Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 150 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2009 r. dotycząca przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa służącej stwierdzeniu, czy osiągnięto wymagania bezpieczeństwa, o której mowa w art. 6 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4246) (1)

Data ogłoszenia:2009-06-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 150 POZ 11

Strona 1 z 7
13.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/11

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 czerwca 2009 r. dotycząca przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa służącej stwierdzeniu, czy osiągnięto wymagania bezpieczeństwa, o której mowa w art. 6 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4246)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/460/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2004/49/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpie­ czeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębior­ stwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei) (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1, uwzględniając zalecenie Europejskiej Agencji Kolejowej doty­ czące wspólnych metod oceny bezpieczeństwa stosowanych przy obliczaniu, ocenie i egzekwowaniu wspólnych wymagań bezpieczeństwa w ramach pierwszego pakietu, przedstawione Komisji w dniu 29 kwietnia 2008 r., a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

członkowskim, należy wprowadzić pierwszy pakiet wspólnych wymagań bezpieczeństwa. Powinien on opierać się na ocenie obecnych wymagań i poziomu bezpieczeństwa systemów kolejowych w państwach członkowskich.

(4)

Ponadto w celu utrzymania obecnego poziomu bezpie­ czeństwa systemu kolejowego niezbędna jest harmoni­ zacja poziomów bezpieczeństwa całych krajowych systemów kolejowych pod względem kryteriów akcep­ tacji ryzyka. Zgodność z poziomami bezpieczeństwa należy monitorować w poszczególnych państwach człon­ kowskich.

(5)

Zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE wspólne wymagania bezpieczeństwa („CST”) i wspólne metody oceny bezpie­ czeństwa („CSM”) należy wprowadzać stopniowo, aby zapewnić zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeń­ stwa oraz jego poprawę, tam gdzie jest to konieczne i możliwe. Komisja Europejska powinna przyjąć wspólne metody oceny bezpieczeństwa zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy 2004/49/WE. Metody te powinny opisywać, między innymi oraz zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy 2004/49/WE, w jaki sposób dokonuje się oceny poziomu bezpieczeństwa i osiągnięcia wspólnych wymagań bezpieczeństwa. W celu zagwarantowania, że bezpieczeństwo systemu kolejowego nie ulegnie pogorszeniu w żadnym państwie

W celu ustanowienia pierwszego pakietu CST zgodnie z art. 7 ust. 3 dyrektywy 2004/49/WE niezbędne jest ilościowe określenie obecnego poziomu bezpieczeństwa systemów kolejowych państw członkowskich za pomocą krajowych wartości referencyjnych („NRV”), obliczanych i wykorzystywanych przez Europejską Agencję Kolejową („Agencję”) i Komisję. NRV powinny być obliczane wyłącznie w 2009 r. dla opracowania pierwszego pakietu CST i w 2011 r. dla opracowania drugiego pakietu CST.

(6)

(2)

W celu zapewnienia spójności NRV i uniknięcia nadmier­ nych obciążeń, z zakresu niniejszej decyzji należy wyłą­ czyć systemy kolei lekkiej, sieci funkcjonalnie wyodręb­ nione, prywatną infrastrukturę kolejową wykorzystywaną wyłącznie przez właściciela oraz koleje zabytkowe, muzealne i turystyczne.

(7)

(3)

(1) Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 44.

Ze względu na brak zharmonizowanych, wiarygodnych danych dotyczących poziomu bezpieczeństwa części systemu kolejowego, o których mowa w art. 7 ust 4 dyrektywy 2004/49/WE, stwierdzono, że opracowanie pierwszego pakietu CST wyrażonych w kryteriach akcep­ tacji ryzyka dla określonych kategorii osób i ogółu społe­ czeństwa jest obecnie możliwe tylko dla całości systemu kolejowego, a nie jego części.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 150 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L150 - 21 z 200913.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2009 r. wprowadzająca odstępstwo od pkt 1 lit. d) załącznika do decyzji 2006/133/WE, zmienionej decyzją 2009/420/WE, w zakresie daty rozpoczęcia stosowania w odniesieniu do podatnego drewna pochodzącego spoza wyznaczonych obszarów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4515)

 • Dz. U. L150 - 20 z 200913.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie powołania przedstawiciela Komisji do Zarządu Europejskiej Agencji Leków

 • Dz. U. L150 - 8 z 200913.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Rumunii średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L150 - 6 z 200913.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie przyznania Rumunii pomocy wzajemnej

 • Dz. U. L150 - 5 z 200913.6.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/56/WE z dnia 12 czerwca 2009 r. zawierająca sprostowanie do dyrektywy 2008/126/WE zmieniającej dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, w odniesieniu do daty jej transpozycji (1)

 • Dz. U. L150 - 3 z 200913.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznania refundacji wywozowych związanych z ochroną żywego bydła w czasie transportu

 • Dz. U. L150 - 1 z 200913.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 497/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.