Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 15 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 24/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych (EBC/2008/30)

Data ogłoszenia:2009-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 15 POZ 1

Strona 1 z 11
20.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 15/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (WE) NR 24/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych (EBC/2008/30)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (3)

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności jego art. 5,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 4,

Z uwagi na bliskie powiązania miedzy działalnością PS a działalnością monetarnych instytucji finansowych (MIF) wymaga się, aby sprawozdawczość PS i MIF była spójna, wzajemnie uzupełniająca się oraz zintegrowana. Dlatego też informacje statystyczne przekazywane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem muszą być rozpatrywane razem z danymi przekazywanymi przez MIF w zakresie sekurytyzacji aktywów zgodnie z rozporządzeniem Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 25/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie bilansu skonsolidowanego monetarnych instytucji finansowych (przekształcone) (EBC/2008/32) (2).

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Artykuł 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2533/98 uprawnia Europejski Bank Centralny (EBC) do zbierania, z pomocą krajowych banków centralnych (KBC), informacji statystycznych w granicach referencyjnej populacji sprawozdawczej, które są niezbędne do wypełnienia wymogów sprawozdawczych EBC i do realizacji zadań Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC). Z art. 2 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2533/98 wynika, że podmioty sekurytyzacyjne (PS) są zaliczane do referencyjnej populacji sprawozdawczej na potrzeby wypełniania wymogów sprawozdawczych EBC, m.in. w zakresie statystyki pieniężnej i bankowej. Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 2533/98 zobowiązuje EBC do określenia rzeczywistej populacji sprawozdawczej mieszczącej się w granicach referencyjnej populacji sprawozdawczej i uprawnia EBC do pełnego lub częściowego zwolnienia poszczególnych kategorii podmiotów sprawozdających z wypełniania wymogów sprawozdawczych EBC.

Zintegrowana sprawozdawczość PS i MIF oraz wyłączenia określone w niniejszym rozporządzeniu mają na celu zmniejszenie obciążenia sprawozdawczego podmiotów sprawozdających oraz uniknięcie sytuacji, w której PS i MIF przekazują te same informacje statystyczne.

(5)

KBC powinny mieć możliwość zwalniania PS z tych wymogów sprawozdawczych, których wygórowane koszty przewyższałyby korzyści z punktu widzenia statystyki.

(6)

(2)

Celem sprawozdawczości PS jest dostarczenie EBC dokładnej statystyki działalności podsektora PS w uczestniczących państwach członkowskich, które uważa się za jeden obszar gospodarczy.

Pomimo tego, że rozporządzenia przyjmowane na podstawie art. 34 ust. 1 Statutu ESBC nie przyznają żadnych praw i nie nakładają obowiązków na nieuczestniczące państwa członkowskie, art. 5 Statutu ESBC stosuje się do wszystkich państw członkowskich niezależnie od tego, czy przyjęły one euro, czy też nie. Motyw 17 rozporządzenia (WE) nr 2533/98 precyzuje, że art. 5 Statutu ESBC w powiązaniu z art. 10 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską zobowiązują nieuczestniczące państwa członkowskie do zaprojektowania i wdrożenia przez nie na poziomie krajowym wszelkich środków uznanych przez nie

(1) Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8.

(2) Zob. s. 14 niniejszego Dziennika Urzędowego.

L 15/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2)

20.1.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 15 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L15 - 14 z 200920.1.2009

    Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 25/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (wersja przekształcona) (EBC/2008/32)

  • Dz. U. L15 - 0 z 200920.1.2009

    Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.