Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 150 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Rumunii średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty

Data ogłoszenia:2009-06-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 150 POZ 8

Strona 1 z 3
L 150/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.6.2009

DECYZJA RADY z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Rumunii średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty (2009/459/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 332/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkow­ skich (1), w szczególności jego art. 3 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Komisja powinna w regularnych odstępach czasu weryfi­ kować poprzez misje i regularne sprawozdania władz Rumunii, czy związane z pomocą finansową warunki dotyczące polityki gospodarczej są spełnione.

(6)

Podczas realizacji programu Komisja będzie zapewniała wskazówki w zakresie polityki oraz pomoc techniczną w specyficznych dziedzinach.

(7)

Decyzją 2009/458/WE (2) Rada o przyznaniu pomocy wzajemnej.

zadecydowała

(2)

Mimo spodziewanej poprawy na rachunku obrotów bieżących, w marcu 2009 r. Komisja, Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i władze Rumunii oszaco­ wały, że potrzeby Rumunii w zakresie finansowania zewnętrznego w okresie do pierwszego kwartału 2011 r. wyniosą około 20 mld EUR, z uwagi na to, że niedawny rozwój sytuacji na rynkach finansowych może pociągnąć za sobą poważne niekorzystne zmiany na rachunku obrotów kapitałowych i rachunku finan­ sowym w bilansie płatniczym. Właściwe jest udzielenie Rumunii wsparcia wspólnoto­ wego do maksymalnej wysokości 5 mld EUR w ramach instrumentu średnioterminowej pomocy finan­ sowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich, który został ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 332/2002. Pomocy tej należy udzielić w powiązaniu z pożyczką MFW w wysokości 11,443 mld SDR (ok. 12,95 mld EUR) na podstawie promesy kredytowej MFW, która ma zostać zatwierdzona w dniu 6 maja 2009 r. Bank Światowy również zgodził się udzielić Rumunii pożyczki w wysokości 1 mld EUR, a Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zapewnią ogółem 1 mld EUR dodatkowego wsparcia. Pomoc wspólnotowa powinna być zarządzana przez Komisję. Szczegółowe warunki dotyczące polityki gospo­ darczej, uzgodnione z władzami Rumunii po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, powinny zostać określone w protokole ustaleń. Szczegółowe warunki finansowe powinny zostać określone przez Komisję w umowie pożyczki.

Bez uszczerbku dla art. 27 Protokołu ustanawiającego Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, Europejski Trybunał Obrachunkowy ma prawo do przeprowadzania wszelkich kontroli i audytów finansowych, które uzna za konieczne w kontekście zarządzania tą pomocą. Komisja, w tym Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, ma prawo kierowania swoich urzędników lub należycie upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia technicznych lub finansowych kontroli lub audytów, które uzna za niezbędne w kontekście zarządzania środ­ kami średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty.

(8)

(3)

Niezależnie od czasu trwania i ram programu wsparcia, Komisja, stosując odpowiednie istniejące procedury, w tym mechanizm współpracy i weryfikacji, będzie również kontynuować monitorowanie postępu w dziedzinach mających wkład w przejrzyste i efektywne wydatkowanie publiczne, w szczególności w zakresie sprawiedliwości i wdrażania funduszy struktu­ ralnych, aby ułatwić Rumunii wzmocnienie efektu wsparcia Wspólnoty.

(9)

Celem udzielanej pomocy finansowej powinno być wsparcie równowagi bilansu płatniczego w Rumunii i przyczynienie się w ten sposób do zrealizowania rządo­ wego programu gospodarczego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(4)

Artykuł 1 1. Wspólnota udziela Rumunii średnioterminowej pożyczki do maksymalnej wysokości 5 mld EUR, przy czym średni okres wymagalności pożyczki wynosi nie więcej niż siedem lat.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 150 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L150 - 21 z 200913.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2009 r. wprowadzająca odstępstwo od pkt 1 lit. d) załącznika do decyzji 2006/133/WE, zmienionej decyzją 2009/420/WE, w zakresie daty rozpoczęcia stosowania w odniesieniu do podatnego drewna pochodzącego spoza wyznaczonych obszarów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4515)

 • Dz. U. L150 - 20 z 200913.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie powołania przedstawiciela Komisji do Zarządu Europejskiej Agencji Leków

 • Dz. U. L150 - 11 z 200913.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2009 r. dotycząca przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa służącej stwierdzeniu, czy osiągnięto wymagania bezpieczeństwa, o której mowa w art. 6 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4246) (1)

 • Dz. U. L150 - 6 z 200913.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie przyznania Rumunii pomocy wzajemnej

 • Dz. U. L150 - 5 z 200913.6.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/56/WE z dnia 12 czerwca 2009 r. zawierająca sprostowanie do dyrektywy 2008/126/WE zmieniającej dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, w odniesieniu do daty jej transpozycji (1)

 • Dz. U. L150 - 3 z 200913.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznania refundacji wywozowych związanych z ochroną żywego bydła w czasie transportu

 • Dz. U. L150 - 1 z 200913.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 497/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.