Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 15 POZ 14 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 25/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (wersja przekształcona) (EBC/2008/32)

Data ogłoszenia:2009-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 15 POZ 14 - Strona 8

Strona 8 z 45

MIF, stosując MSR 39 lub zbliżone narodowe standardy rachunkowości, mogą uzyskiwać zezwolenia KBC na wyłączenie ze stanów wymaganych na podstawie załącznika I część 2 i 3 wierzytelności zbywanych w procesie sekurytyzacji zgodnie ze standardami krajowymi, o ile standardy te są stosowane przez wszystkie MIF będące rezydentami. 7. Wyłączenia mogą być przyznawane dla niektórych stanów kwartalnych nieuczestniczących państw członkowskich. W przypadku gdy wskaźniki zebrane na wyższym poziomie agregacji wskazują, że transakcje z partnerami będącymi rezydentami któregokolwiek państwa członkowskiego lub transakcje w walucie państwa członkowskiego, które nie przyjęło euro, nie mają istotnego znaczenia, KBC może odstąpić od nakładania wymogu sprawozdawczego w odniesieniu do takiego państwa członkowskiego. KBC powiadamia podlegające mu podmioty sprawozdające o każdej takiej decyzji. Artykuł 9 Wymogi minimum i krajowe uzgodnienia sprawozdawcze 1. Wymagane informacje statystyczne są przekazywane zgodnie z określonymi w załączniku IV wymogami minimum regulującymi tryb ich przekazywania, dokładność, zgodność metodologiczną oraz tryb wprowadzania korekt. 2. KBC definiują i wdrażają uzgodnienia w zakresie sprawozdawczości, które mają być stosowane przez rzeczywistą populację sprawozdawczą zgodnie ze specyfiką krajową. KBC zapewniają, aby wymienione uzgodnienia w zakresie sprawozdawczości pozwalały na zbieranie wymaganych informacji statystycznych oraz umożliwiały dokładne sprawdzenie zgodności z określonymi w załączniku IV wymogami minimum w zakresie przekazywania danych, dokładności, zgodności metodologicznej oraz wprowadzania korekt. Artykuł 10 Fuzje, podziały i przekształcenia W przypadku fuzji, podziału lub innego rodzaju przekształcenia mogącego wpłynąć na wywiązywanie się z obowiązków statystycznych, podmiot sprawozdający uczestniczący w tym procesie informuje odpowiedni KBC – po ogłoszeniu zamiaru przeprowadzenia takiej operacji i z rozsądnym wyprzedzeniem przed jej przeprowadzeniem – o planowanych procedurach mających na celu spełnienie wymogów sprawozdawczych określonych w niniejszym rozporządzeniu.


d)

5. Wyłączenia mogą być przyznawane w odniesieniu do korekt z tytułu aktualizacji wyceny. a) Z zastrzeżeniem ust. 1, KBC mogą udzielać wyłączeń funduszom rynku pieniężnego (FRP) w odniesieniu do przekazywania korekt z tytułu aktualizacji wyceny, zwalniając FRP ze wszystkich wymogów przekazywania korekt z tytułu aktualizacji wyceny. KBC mogą udzielać wyłączeń w zakresie częstotliwości i terminów przekazywania korekt z tytułu aktualizacji wyceny papierów wartościowych oraz wymagać przekazywania tych danych z częstotliwością kwartalną, w tych samych terminach, co dane dotyczące stanów przekazywane z częstotliwością kwartalną, z zastrzeżeniem następujących wymogów: (i) podmioty sprawozdające, stosujące różne metody wyceny, przekazują KBC istotne informacje na temat zastosowanych metod wyceny, w tym dane ilościowe na temat procentowego udziału takich instrumentów; w przypadku wystąpienia znacznych korekt z tytułu aktualizacji wyceny KBC mogą wymagać od podmiotów sprawozdających dodatkowych informacji dotyczących miesiąca, w którym zaistniała powyższa sytuacja.

b)

(ii)

c)

KBC mogą udzielać wyłączeń w zakresie przekazywania korekt z tytułu aktualizacji wyceny papierów wartościowych, jak również mogą całkowicie zwolnić z takiego obowiązku instytucje kredytowe przekazujące stany miesięczne papierów wartościowych metodą „papier po papierze”, z zastrzeżeniem poniższych wymogów: (i) przekazywana informacja zawiera dla każdego papieru wartościowego jego wartość bilansową; dla papierów wartościowych, które nie posiadają ogólnodostępnych kodów identyfikacyjnych, należy

(ii)

L 15/20

PL Artykuł 11

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.1.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 15 POZ 14 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L15 - 1 z 200920.1.2009

    Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 24/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych (EBC/2008/30)

  • Dz. U. L15 - 0 z 200920.1.2009

    Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.