Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 151 POZ 45

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2009/468/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2009/67/WPZiB

Data ogłoszenia:2009-06-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 151 POZ 45

Strona 1 z 4
16.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/45

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2009/468/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2009/67/WPZiB

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15 i 34, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy odpowiednio zaktualizować wykaz osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB,


PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

W dniu 27 grudnia 2001 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2001/931/WPZiB (1). W dniu 26 stycznia 2009 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2009/67/WPZiB aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB (2). Zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2001/931/WPZiB Rada dokonała pełnego przeglądu wykazu osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie wspólne stanowisko 2009/67/WPZiB. Rada zdecydowała, że nie ma już podstaw, aby niektóre osoby nadal figurowały w wykazie osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB. Rada stwierdziła, że pozostałe osoby, grupy i podmioty wymienione w załączniku do wspólnego stanowiska 2009/67/WPZiB uczestniczyły w aktach terrorystycznych w rozumieniu art. 1 ust. 2 i 3 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB, że decyzja w stosunku do nich została podjęta przez właściwą władzę w rozumieniu art. 1 ust. 4 tego wspólnego stanowiska oraz że nadal powinny one podlegać szczególnym środkom ograniczającym przewidzianym w tym wspólnym stanowisku.

Artykuł 1 Wykaz osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB, znajduje się w załączniku do niniejszego wspólnego stanowiska. Artykuł 2 Niniejszym uchyla się wspólne stanowisko 2009/67/WPZiB.

(2)

(3)

Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane

(4)

(5)

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 15 czerwca 2009 r. W imieniu Rady

J. KOHOUT

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 93. (2) Dz.U. L 23 z 27.1.2009, s. 37.

L 151/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.6.2009

ZAŁĄCZNIK Wykaz osób, grup i podmiotów, o którym mowa w art. 1 1. OSOBY 1. ABOU, Rabah Naami (alias: Naami Hamza; Mihoubi Faycal; Fellah Ahmed; Dafri Rèmi Lahdi), ur. 1.2.1966 r. w Algierze (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra 2. ABOUD, Maisi (alias szwajcarski Abderrahmane), ur. 17.10.1964 r. w Algierze (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra 3. * ALBERDI URANGA, Itziar, ur. 7.10.1963 r. w Durango w prowincji Vizcaya (Hiszpania), nr dowodu osobistego 78.865.693 – działacz ETA 4. * ALBISU IRIARTE, Miguel, ur. 7.6.1961 r. w San Sebastián w prowincji Guipúzcoa (Hiszpania), nr dowodu osobistego 15.954.596 – działacz ETA, członek organizacji Gestoras Pro amnistía 5. *ALEGRÍA LOINAZ, Xavier, ur. 26.11.1958 r. w San Sebastián w prowincji Guipúzcoa (Hiszpania), nr dowodu osobistego 15.239.620 – działacz ETA, członek organizacji KAS/Ekin 6. AL MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias: ABU OMRAN; AL MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), ur. 26.6.1967 r. w Katif Bab al-Szamal (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyjskiej 7. AL NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, ur. w Al-Ihsa (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyjskiej 8. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, ur. 16.10.1966 r. w Tarut (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyj­ skiej 9. * APAOLAZA SANCHO, Iván, ur. 10.11.1971 r. w Beasain w prowincji Guipúzcoa (Hiszpania), nr dowodu osobistego 44.129.178 – działacz ETA, członek odłamu K. Madrid 10. ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), ur.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 151 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L151 - 51 z 200916.6.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1276/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie monitorowania na podstawie kontroli bezpośrednich wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty (  Dz.U. L 339 z 18.12.2008)

 • Dz. U. L151 - 41 z 200916.6.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/467/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie i Pakistanie oraz uchylające wspólne działanie 2009/135/WPZiB

 • Dz. U. L151 - 40 z 200916.6.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/466/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

 • Dz. U. L151 - 39 z 200916.6.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2009/13)

 • Dz. U. L151 - 37 z 200916.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 czerwca 2009 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia fluopyramu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4437) (1)

 • Dz. U. L151 - 31 z 200916.6.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego decyzji Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE – Albania przyjmującej jej regulamin wewnętrzny, w tym regulamin wewnętrzny Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia

 • Dz. U. L151 - 28 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 508/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 543/2008 wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego

 • Dz. U. L151 - 27 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Abbacchio Romano (ChOG))

 • Dz. U. L151 - 26 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę (Olej rydzowy (GTS))

 • Dz. U. L151 - 23 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 505/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. dostosowujące ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami na okres dostaw 2008/2009 oraz okres dostaw rozpoczynający się dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L151 - 22 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 546/2003 w sprawie niektórych notyfikacji dotyczących stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 2771/75, (EWG) nr 2777/75 i (EWG) nr 2783/75 w sektorach jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L151 - 19 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 503/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 czerwca 2009 r.

 • Dz. U. L151 - 17 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 502/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L151 - 14 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 501/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. wykonujące art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylające decyzję 2009/62/WE

 • Dz. U. L151 - 6 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 500/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/200 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L151 - 1 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 499/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1174/2005 na przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz tego samego produktu wysyłanego z Tajlandii, niezależnie od tego, czy zgłaszanego jako pochodzący z Tajlandii, czy też nie

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.