Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 150 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznania refundacji wywozowych związanych z ochroną żywego bydła w czasie transportu

Data ogłoszenia:2009-06-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 150 POZ 3

13.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 498/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznania refundacji wywozowych związanych z ochroną żywego bydła w czasie transportu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 170 w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(5) (1)

Sprawiedliwości naruszenie przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt nie prowadzi do obniżki, ale do utraty refundacji wywozowej w odniesieniu do liczby zwierząt, w których przypadku wymogi dotyczące ich dobrostanu nie były przestrzegane. Z wymienionych przepisów oraz z przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt zawartych w art. 2, 3 oraz 4–9 rozporządzenia (WE) nr 1/2005 oraz w załącznikach, o których mowa w wymienionych artykułach wynika również, że utrata refundacji wywozowej następuje w odniesieniu do zwie­ rząt, w których przypadku przepisy dotyczące dobros­ tanu zwierząt nie były przestrzegane, niezależnie od ich konkretnego stanu fizycznego.

Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 639/2003 (2) odwołuje się do zgodności z przepisami prawa wspólno­ towego dotyczącymi ochrony zwierząt podczas trans­ portu jako warunku wypłaty refundacji wywozowych. W świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 17 stycznia 2008 r. w połączonych sprawach C-37/06 i C-58/06 oraz wyroku z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie C-96/06 należy wyjaśnić powiązanie między rozporządzeniem (WE) nr 639/2003 a rozporządzeniem Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmienia­ jącym dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozpo­ rządzenie (WE) nr 1255/97 (3). Należy doprecyzować przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt określone w rozporządzeniu (WE) nr 1/2005, które skierowane są do podmiotów gospodarczych i które, w razie ich naruszenia, prowadzą do utraty refun­ dacji w związku z tym naruszeniem. W tym kontekście art. 2, 3 i 4–9 rozporządzenia (WE) nr 1/2005 oraz załączniki, o których mowa w wymienionych artykułach, ustanawiają przepisy skierowane do podmiotów mają­ cych bezpośredni związek z celem ochrony zwierząt, podczas gdy inne przepisy wymienionego rozporządze­ nia dotyczą zasad administracyjnych. Artykuł 168 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 oraz rozporządzenie (WE) nr 639/2003 stanowią, że warun­ kiem wypłaty refundacji wywozowych jest przestrzeganie przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. Należy zatem jasno określić, że bez uszczerbku dla przypadków siły wyższej uznanych przez orzecznictwo Trybunału

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 639/2003 wprowadza się następu­ jące zmiany:

1) w art. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

(3)

„Płatność refundacji wywozowych za żywe bydło objęte kodem CN 0102 (zwane dalej zwierzętami), zgodnie z art. 168 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 jest uzależniona od spełnienia podczas transportu zwierząt do ich pierwszego miejsca rozładunku w państwie trzecim przeznaczenia warunku zgodności z przepisami art. 2, 3 i 4–9 rozporzą­ dzenia Rady (WE) nr 1/2005 (*) oraz załącznikami, o których mowa w wymienionych artykułach, oraz przepi­ sami niniejszego rozporządzenia. ___________ (*) Dz.U. L 3 z 5.1.2005, s. 1.”; 2) w art. 5 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

(4)

„Łączna kwota refundacji wywozowej na zwierzę obliczona zgodnie z akapitem drugim nie jest wypłacana za:

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 93 z 10.4.2003, s. 10. (3) Dz.U. L 3 z 5.1.2005, s. 1.

a) zwierzęta, które padły podczas transportu, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2;

L 150/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.6.2009

b) zwierzęta, które urodziły lub poroniły podczas transportu przed pierwszym rozładunkiem w państwie trzecim przeznaczenia; c) zwierzęta, w odniesieniu do których, w świetle dokumentów, o których mowa w art. 4 ust. 2 i/lub wszystkich innych dostępnych właściwemu organowi elementów dotyczących zgodności z niniejszym rozporządzeniem, organ ten stwierdzi nieprzestrzeganie art. 2, 3 i 4–9 rozporządzenia (WE) nr 1/2005 oraz załączników, o których mowa w wymienionych artykułach.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do zgłoszeń wywozowych przyjmowanych od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 12 czerwca 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 150 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L150 - 21 z 200913.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2009 r. wprowadzająca odstępstwo od pkt 1 lit. d) załącznika do decyzji 2006/133/WE, zmienionej decyzją 2009/420/WE, w zakresie daty rozpoczęcia stosowania w odniesieniu do podatnego drewna pochodzącego spoza wyznaczonych obszarów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4515)

 • Dz. U. L150 - 20 z 200913.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie powołania przedstawiciela Komisji do Zarządu Europejskiej Agencji Leków

 • Dz. U. L150 - 11 z 200913.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2009 r. dotycząca przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa służącej stwierdzeniu, czy osiągnięto wymagania bezpieczeństwa, o której mowa w art. 6 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4246) (1)

 • Dz. U. L150 - 8 z 200913.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Rumunii średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L150 - 6 z 200913.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie przyznania Rumunii pomocy wzajemnej

 • Dz. U. L150 - 5 z 200913.6.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/56/WE z dnia 12 czerwca 2009 r. zawierająca sprostowanie do dyrektywy 2008/126/WE zmieniającej dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, w odniesieniu do daty jej transpozycji (1)

 • Dz. U. L150 - 1 z 200913.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 497/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.