Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 15 POZ 14 - Strona 33

Tytuł:

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 25/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (wersja przekształcona) (EBC/2008/32)

Data ogłoszenia:2009-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 15 POZ 14 - Strona 33

Strona 33 z 45

partycypacji udziałowców w kapitale zakładowym) ani nie ponoszą żadnych innych dodatkowych obciążających zobowiązań. Podporządkowanie praw z udziałów prawom wynikającym z jakiegokolwiek innego instrumentu wyemitowanego przez MIF nie jest uznawane za dodatkowe obciążające zobowiązanie. Klasyfikacja udziałów w ramach kategorii „depozyty” według terminów wypowiedzenia odbywa się na podstawie terminów wypowiedzenia dotyczących wycofania udziałów. Wskazane terminy wypowiedzenia są również używane dla określenia wysokości rezerwy obowiązkowej, zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9). Wszelkie udziały oznaczone dotyczące kredytów udzielonych przez MIF klasyfikowane są jako depozyty z takimi samymi terminami wypowiedzenia jak kredyty, z którymi są powiązane, to znaczy udziały tego typu są klasyfikowane jako „depozyty terminowe” lub „depozyty z terminem wypowiedzenia”, zgodnie z postanowieniami właściwej umowy kredytowej. Jeżeli udziały tego typu wyemitowane przez MIF i sklasyfikowane jako depozyty, a nie kapitał i rezerwy, są w posiadaniu MIF, wówczas są one klasyfikowane jako kredyty po stronie aktywnej bilansu MIF będącej posiadaczem; e) wierzytelności sekurytyzowane Zapis przeciwstawny dla kredytów i/lub pozostałych aktywów zbytych w procesie sekurytyzacji, ale niewyksięgowanych z bilansu. Poniższa pozycja nie jest wykazywana w kategorii depozyty: — kwoty (depozyty) otrzymane na zasadzie powiernictwa (zob. „kredyty udzielone na zasadzie powiernictwa” w kategorii 2).


20.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 15/49

Kategoria

Opis najważniejszych cech

9.1. Depozyty bieżące

Depozyty, które są wycofywane i/lub rozliczane na żądanie za pośrednictwem czeku, stałego zlecenia płatniczego, polecenia pobrania lub w podobny sposób bez znaczącej zwłoki, ograniczeń lub kar. Pozycja obejmuje: — lokaty (oprocentowane lub nie), które są wycofywane niezwłocznie na żądanie lub do końca dnia roboczego następującego po dacie takiego żądania bez znaczącej kary lub ograniczenia, ale które nie są rozliczeniowe, — lokaty (oprocentowane lub nie) reprezentujące kwoty przedpłacone w kontekście pieniądza elektronicznego „opartego na urządzeniu technicznym” lub „opartego na oprogramowaniu komputerowym” (np. karty przedpłacone), — kredyty pozostające do spłacenia do końca dnia roboczego w dniu następującym po dacie, w której ich udzielono.

9.1a. Depozyty rozliczeniowe

Depozyty rozliczeniowe to te depozyty w kategorii „depozyty bieżące”, które są bezpośrednio rozliczane na żądanie w celu dokonywania płatności na rzecz innych instytucji ekonomicznych za pomocą powszechnie stosowanych sposobów płatności, takich jak polecenie przelewu i polecenie obciążenia rachunku, również za pośrednictwem karty kredytowej lub debetowej, transakcji pieniądza elektronicznego, czeków lub podobnych środków bez znaczących opóźnień, ograniczeń lub kar. Depozyty przenaszalnie nie obejmują depozytów, które służą wyłącznie do podejmowania gotówki, oraz depozytów, które mogą zostać zrealizowane lub przeniesione tylko za pośrednictwem innego rachunku tego samego posiadacza.

9.2. Depozyty terminowe

Depozyty nierozliczeniowe, które nie mogą być wymienione na gotówkę przed upływem uzgodnionego terminu lub które mogą być wymienione na gotówkę przed upływem tego terminu jedynie pod warunkiem, że posiadacz zapłaci określoną karę. Pozycja ta zawiera także administrowane depozyty oszczędnościowe, w przypadku gdy kryterium terminu wypowiedzenia nie ma znaczenia (klasyfikowane w przedziale terminów wypowiedzenia „powyżej dwóch lat”). Produkty finansowe z klauzulami przedłużającymi muszą być klasyfikowane według najwcześniejszego terminu wypowiedzenia. Mimo że depozyty terminowe mogą zostać wykupione za uprzednim powiadomieniem lub mogą być płatne na żądanie z zastrzeżeniem pewnych kar, nie uznaje się tych właściwości za istotne na potrzeby klasyfikacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 15 POZ 14 - Strona 33 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L15 - 1 z 200920.1.2009

    Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 24/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych (EBC/2008/30)

  • Dz. U. L15 - 0 z 200920.1.2009

    Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.