Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 150 POZ 5

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/56/WE z dnia 12 czerwca 2009 r. zawierająca sprostowanie do dyrektywy 2008/126/WE zmieniającej dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, w odniesieniu do daty jej transpozycji (1)

Data ogłoszenia:2009-06-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 150 POZ 5

13.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/5

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2009/56/WE z dnia 12 czerwca 2009 r. zawierająca sprostowanie do dyrektywy 2008/126/WE zmieniającej dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, w odniesieniu do daty jej transpozycji

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającą wyma­ gania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylającą dyrektywę Rady 82/714/EWG (1), w szczególności jej art. 20 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

waniu dyrektywy 2008/126/WE dnia 31 stycznia 2009 r. należy przewidzieć rozsądny czas na jej trans­ pozycję. Środek przewidziany w niniejszej dyrektywie jest zgodny z opinią komitetu, o którym mowa w art. 7 dyrektywy Rady 91/672/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wzajemnego uznawania krajowych patentów żeglarskich uprawniających do przewozu rzeczy i osób żeglugą śród­ lądową (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Zgodnie z art. 2 dyrektywy Komisji 2008/126/WE z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wyma­ gania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (2) państwa członkowskie zobowiązane są dokonać transpo­ zycji dyrektywy 2008/126/WE ze skutkiem od dnia 30 grudnia 2008 r. Z przyczyn technicznych dyrektywa 2008/126/WE nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Euro­ pejskiej przed wymienioną datą. W związku z czym dyrektywa 2008/126/WE wymaga sprostowania w odniesieniu do daty jej transpozycji. W celu uniknięcia przypadków zakłócenia konkurencji, jak również różnego poziomu bezpieczeństwa, zmiany w dyrektywie 2006/87/WE powinny być wprowadzone tak szybko, jak tylko to możliwe. Jednakże po opubliko­

Artykuł 1 W art. 2 akapit pierwszy dyrektywy 2008/126/WE wyrazy „30 grudnia 2008 r.” zastępuje się wyrazami „30 czerwca 2009 r.”. Artykuł 2 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich, które posiadają śródlądowe drogi wodne, o których mowa w art. 1 ust. 1 dyrektywy 2006/87/WE.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 czerwca 2009 r. W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

(3)

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 389 z 30.12.2006, s. 1. (2) Dz.U. L 32 z 31.1.2009, s. 1.

(3) Dz.U. L 373 z 31.12.1991, s. 29.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 150 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L150 - 21 z 200913.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2009 r. wprowadzająca odstępstwo od pkt 1 lit. d) załącznika do decyzji 2006/133/WE, zmienionej decyzją 2009/420/WE, w zakresie daty rozpoczęcia stosowania w odniesieniu do podatnego drewna pochodzącego spoza wyznaczonych obszarów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4515)

 • Dz. U. L150 - 20 z 200913.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie powołania przedstawiciela Komisji do Zarządu Europejskiej Agencji Leków

 • Dz. U. L150 - 11 z 200913.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2009 r. dotycząca przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa służącej stwierdzeniu, czy osiągnięto wymagania bezpieczeństwa, o której mowa w art. 6 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4246) (1)

 • Dz. U. L150 - 8 z 200913.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Rumunii średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L150 - 6 z 200913.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie przyznania Rumunii pomocy wzajemnej

 • Dz. U. L150 - 3 z 200913.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznania refundacji wywozowych związanych z ochroną żywego bydła w czasie transportu

 • Dz. U. L150 - 1 z 200913.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 497/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.