Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 151 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego decyzji Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE – Albania przyjmującej jej regulamin wewnętrzny, w tym regulamin wewnętrzny Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia

Data ogłoszenia:2009-06-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 151 POZ 31

Strona 1 z 5
16.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/31

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA I KOMISJA

DECYZJA RADY I KOMISJI z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego decyzji Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE – Albania przyjmującej jej regulamin wewnętrzny, w tym regulamin wewnętrzny Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia (2009/463/WE, Euratom)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

Art. 117 ust. 2 układu stanowi, że Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

Art. 120 ust. 1 układu stanowi, że w wykonywaniu swoich obowiązków Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia wspierana jest przez Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia.

uwzględniając decyzję Rady i Komisji z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkow­ skimi z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony (1), w szczególności jej art. 2 ust. 1,

(4)

Art. 120 ust. 2 i 3 układu stanowi, że Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia określa w swoim regulaminie wewnętrznym obowiązki Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia oraz że Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia może przekazać Komitetowi Stabilizacji i Stowarzyszenia wszelkie swoje uprawnienia,

uwzględniając wniosek Komisji,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł Stanowisko, które ma być przyjęte przez Wspólnotę w ramach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w odniesieniu do regula­ minu wewnętrznego wymienionej Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia oraz przekazania jej uprawnień Komitetowi Stabilizacji i Stowarzyszenia, opiera się na projekcie decyzji Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, dołączonym do niniejszej decyzji. Niewielkie zmiany do tego projektu decyzji mogą zostać przyjęte bez kolejnej decyzji Rady i Komisji.

(1)

W art. 116 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkow­ skimi z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony (2) (dalej zwanym „układem”) ustanawia się Radę Stabilizacji i Stowarzyszenia.

(1) Dz.U. L 107 z 28.4.2009, s. 165. (2) Dz.U. L 107 z 28.4.2009, s. 166.

L 151/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.6.2009

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 maja 2009 r. W imieniu Rady

J. KOHOUT

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

Przewodniczący

16.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/33

ZAŁĄCZNIK DECYZJA NR 1 RADY STABILIZACJI I STOWARZYSZENIA UE–ALBANIA z dnia … przyjmująca jej regulamin wewnętrzny RADA STABILIZACJI I STOWARZYSZENIA, uwzględniając Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólno­ tami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii (1) (zwaną dalej „Albanią”), z drugiej strony, w szczególności jego art. 116 i 117, a także mając na uwadze, że wyżej wymieniony układ wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2009 r., STANOWI, CO NASTĘPUJE: Artykuł 1 Przewodnictwo Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia przewodniczą na przemian przez kolejne okresy 12 miesięcy przedstawiciel Rady Unii Europejskiej, w imieniu Wspólnot i ich państw członkowskich, oraz przedstawiciel rządu Albanii. Pierwszy okres rozpoczyna się w dniu pierwszego posie­ dzenia Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, a kończy w dniu 31 grudnia 2009 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 151 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L151 - 51 z 200916.6.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1276/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie monitorowania na podstawie kontroli bezpośrednich wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty (  Dz.U. L 339 z 18.12.2008)

 • Dz. U. L151 - 45 z 200916.6.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/468/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2009/67/WPZiB

 • Dz. U. L151 - 41 z 200916.6.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/467/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie i Pakistanie oraz uchylające wspólne działanie 2009/135/WPZiB

 • Dz. U. L151 - 40 z 200916.6.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/466/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

 • Dz. U. L151 - 39 z 200916.6.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2009/13)

 • Dz. U. L151 - 37 z 200916.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 czerwca 2009 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia fluopyramu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4437) (1)

 • Dz. U. L151 - 28 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 508/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 543/2008 wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego

 • Dz. U. L151 - 27 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Abbacchio Romano (ChOG))

 • Dz. U. L151 - 26 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę (Olej rydzowy (GTS))

 • Dz. U. L151 - 23 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 505/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. dostosowujące ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami na okres dostaw 2008/2009 oraz okres dostaw rozpoczynający się dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L151 - 22 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 546/2003 w sprawie niektórych notyfikacji dotyczących stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 2771/75, (EWG) nr 2777/75 i (EWG) nr 2783/75 w sektorach jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L151 - 19 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 503/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 czerwca 2009 r.

 • Dz. U. L151 - 17 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 502/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L151 - 14 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 501/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. wykonujące art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylające decyzję 2009/62/WE

 • Dz. U. L151 - 6 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 500/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/200 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L151 - 1 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 499/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1174/2005 na przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz tego samego produktu wysyłanego z Tajlandii, niezależnie od tego, czy zgłaszanego jako pochodzący z Tajlandii, czy też nie

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.