Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 151 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 499/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1174/2005 na przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz tego samego produktu wysyłanego z Tajlandii, niezależnie od tego, czy zgłaszanego jako pochodzący z Tajlandii, czy też nie

Data ogłoszenia:2009-06-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 151 POZ 1

Strona 1 z 6
16.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 499/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1174/2005 na przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz tego samego produktu wysyłanego z Tajlandii, niezależnie od tego, czy zgłaszanego jako pochodzący z Tajlandii, czy też nie


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

przywozu RWP pochodzących z ChRL, poprzez działal­ ność montażową dotyczącą RWP w Tajlandii („produkt objęty dochodzeniem”). Z dowodów prima facie posiadanych przez Komisję wyni­ kają następujące fakty: — istotna zmiana w strukturze handlu obejmującego wywóz z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii do Wspólnoty, która nastąpiła po wprowadzeniu środków względem produktu objętego postępowa­ niem, przy czym nie stwierdzono innej racjonalnej przyczyny lub uzasadnienia tej zmiany niż nałożone cło, — ta zmiana w strukturze handlu została najwyraźniej spowodowana przez działalność montażową doty­ czącą RWP w Tajlandii, — skutki naprawcze obowiązujących środków antydum­ pingowych wprowadzonych względem produktu objętego postępowaniem są osłabiane zarówno w odniesieniu do ilości, jak i ceny; znaczna wielkość przywozu RWP z Tajlandii zastąpiła przywóz produktu objętego postępowaniem. Dodatkowo istniały wystarczające dowody na to, że to zwięk­ szenie przywozu dokonywane jest po cenach znacznie niższych od ceny niewyrządzającej szkody ustalonej w dochodzeniu, które doprowadziło do wprowadzenia obowiązujących środków, — istnieją dowody dumpingu cen RWP w odniesieniu do normalnej wartości ustalonej wcześniej dla produktu objętego postępowaniem. Ustaliwszy, po skonsultowaniu się z Komitetem Dorad­ czym, że istniały wystarczające dowody prima facie umoż­ liwiające wszczęcie dochodzenia zgodnie z art. 13

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 13, uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

1. Obowiązujące środki

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 1174/2005 (2) (rozporządze­ nie w sprawie ceł pierwotnych) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części („RWP” lub „produkt objęty postępowaniem”) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). W rozporządzeniu (WE) nr 684/2008 (3) Rada wyjaśniła zakres produktu na potrzeby pierwotnego dochodzenia. 2. Wszczęcie z urzędu

(2)

(3)

W następstwie pierwotnego dochodzenia Komisja stwier­ dziła na podstawie posiadanych dowodów obejście środków antydumpingowych, wprowadzonych względem

(5)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. (2) Dz.U. L 189 z 21.7.2005, s. 1. (3) Dz.U. L 192 z 19.7.2008, s. 1.

L 151/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.6.2009

rozporządzenia podstawowego, Komisja wszczęła docho­ dzenie z urzędu rozporządzeniem Komisji (WE) nr 923/2008 (1) („rozporządzenie wszczynające”) w celu ustalenia, czy miało miejsce obejście obowiązujących środków antydumpingowych. Zgodnie z art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, rozporzą­ dzeniem wszczynającym Komisja nakazała również organom celnym rejestrowanie od dnia 21 września 2008 r. przywozu RWP wysyłanych z Tajlandii, nieza­ leżnie od tego, czy zostały one zgłoszone jako pocho­ dzące z Tajlandii, czy też nie. 3. Dochodzenie

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 151 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L151 - 51 z 200916.6.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1276/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie monitorowania na podstawie kontroli bezpośrednich wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty (  Dz.U. L 339 z 18.12.2008)

 • Dz. U. L151 - 45 z 200916.6.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/468/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2009/67/WPZiB

 • Dz. U. L151 - 41 z 200916.6.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/467/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie i Pakistanie oraz uchylające wspólne działanie 2009/135/WPZiB

 • Dz. U. L151 - 40 z 200916.6.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/466/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

 • Dz. U. L151 - 39 z 200916.6.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2009/13)

 • Dz. U. L151 - 37 z 200916.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 czerwca 2009 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia fluopyramu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4437) (1)

 • Dz. U. L151 - 31 z 200916.6.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego decyzji Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE – Albania przyjmującej jej regulamin wewnętrzny, w tym regulamin wewnętrzny Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia

 • Dz. U. L151 - 28 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 508/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 543/2008 wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego

 • Dz. U. L151 - 27 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Abbacchio Romano (ChOG))

 • Dz. U. L151 - 26 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę (Olej rydzowy (GTS))

 • Dz. U. L151 - 23 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 505/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. dostosowujące ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami na okres dostaw 2008/2009 oraz okres dostaw rozpoczynający się dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L151 - 22 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 546/2003 w sprawie niektórych notyfikacji dotyczących stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 2771/75, (EWG) nr 2777/75 i (EWG) nr 2783/75 w sektorach jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L151 - 19 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 503/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 czerwca 2009 r.

 • Dz. U. L151 - 17 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 502/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L151 - 14 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 501/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. wykonujące art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylające decyzję 2009/62/WE

 • Dz. U. L151 - 6 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 500/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/200 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.