Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 15 POZ 14 - Strona 19

Tytuł:

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 25/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (wersja przekształcona) (EBC/2008/32)

Data ogłoszenia:2009-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 15 POZ 14 - Strona 19

Strona 19 z 45

20.1.2009

Tabela 4 Stany kwartalne (podział walutowy)

POZYCJE BILANSOWE Wszystkie waluty Euro Ogółem Waluta państwa członkowskiego Waluty państw UE, inne niż euro Waluta państwa Waluta państwa członkowskiego członkowskiego GBP Ogółem Waluty inne niż wszystkie waluty państw członkowskich USD JPY CHF Pozostałe waluty ogółem

PASYWA 9 Depozyty A. Instytucje krajowe złożone przez MIF złożone przez niemonetarne instytucje finansowe B. Pozostałe uczestniczące państwa członkowskie od MIF od niemonetarnych instytucji finansowych C. Instytucje krajów reszty świata do 1 roku włącznie powyżej 1 roku złożone przez banki złożone przez instytucje pozabankowe 10 Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego 11 Emisja dłużnych papierów wartościowych 12 Kapitał i rezerwy 13 Pozostałe pasywa AKTYWA 2 Kredyty A. Instytucje krajowe udzielone MIF udzielone niemonetarnym instytucjom finansowym B. Pozostałe uczestniczące państwa członkowskie udzielone MIF udzielone niemonetarnym instytucjom finansowym C. Instytucje krajów reszty świata do 1 roku włącznie powyżej 1 roku udzielone bankom udzielone instytucjom pozabankowym 3 Dłużne papiery wartościowe A. Instytucje krajowe wyemitowane przez MIF wyemitowane przez niemonetarne instytucje finansowe B. Pozostałe uczestniczące państwa członkowskie wyemitowane przez MIF wyemitowane przez niemonetarne instytucje finansowe C. Instytucje krajów reszty świata wyemitowane przez bank wyemitowane przez instytucje pozabankowe 4 Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego A. Instytucje krajowe B. Pozostałe uczestniczące państwa członkowskie C. Instytucje krajów reszty świata 5 + 6 + 7 Pozostałe aktywa M Q


M M

M

PL

M M M M Q

M

M M M

M

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

M M M

M M M M Q M

M M

M M

M M Q

M M

M M M M Miesięczne wymogi sprawozdawcze zob. tabela 1. Kwartalne wymogi sprawozdawcze zob. tabela 2.

L 15/33

L 15/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CZĘŚĆ 4 Dane pozabilansowe (stany roczne)

20.1.2009

EBC wymaga poniższych pozycji na potrzeby statystyki płatności oraz dla innych celów: 1. Liczba rozliczeniowych bieżących rachunków depozytowych Pozycja ta obejmuje liczbę rozliczeniowych bieżących rachunków depozytowych (zob. definicje kategorii instrumentów w załączniku II część 2) złożonych w instytucji sprawozdającej. 2. Liczba rozliczeniowych bieżących rachunków depozytowych: z dostępem internetowym lub wykorzystujących aplikacje typu „PC banking” Pozycja ta dotyczy liczby rozliczeniowych bieżących rachunków depozytowych złożonych w instytucji sprawozdającej, do których posiadacz rachunku ma dostęp i może z nich korzystać drogą elektroniczną, za pośrednictwem Internetu lub poprzez tzw. „PC banking” dzięki specjalnemu oprogramowaniu i specjalnym łączom telekomunikacyjnym, co pozwala mu na dokonywanie płatności. Rozliczeniowe depozyty bieżące dostępne za pośrednictwem usługi telefonicznej (stacjonarnej lub komórkowej) nie są wykazywane w tej pozycji, chyba że są również dostępne za pośrednictwem Internetu lub aplikacji typu „PC banking”. Tabela Dane roczne

POZYCJE POZABILANSOWE A. Instytucje krajowe B. Pozostałe uczestniczące państwa członkowskie Niemonetarne instytucje finansowe C. Instytucje krajów reszty świata Instytucje niebankowe D. Nieklasyfikowane sektorowo

Niemonetarne instytucje finansowe

Niemonetarne instytucje finansowe (1)

Liczba przenaszalnych depozytów bieżących Liczba przenaszalnych rachunków depozytowych z dostępem internetowym/PC banking

(1) Instytucje niebankowe krajów reszty świata.

CZĘŚĆ 5 Przekazywanie korekt z tytułu aktualizacji wyceny dla sporządzania statystyki transakcji W celu zestawienia statystyki transakcji dla agregatów monetarnych i czynników ich kreacji uczestniczących państw członkowskich EBC wymaga przekazywania korekt z tytułu aktualizacji wyceny związanych z całkowitą/częściową utratą wartości kredytów i zmianą wyceny papierów wartościowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 15 POZ 14 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L15 - 1 z 200920.1.2009

    Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 24/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych (EBC/2008/30)

  • Dz. U. L15 - 0 z 200920.1.2009

    Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.