Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 150 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie powołania przedstawiciela Komisji do Zarządu Europejskiej Agencji Leków

Data ogłoszenia:2009-06-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 150 POZ 20

L 150/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.6.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie powołania przedstawiciela Komisji do Zarządu Europejskiej Agencji Leków (2009/461/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

a) dyrektor generalny Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu. Zastępcą przedstawiciela jest osoba zajmująca następujące stanowisko i pełniąca następujące funkcje: b) dyrektor kierujący dyrekcją odpowiedzialną za zatwierdzanie produktów leczniczych na podstawie programu prac Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu. Artykuł 2 Niniejsza decyzja ma zastosowanie do osób zajmujących, także tymczasowo, stanowiska, o których mowa w art. 1, w dniu przyjęcia niniejszej decyzji, lub do ich następców na tych stano­ wiskach. Artykuł 3 Dyrektor generalny Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu podaje dyrektorowi zarządzającemu Europejskiej Agencji Leków nazwiska osób zajmujących stanowiska, o których mowa w art. 1, oraz informuje o ewentualnych zmia­ nach na tych stanowiskach.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków (1), w szczególności jego art. 65, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 65 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 w skład Zarządu Europejskiej Agencji Leków (dalej: „Agencja”) wchodzi dwóch przedstawicieli Komisji. Z powodu wygaśnięcia w dniu 2 czerwca 2009 r. mandatu obecnego przedstawiciela Komisji oraz jego zastępcy z Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu konieczne jest powołanie jednego członka Zarządu Agencji z Dyrekcji Generalnej ds. Przedsię­ biorstw i Przemysłu oraz jego zastępcy, który będzie go reprezentował w czasie nieobecności i głosował w jego imieniu,

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 czerwca 2009 r. Artykuł 1 W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Przedstawicielem Komisji w Zarządzie Europejskiej Agencji Leków jest osoba zajmująca następujące stanowisko i pełniąca następujące funkcje:

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 150 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L150 - 21 z 200913.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2009 r. wprowadzająca odstępstwo od pkt 1 lit. d) załącznika do decyzji 2006/133/WE, zmienionej decyzją 2009/420/WE, w zakresie daty rozpoczęcia stosowania w odniesieniu do podatnego drewna pochodzącego spoza wyznaczonych obszarów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4515)

 • Dz. U. L150 - 11 z 200913.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2009 r. dotycząca przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa służącej stwierdzeniu, czy osiągnięto wymagania bezpieczeństwa, o której mowa w art. 6 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4246) (1)

 • Dz. U. L150 - 8 z 200913.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Rumunii średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L150 - 6 z 200913.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie przyznania Rumunii pomocy wzajemnej

 • Dz. U. L150 - 5 z 200913.6.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/56/WE z dnia 12 czerwca 2009 r. zawierająca sprostowanie do dyrektywy 2008/126/WE zmieniającej dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, w odniesieniu do daty jej transpozycji (1)

 • Dz. U. L150 - 3 z 200913.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznania refundacji wywozowych związanych z ochroną żywego bydła w czasie transportu

 • Dz. U. L150 - 1 z 200913.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 497/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.