Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 15 POZ 14 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 25/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (wersja przekształcona) (EBC/2008/32)

Data ogłoszenia:2009-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 15 POZ 14 - Strona 3

Strona 3 z 45

ności sekurytyzacyjnej MIF na potrzeby analizy sytuacji kredytowej strefy euro. Wymagane informacje są uzupełnieniem danych przekazywanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 24/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczącego danych statystycznych w zakresie aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych (EBC/2008/30) (3).

(14) Pomimo tego, że rozporządzenia przyjmowane przez EBC

(10) Transakcje finansowe wyliczane przez EBC określane są


nie przyznają praw i nie nakładają obowiązków na nieuczestniczące państwa członkowskie, art. 5 Statutu ESBC stosuje się zarówno do uczestniczących, jak i nieuczestniczących państw członkowskich. Rozporządzenie (WE) nr 2533/98 przypomina, że art. 5 Statutu ESBC, łącznie z art. 10 Traktatu, zobowiązuje nieuczestniczące państwa członkowskie do zaprojektowania i wdrożenia na poziomie krajowym wszelkich środków uznanych przez nie za właściwe w celu zbierania informacji statystycznych niezbędnych do wypełniania wymogów ESBC w zakresie sprawozdawczości statystycznej oraz zapewnienia terminowych przygotowań w dziedzinie statystyki do uzyskania statusu uczestniczących państw członkowskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

jako różnice stanów na ostatni dzień miesiąca sprawozdawczego, z wyłączeniem skutków zmian wynikających z działania czynników nietransakcyjnych. Wymogi względem podmiotów sprawozdających nie obejmują zmian kursowych, wyliczanych przez EBC „waluta po walucie” na podstawie danych dostarczanych przez podmioty sprawozdające, oraz korekt z tytułu reklasyfikacji, zbieranych samodzielnie przez KBC za pośrednictwem różnych dostępnych źródeł informacji.

Artykuł 1 Definicje Na potrzeby niniejszego rozporządzenia: — „monetarna instytucja finansowa” (MIF) oznacza instytucję kredytową będącą rezydentem w myśl definicji określonej w prawie wspólnotowym lub inną instytucję finansową będącą rezydentem, która prowadzi działalność gospodarczą polegającą na przyjmowaniu depozytów i/lub bliskich substytutów depozytów od podmiotów innych niż MIF, a także udzielaniu na własny rachunek (przynajmniej w sensie ekonomicznym) kredytów i/lub inwestowaniu w papiery wartościowe. Sektor MIF obejmuje (4): a) banki centralne; b) instytucje kredytowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 dyrektywy 2006/48/WE (instytucja, której działal-

(11) Artykuł 5 rozporządzenia (WE) nr 2531/98 uprawnia EBC

do wydawania rozporządzeń lub decyzji zwalniających instytucje z wymogu utrzymywania rezerwy obowiązkowej, określenia przesłanek dla wyłączenia lub odliczenia od podstawy rezerwy zobowiązań wobec innych instytucji oraz do ustalenia zróżnicowanego współczynnika rezerwy dla poszczególnych pozycji pasywów. Na mocy art. 6 rozporządzenia (WE) 2531/98, EBC ma prawo pozyskiwania informacji niezbędnych do stosowania wymogów w zakresie utrzymywania rezerwy obowiązkowej oraz prawo do weryfikowania dokładności i jakości informacji, które instytucje przekazują w celu udowodnienia zgodności

(1) Dz.U. L 211 z 11.8.2007, s. 8.

(2) Dz.U. L 250 z 2.10.2003, s. 10. (3) Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego. (4) W Europejskim Systemie Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA 95) instytucje finansowe klasyfikowane jako MIF dzieli się na dwa sektory, tj. banki centralne (S.121) i pozostałe MIF (S.122).

L 15/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej —

20.1.2009

ność polega na przyjmowaniu od ludności depozytów lub innych środków podlegających zwrotowi (1) oraz na udzielaniu kredytów na własny rachunek, lub instytucja pieniądza elektronicznego w rozumieniu dyrektywy 2000/ 46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością (2); oraz c) inne MIF, tj.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 15 POZ 14 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L15 - 1 z 200920.1.2009

    Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 24/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych (EBC/2008/30)

  • Dz. U. L15 - 0 z 200920.1.2009

    Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.