Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 151 POZ 41

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2009/467/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie i Pakistanie oraz uchylające wspólne działanie 2009/135/WPZiB

Data ogłoszenia:2009-06-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 151 POZ 41

Strona 1 z 3
16.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/41

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2009/467/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie i Pakistanie oraz uchylające wspólne działanie 2009/135/WPZiB

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

sowe podejście UE do kwestii współpracy transgranicznej i regionalnej. SPUE w szczególności:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,


a także mając na uwadze, co następuje:

a) przyczynia się do realizacji wspólnej deklaracji UE i Afganistanu oraz porozumienia „Afghanistan Compact”, a także odpowiednich rezolucji Rady Bezpieczeństwa Orga­ nizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i innych odpowied­ nich rezolucji ONZ;

(1)

W dniu 24 lipca 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/612/WPZiB (1) w sprawie mianowania pana Ettore F. SEQUI Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej w Afganistanie na okres od dnia 1 września 2008 r. do dnia 28 lutego 2009 r.

b) zachęca podmioty regionalne w Afganistanie i krajach sąsia­ dujących do wnoszenia pozytywnego wkładu w proces pokojowy w Afganistanie, przyczyniając się w ten sposób do konsolidacji państwa afgańskiego;

(2)

W dniu 16 lutego 2009 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2009/135/WPZiB (2) przedłużające mandat Specjal­ nego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie do dnia 28 lutego 2010 r.

c) przyczynia się do realizacji wspólnej deklaracji UE i Pakistanu, jak również odpowiednich rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (rezo­ lucji RB ONZ) i innych odpowiednich rezolucji ONZ;

(3)

Na podstawie przeglądu wspólnego działania 2009/135/WPZiB, mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie należy rozszerzyć, tak by obejmował Pakistan. Należy zatem uchylić wspólne działanie 2009/135/WPZiB.

d) wspiera kluczową rolę odgrywaną przez ONZ, zwłaszcza przez Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego; oraz

(4)

Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej w Afganistanie i Pakistanie będzie wykonywał swój mandat w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określo­ nym w art. 11 Traktatu,

e) wspiera działania Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przed­ stawiciela (SG/WP) w regionie.

Artykuł 3

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Mandat Dla osiągnięcia celów polityki Unii Europejskiej, mandat SPUE obejmuje:

Artykuł 1 Mianowanie Niniejszym mianuje się Ettore F. SEQUI Specjalnym Przedstawi­ cielem Unii Europejskiej w Pakistanie i Afganistanie (zwanym dalej „SPUE”) do dnia 28 lutego 2010 r.

Artykuł 2 Cele polityki Mandat SPUE opiera się na założeniach polityki Unii Europej­ skiej (UE) w Afganistanie i Pakistanie oraz uwzględnia komplek­

(1) Dz.U. L 197 z 25.7.2008, s. 60. (2) Dz.U. L 46 z 17.2.2009, s. 61.

a) przedstawianie stanowiska UE w sprawie procesu politycz­ nego w Afganistanie, opierając się na kluczowych zasadach uzgodnionych między Afganistanem a społecznością międzynarodową, zwłaszcza wspólnej deklaracji UE i Afganistanu oraz porozumieniu „Afghanistan Compact”;

b) przedstawianie poglądów UE na proces polityczny w Pakistanie, opierając się na kluczowych zasadach będących wynikiem regularnych kontaktów między Pakistanem a społecznością międzynarodową, zwłaszcza w ramach grupy przyjaciół demokratycznego Pakistanu;

L 151/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.6.2009

c) nawiązywanie i utrzymywanie ścisłego kontaktu z afgańskimi i pakistańskimi instytucjami przedstawiciel­ skimi, w szczególności z rządem i parlamentem oraz ich wspieranie. Należy również utrzymywać kontakty z innymi osobistościami politycznymi Afganistanu i Pakistanu oraz innymi ważnymi podmiotami w tych krajach i poza ich granicami;

g) w porozumieniu z przedstawicielami państw członkowskich i Komisji, pomoc w zapewnieniu, aby podejście polityczne UE było odzwierciedlone w jej działaniach na rzecz rozwoju Afganistanu i Pakistanu;

d) utrzymywanie ścisłego kontaktu z odnośnymi organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi, zwłaszcza z przedstawicielami ONZ na miejscu;

h) aktywne uczestnictwo wspólnie z Komisją we wspólnej radzie koordynującej i monitorującej utworzonej w ramach porozumienia „Afghanistan Compact” oraz w grupie przyja­ ciół demokratycznego Pakistanu; oraz

e) pozostawanie w ścisłym kontakcie z krajami sąsiadującymi i innymi krajami zainteresowanymi z tego regionu, aby uwzględnić w polityce UE ich poglądy na sytuację w Afganistanie i Pakistanie oraz rozwój współpracy między tymi krajami a Afganistanem i Pakistanem;

i) doradztwo w sprawie uczestnictwa UE w międzynarodowych konferencjach dotyczących Afganis­ tanu i Pakistanu oraz zajmowanych tam przez nią stanowisk.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 151 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L151 - 51 z 200916.6.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1276/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie monitorowania na podstawie kontroli bezpośrednich wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty (  Dz.U. L 339 z 18.12.2008)

 • Dz. U. L151 - 45 z 200916.6.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/468/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2009/67/WPZiB

 • Dz. U. L151 - 40 z 200916.6.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/466/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

 • Dz. U. L151 - 39 z 200916.6.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2009/13)

 • Dz. U. L151 - 37 z 200916.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 czerwca 2009 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia fluopyramu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4437) (1)

 • Dz. U. L151 - 31 z 200916.6.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego decyzji Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE – Albania przyjmującej jej regulamin wewnętrzny, w tym regulamin wewnętrzny Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia

 • Dz. U. L151 - 28 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 508/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 543/2008 wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego

 • Dz. U. L151 - 27 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Abbacchio Romano (ChOG))

 • Dz. U. L151 - 26 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę (Olej rydzowy (GTS))

 • Dz. U. L151 - 23 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 505/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. dostosowujące ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami na okres dostaw 2008/2009 oraz okres dostaw rozpoczynający się dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L151 - 22 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 546/2003 w sprawie niektórych notyfikacji dotyczących stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 2771/75, (EWG) nr 2777/75 i (EWG) nr 2783/75 w sektorach jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L151 - 19 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 503/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 czerwca 2009 r.

 • Dz. U. L151 - 17 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 502/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L151 - 14 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 501/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. wykonujące art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylające decyzję 2009/62/WE

 • Dz. U. L151 - 6 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 500/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/200 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L151 - 1 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 499/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1174/2005 na przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz tego samego produktu wysyłanego z Tajlandii, niezależnie od tego, czy zgłaszanego jako pochodzący z Tajlandii, czy też nie

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.