Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 15 POZ 14 - Strona 30

Tytuł:

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 25/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (wersja przekształcona) (EBC/2008/32)

Data ogłoszenia:2009-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 15 POZ 14 - Strona 30

Strona 30 z 45

Na potrzeby statystyczne kredytów powierniczych nie wykazuje się w bilansie powiernika, jeżeli to beneficjent ponosi ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności aktywów. Ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności pozostają po stronie beneficjenta, jeżeli: a) beneficjent ponosi ryzyko kredytowe (tj. powiernik jest odpowiedzialny jedynie za administrowanie kredytem); lub b) inwestycja dokonana przez beneficjenta jest zabezpieczona przed ryzykiem straty, jeżeli przedsiębiorstwo powiernika znajdzie się w stanie likwidacji (tj. kredyt powierniczy nie jest wykazywany w aktywach powiernika, które podlegają podziałowi w przypadku upadłości). 3. Dłużne papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe lub papiery wartościowe z prawem do kapitału, które są zbywalne i zwykle są przedmiotem obrotu na rynkach wtórnych lub mogą być rozliczane na rynku oraz które nie nadają posiadaczowi żadnych praw własności w stosunku do emitenta. Pozycja obejmuje: a) papiery wartościowe dające ich posiadaczowi bezwarunkowe prawo do stałego lub umownie ustalonego dochodu w postaci płatności kuponowych i/lub określonej stałej kwoty w określonym terminie (lub terminach) lub począwszy od daty wskazanej w momencie emisji; b) kredyty zbywalne, które zostały zamienione na dużą liczbę jednakowych dokumentów i mogą być przedmiotem obrotu na rynkach wtórnych (zob. również pozycja „kredyty w obrocie” w kategorii 2i); c) zadłużenie podporządkowane w formie dłużnych papierów wartościowych (zob. również „zadłużenie podporządkowane w formie depozytów lub kredytów” w kategorii 2j). Papiery wartościowe pożyczane w ramach operacji pożyczania papierów wartościowych lub sprzedane w ramach operacji z przyrzeczeniem odkupu pozostają w bilansie pierwotnego właściciela (i nie należy ich przenosić do bilansu tymczasowego nabywcy) w sytuacji, w której transakcja odwrotna została wyraźnie przyrzeczona (a nie jest tylko możliwą do zrealizowania opcją). Jeżeli tymczasowy nabywca sprzedaje otrzymane papiery wartościowe, transakcja sprzedaży musi zostać ujęta w bilansie tymczasowego nabywcy ze znakiem ujemnym w portfelu papierów wartościowych. Pozycje obejmują: a) zbywalne dłużne papiery wartościowe (potwierdzone w formie dokumentów lub nie) z terminem pierwotnym do jednego roku włącznie/powyżej jednego roku i do dwóch lat włącznie/powyżej dwóch lat; b) kredyty zbywalne z terminem pierwotnym do jednego roku włącznie/ powyżej jednego roku i do dwóch lat włącznie/powyżej dwóch lat, zamienione na dużą liczbę jednakowych dokumentów i będące przedmiotem do obrotu na rynkach wtórnych; c) zadłużenie podporządkowane w postaci dłużnych papierów wartościowych z terminem pierwotnym do jednego roku włącznie/powyżej jednego roku i do dwóch lat włącznie/powyżej dwóch lat. Ta pozycja aktywów obejmuje jednostki uczestnictwa wyemitowane przez FRP. Zob. również definicja w załączniku I część 1 pkt 2 (zob. również kategoria pasywów 5 i kategoria aktywów 10). Papiery wartościowe reprezentujące prawa własności w przedsiębiorstwach lub quasi-przedsiębiorstwach. Takie papiery wartościowe zazwyczaj uprawniają posiadaczy do udziału w zyskach przedsiębiorstw lub quasi-przedsiębiorstw oraz do udziału w ich funduszach własnych w przypadku likwidacji. Pozycja obejmuje udziały w funduszach wzajemnego inwestowania (innych niż jednostki uczestnictwa FRP). Na potrzeby sprawozdawczości ta pozycja obejmuje niefinansowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przeznaczone do wielokrotnego wykorzystania przez podmioty sprawozdające w okresie dłuższym niż jeden rok. Obejmują one grunty i budynki zajmowane przez MIF, jak również sprzęt, oprogramowanie i pozostałą infrastrukturę. Finansowe aktywa trwałe wykazywane są w pozycjach „kredyty”/„dłużne papiery wartościowe”/„papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały”, według rodzaju instrumentu.


< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 15 POZ 14 - Strona 30 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L15 - 1 z 200920.1.2009

    Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 24/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych (EBC/2008/30)

  • Dz. U. L15 - 0 z 200920.1.2009

    Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.