Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 15 POZ 14 - Strona 27

Tytuł:

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 25/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (wersja przekształcona) (EBC/2008/32)

Data ogłoszenia:2009-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 15 POZ 14 - Strona 27

Strona 27 z 45

b)

c)

CZĘŚĆ 2 Definicje kategorii instrumentów 1. Poniższa tabela przedstawia szczegółowy typowy opis kategorii instrumentów, które KBC przekładają na kategorie stosowane na szczeblu krajowym zgodnie z niniejszym rozporządzeniem ( 3). Definicje te odnoszą się do ESA 95. Termin określony w chwili emisji (pierwotny termin realizacji) oznacza ustalony okres życia instrumentu finansowego, przed upływem którego nie może on być wykupiony (np. dłużne papiery wartościowe) lub może być wykupiony jedynie z zastrzeżeniem określonej kary (np. niektóre rodzaje depozytów). Termin wypowiedzenia oznacza okres pomiędzy złożeniem przez posiadacza zawiadomienia o zamiarze wykupienia instrumentu a dniem otrzymania przez niego zezwolenia na wycofanie instrumentu bez ograniczeń. Instrumenty finansowe klasyfikuje się do kategorii „z terminem wypowiedzenia” jedynie wtedy, gdy dla instrumentu nie uzgodniono określonego terminu.


W tabelach do tego załącznika EBC jest klasyfikowane jako MIF będące rezydentem kraju, w którym EBC ma siedzibę. Jednostki zależne stanowią oddzielne, posiadające osobowość prawną podmioty, wpisane do rejestru spółek, w których inny podmiot posiada udział większościowy lub pełny, podczas gdy oddziałami są podmioty nieposiadające osobowości prawnej (bez odrębnej podmiotowości prawnej), będące całkowitą własnością spółki dominującej. Tabela nie zawiera listy pojedynczych instrumentów finansowych.

2.

(1) (2) (3)

L 15/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Tabela Kategorie instrumentów KATEGORIE AKTYWÓW

Kategoria Opis najważniejszych cech

20.1.2009

1.

Gotówka w kasie

Znajdujące się w obiegu zasoby znaków pieniężnych wyrażonych w euro, powszechnie używane do dokonywania płatności.

2.

Kredyty z terminem do jednego roku włącznie/powyżej jednego roku i do pięciu lat włącznie/ powyżej pięciu lat

Na potrzeby sprawozdawczości ta pozycja obejmuje środki przyznane kredytobiorcom przez podmioty sprawozdające, niepotwierdzone w formie dokumentów lub potwierdzone pojedynczym dokumentem (nawet jeśli stał się zbywalny). Obejmuje ona w szczególności aktywa w formie depozytów. KBC mogą wymagać dla tej kategorii również pełnego podziału sektorowego. Kategoria obejmuje: a) kredyty udzielone gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnym obsługującym gospodarstwa domowe w podziale na: — kredyty konsumpcyjne (kredyty udzielane głównie do użytku własnego w zakresie konsumpcji towarów i usług). Kredyty konsumpcyjne udzielone przedsiębiorcom indywidualnym/spółkom nieposiadającym osobowości prawnej ujmuje się w niniejszej kategorii, jeżeli MIF posiada informacje, że takie kredyty są wykorzystywane przede wszystkim do użytku własnego, — kredyty na zakup nieruchomości mieszkalnej (kredyty udzielone na inwestycję w nieruchomości mieszkalne na własny użytek lub na wynajem, pozycja obejmuje budowę i remonty). Pozycja obejmuje kredyty zabezpieczone hipoteką, wykorzystywane na zakup nieruchomości mieszkalnej lub pozostałe kredyty na zakup nieruchomości zaciągnięte indywidualnie lub zabezpieczone na innych aktywach. Kredyty mieszkaniowe udzielone przedsiębiorstwom indywidualnym/ spółkom nieposiadającym osobowości prawnej są ujmowane w niniejszej kategorii; jeżeli MIF posiada informację, że nieruchomość jest przeznaczona przede wszystkim na przestrzeń biurową, wówczas takie kredyty wykazywane są w kategorii „pozostałe kredyty, w tym kredyty udzielone przedsiębiorcom indywidualnym/spółkom nieposiadającym osobowości prawnej”, — pozostałe kredyty (kredyty udzielone na cele inne niż konsumpcja czy zakup nieruchomości mieszkalnej, np. prowadzenie działalności gospodarczej, konsolidacja zadłużenia, edukacja itp.). Ta kategoria może obejmować kredyty konsumpcyjne udzielone przedsiębiorcom indywidualnym/spółkom nieposiadającym osobowości prawnej (zob.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 15 POZ 14 - Strona 27 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L15 - 1 z 200920.1.2009

    Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 24/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych (EBC/2008/30)

  • Dz. U. L15 - 0 z 200920.1.2009

    Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.