Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 15 POZ 14 - Strona 39

Tytuł:

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 25/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (wersja przekształcona) (EBC/2008/32)

Data ogłoszenia:2009-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 15 POZ 14 - Strona 39

Strona 39 z 45

Ponadto w zależności od krajowych systemów zbierania danych oraz z zastrzeżeniem pełnej zgodności z definicjami i zasadami klasyfikacji na potrzeby bilansu MIF określonymi w niniejszym rozporządzeniu, instytucje kredytowe podlegające obowiązkowi utrzymywania rezerwy obowiązkowej mogą alternatywnie przekazywać dane niezbędne do wyliczenia podstawy rezerwy, z wyjątkiem danych dotyczących instrumentów zbywalnych, zgodnie z poniższą tabelą, pod warunkiem że pozostanie to bez wpływu na pozycje tabeli 1 załącznika I oznaczone drukiem wytłuszczonym. Małe instytucje kredytowe zwolnione z pełnego obowiązku sprawozdawczego (w tzw. „ogonie sprawozdawczym”) muszą jako minimum przekazywać dane kwartalne niezbędne do wyliczenia podstawy rezerwy zgodnie z poniższą tabelą. W celu przekazywania danych zgodnie z poniższą tabelą należy zapewnić ścisłą zgodność z tabelą 1 załącznika I.


2.

3.

4.

5.

Tabela Dane wymagane dla rezerwy obowiązkowej

Podstawa rezerwy naliczana jako suma nastepujących pozycji tabeli 1 (Pasywa): (a) - (b) + (c) + (d) + (e) + (j) - (k) + (l) + (m) + (n) + (s)

DEPOZYTY (łącznie dla euro i walut obcych) 9. Depozyty ogółem 9.1e + 9.1x 9.2e + 9.2x 9.3e + 9.3x 9.4e + 9.4x

w tym: 9.2e + 9.2x terminowe powyżej dwóch lat

20.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 15/55

Podstawa rezerwy naliczana jako suma nastepujących pozycji tabeli 1 (Pasywa): (a) - (b) + (c) + (d) + (e) + (j) - (k) + (l) + (m) + (n) + (s)

w tym: 9.3e + 9.3x z terminem wypowiedzenia powyżej dwóch lat w tym: 9.4e + 9.4x operacje z przyrzeczeniem odkupu

Przekazywane dobrowolnie (1)

Kwoty należne, tabela 1 (pasywa) kolumna (t) INSTRUMENTY ZBYWALNE (łącznie dla euro i walut obcych) 11. Emisja dłużnych papierów wartościowych 11e + 11x terminowych do dwóch lat powyżej dwóch lat

(1) Podmioty sprawozdające mogą skorzystać z opcji sprawozdawczości dobrowolnej, tj. mogą przekazywać albo aktualne dane (łącznie z pozycjami zerowymi), albo „brak danych”. Jeżeli podmioty sprawozdajace zdecydowały się na przekazywanie aktualnych danych, nie mogą one już korzystać z opcji „brak danych”.

CZĘŚĆ 2

Przepisy szczególne Sekcja 1: Sprawozdawczość skonsolidowana instytucji kredytowych jako grupy podlegających obowiązkowi utrzymywania rezerw obowiązkowych ESBC 1.1. Dla wypełnienia warunków określonych w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) Zarząd EBC może zezwolić instytucjom kredytowym objętym wymogiem utrzymywania rezerwy obowiązkowej na przekazywanie sprawozdawczości skonsolidowanej jako grupie instytucji kredytowych działającej na terytorium danego państwa. Na liście MIF prowadzonej przez EBC wszystkie instytucje grupy wymienione są oddzielnie.

1.2. Jeżeli instytucje kredytowe otrzymały pozwolenie na utrzymywanie rezerwy obowiązkowej przez pośrednika na mocy art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) i nie przysługuje im możliwość składania sprawozdawczości grupowej określonej w niniejszej sekcji, właściwy KBC uczestniczącego państwa członkowskiego może zezwolić pośrednikowi na przekazywanie sprawozdawczości skonsolidowanej (innej niż w przypadku podstawy rezerwy) w imieniu instytucji kredytowych. Na liście MIF prowadzonej przez EBC wszystkie instytucje grupy wymienione są oddzielnie.

1.3. Jeżeli grupa instytucji kredytowych jako całość zaliczana jest do grupy małych instytucji zwolnionych z pełnego obowiązku sprawozdawczego (tzw. „ogon sprawozdawczy”), wówczas wymaga się od niej przekazywania jedynie uproszczonej sprawozdawczości dla tych instytucji. W przeciwnym razie grupę jako całość obejmują wymogi określone dla podmiotów przekazujących pełną sprawozdawczość.

Sekcja 2: Rezerwa obowiązkowa w przypadku fuzji instytucji kredytowych 2.1. Na potrzeby niniejszego załącznika określenia „fuzja”, „instytucje łączące się” i „instytucja przejmująca” posiadają znaczenie określone w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 15 POZ 14 - Strona 39 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L15 - 1 z 200920.1.2009

    Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 24/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych (EBC/2008/30)

  • Dz. U. L15 - 0 z 200920.1.2009

    Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.