Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 150 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2009 r. wprowadzająca odstępstwo od pkt 1 lit. d) załącznika do decyzji 2006/133/WE, zmienionej decyzją 2009/420/WE, w zakresie daty rozpoczęcia stosowania w odniesieniu do podatnego drewna pochodzącego spoza wyznaczonych obszarów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4515)

Data ogłoszenia:2009-06-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 150 POZ 21

13.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/21

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 czerwca 2009 r. wprowadzająca odstępstwo od pkt 1 lit. d) załącznika do decyzji 2006/133/WE, zmienionej decyzją 2009/420/WE, w zakresie daty rozpoczęcia stosowania w odniesieniu do podatnego drewna pochodzącego spoza wyznaczonych obszarów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4515) (2009/462/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3 zdanie czwarte, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

że nie ma możliwości udostępnienia w krótkim czasie takich ilości drewnianego materiału opakowaniowego zgodnego z międzynarodową normą dla środków fitosa­ nitarnych FAO nr 15, które wystarczałyby do zaspoko­ jenia potrzeb podmiotów gospodarczych handlujących towarami z Portugalii do innych państw członkowskich lub krajów trzecich.

(3)

W dniu 28 maja 2009 r. Komisja przyjęła decyzję 2009/420/WE zmieniającą decyzję 2006/133/WE zobo­ wiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrze­ nianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których orga­ nizm ten nie występuje (2). W drodze wspomnianej decyzji z dniem 16 czerwca 2009 r. wprowadzono do decyzji Komisji 2006/133/WE (3) obowiązek poddawania materiału opakowaniowego z podatnego drewna niepo­ chodzącego z wyznaczonych obszarów jednej z zatwierdzonych obróbek wyszczególnionych w załączniku I do międzynarodowej normy dla środków fitosanitarnych FAO nr 15 oraz oznakowania tego mate­ riału zgodnie z załącznikiem II do wymienionej normy przed przemieszczeniem go z wyznaczonych obszarów do innych obszarów państw członkowskich lub krajów trzecich, jak również z części wyznaczonych obszarów, na których stwierdzono występowanie węgorka sosnowca, do części wyznaczonych obszarów pełniących rolę strefy buforowej. Drewniany materiały opakowaniowy jest potrzebny w transporcie wielu rodzajów towarów. Produkcja i używanie materiału opakowaniowego z podatnego drewna, poddanego obróbce i oznakowanego zgodnie z załącznikami I i II do międzynarodowej normy dla środków fitosanitarnych FAO nr 15, nie są jednak jeszcze powszechne we Wspólnocie. W szczególności wydaje się,

W celu uniknięcia ryzyka nieproporcjonalnych zakłóceń handlu konieczne wydaje się wprowadzenie odstępstwa w zakresie daty rozpoczęcia stosowania wymogów okreś­ lonych w decyzji 2006/133/WE, zmienionej decyzją 2009/420/WE, dotyczących obowiązku poddawania obróbce i oznakowania materiału opakowaniowego z podatnego drewna niepochodzącego z wyznaczonych obszarów zgodnie z załącznikami I i II do międzynaro­ dowej normy dla środków fitosanitarnych FAO nr 15 przed przemieszczeniem go z wyznaczonych obszarów Portugalii do innych obszarów. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin, Artykuł 1

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Punkt 1 lit. d) załącznika do decyzji 2006/133/WE, zmienionej decyzją 2009/420/WE, nie ma zastosowania do podatnego drewna pochodzącego spoza wyznaczonych obszarów. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 16 czerwca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 czerwca 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. (2) Dz.U. L 135 z 30.5.2009, s. 29. (3) Dz.U. L 52 z 23.2.2006, s. 34.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 150 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L150 - 20 z 200913.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie powołania przedstawiciela Komisji do Zarządu Europejskiej Agencji Leków

 • Dz. U. L150 - 11 z 200913.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2009 r. dotycząca przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa służącej stwierdzeniu, czy osiągnięto wymagania bezpieczeństwa, o której mowa w art. 6 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4246) (1)

 • Dz. U. L150 - 8 z 200913.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Rumunii średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L150 - 6 z 200913.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie przyznania Rumunii pomocy wzajemnej

 • Dz. U. L150 - 5 z 200913.6.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/56/WE z dnia 12 czerwca 2009 r. zawierająca sprostowanie do dyrektywy 2008/126/WE zmieniającej dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, w odniesieniu do daty jej transpozycji (1)

 • Dz. U. L150 - 3 z 200913.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznania refundacji wywozowych związanych z ochroną żywego bydła w czasie transportu

 • Dz. U. L150 - 1 z 200913.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 497/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.