obję­ tego dochodzeniem („okres badany”).

2. WYCOFANIE SKARGI I ZAKOŃCZENIE POSTĘPO­ WANIA

(4)

Komisja oficjalnie zawiadomiła skarżącego, jedynego znanego eksportera/producenta w USA, zainteresowa­ nych importerów i użytkowników, jak również przedsta­ wicieli USA, o wszczęciu postępowania. Zaintereso­ wanym stronom dano możliwość przedstawienia uwag na piśmie oraz złożenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. Dz.U. C 186 z 23.7.2008, s. 32. Dz.U. C 186 z 23.7.2008, s. 35. Zob. s. 74 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(8)

Pismem z dnia 1 kwietnia 2009 r. skarżący oficjalnie wycofał skargę skierowaną do Komisji. Według skarżą­ cego wycofanie skargi zostało spowodowane zmianą okoliczności. Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia podstawowego w przypadku wycofania skargi postępowanie może zostać zakończone, o ile nie jest to sprzeczne z interesem Wspólnoty.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

(9)

12.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 149/77

(10)

Komisja uznała, że obecne postępowanie powinno zostać zakończone, ponieważ dochodzenie nie ujawniło żadnych okoliczności wskazujących, że takie zakończenie byłoby sprzeczne z interesem Wspólnoty. Zaintereso­ wane strony zostały poinformowane i umożliwiono im przedstawienie uwag. Nie wpłynęły jednakże żadne uwagi wskazujące, że takie zakończenie nie leżałoby w interesie Wspólnoty.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu sodu luzem, objętego kodem CN ex 2805 11 00, pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, zostaje niniejszym zakoń­ czone.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 czerwca 2009 r.

(11)

Komisja stwierdza zatem, iż postępowanie antydumpin­ gowe dotyczące przywozu do Wspólnoty sodu luzem pochodzącego z USA powinno zostać zakończone bez wprowadzania środków antydumpingowych,

W imieniu Komisji

Catherine ASHTON

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 149 POZ 76 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L149 - 80 z 200912.6.2009

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L149 - 78 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/938/WE w sprawie wykazu państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzającym ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4383)

 • Dz. U. L149 - 74 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu sodu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L149 - 73 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. dotycząca zamiaru przyjęcia przez Zjednoczone Królestwo rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4427)

 • Dz. U. L149 - 69 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowej interpretacji rodzajów działalności lotniczej wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4293) (1)

 • Dz. U. L149 - 65 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie selekcji operatorów ogólnoeuropejskich systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3746)

 • Dz. U. L149 - 64 z 200912.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta De Nederlandsche Bank

 • Dz. U. L149 - 62 z 200912.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. uchylająca dyrektywę 83/515/EWG i 11 nieaktualnych decyzji w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L149 - 60 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 496/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L149 - 22 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 3 (1)

 • Dz. U. L149 - 6 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 27 (1)

 • Dz. U. L149 - 4 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 493/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L149 - 1 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 492/2009 z dnia 25 maja 2009 r. uchylające 14 nieaktualnych rozporządzeń w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.