Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 15 POZ 14 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 25/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (wersja przekształcona) (EBC/2008/32)

Data ogłoszenia:2009-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 15 POZ 14 - Strona 2

Strona 2 z 45

(7)

(3)

Zbieranie przez KBC od rzeczywistej populacji sprawozdawczej informacji statystycznych niezbędnych do wypełnienia wymogów statystycznych EBC może być częścią szerszych ram sprawozdawczości ustanowionych przez KBC samodzielnie na podstawie prawa wspólnotowego, prawa krajowego lub utrwalonych praktyk i służących również innym celom statystycznym, pod warunkiem że nie jest zagrożone wypełnienie wymogów statystycznych EBC. Może to również doprowadzić do zmniejszenia obciążeń sprawozdawczych. Dla zachowania przejrzystości w tych przypadkach zasadne jest informowanie podmiotów sprawozdających o tym, że dane zbierane są dla innych celów statystycznych. W określonych przypadkach EBC może uznać informacje zebrane dla innych celów statystycznych za wystarczające do realizacji swoich wymogów.


(8) (1) (2) (3) (4) (5) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 318 318 177 310 333 z z z z z 27.11.1998, s. 8. 27.11.1998, s. 1. 30.6.2006, s. 1. 30.11.1996, s. 1. 17.12.2001, s. 1.

Wymogi statystyczne są najbardziej szczegółowe w przypadku partnerów transakcji będących uczestnikami sektora posiadającego pieniądz. Dane szczegółowe wymagane są dla: a) depozytów w podziale na podsektory i terminy, klasyfikowanych następnie w podziale walutowym na potrzeby analizy komponentów walutowych szerokiego

20.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 15/15

pieniądza M3 oraz dla usprawnienia analizy substytucyjności między komponentami M3 wyrażonymi w walutach obcych a komponentami wyrażonymi w euro; b) kredytów w podziale na podsektory, terminy pierwotne, przeznaczenie, okres trwania stopy procentowej i waluty, ze względu na znaczenie tych informacji dla polityki pieniężnej; c) pozycji wobec pozostałych MIF w zakresie niezbędnym dla saldowania wzajemnych zobowiązań i należności MIF lub wyliczania podstawy rezerwy; d) pozycji wobec rezydentów spoza strefy euro (instytucji krajów reszty świata) dla „depozytów terminowych powyżej dwóch lat”, „depozytów z terminem wypowiedzenia powyżej dwóch lat” oraz „operacji z przyrzeczeniem odkupu” w celu wyliczenia podstawy rezerwy, w stosunku do której stosowany jest dodatni współczynnik; e) pozycji wobec instytucji krajów reszty świata dla depozytów ogółem w celu wyliczenia pozycji zagranicznych; f) depozytów i kredytów z terminem do jednego roku/powyżej jednego roku wobec instytucji krajów reszty świata dla celów bilansu płatniczego i rachunków finansowych.

z wymogami w zakresie rezerwy obowiązkowej. W celu zmniejszenia obciążeń sprawozdawczych wskazane jest, aby informacje statystyczne dotyczące bilansu miesięcznego były wykorzystywane do regularnego wyliczania podstawy rezerwy dla instytucji kredytowych podlegających obowiązkowi utrzymywania rezerwy obowiązkowej EBC, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1745/2003 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 września 2003 r. dotyczącego stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/ 2003/9) (2).

(12) Konieczne jest określenie szczegółowych procedur stoso-

wanych w przypadku fuzji instytucji kredytowych w celu wyjaśnienia obowiązków tych instytucji w odniesieniu do wymogu utrzymywania rezerwy obowiązkowej.

(13) EBC wymaga przekazywania danych dotyczących działal-

(9)

W celu zmniejszenia obciążenia sprawozdawczego instytucji kredytowych oraz poprawy jakości danych statystycznych KBC mogą wprowadzać sprawozdawczość według metody „papier po papierze” w zakresie zbierania danych statystycznych dotyczących portfela papierów wartościowych MIF wymaganych na mocy niniejszego rozporządzenia. KBC mogą zezwolić funduszom rynku pieniężnego (FRP) na prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 958/2007 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczącym danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2007/8) (1), co pozwoli na zmniejszenie obciążenia sprawozdawczego jednostek zarządzających funduszami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 15 POZ 14 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L15 - 1 z 200920.1.2009

    Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 24/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych (EBC/2008/30)

  • Dz. U. L15 - 0 z 200920.1.2009

    Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.