Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 152 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych (wersja ujednolicona) (1)

Data ogłoszenia:2009-06-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 152 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 7

Artykuł 21 Przepisy przejściowe 1. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do świa­ dectw wydanych zgodnie z ustawodawstwem krajowym państwa członkowskiego przed dniem 2 stycznia 1993 r., ani do wniosków o wydanie świadectwa złożonych zgodnie z tym ustawodawstwem przed dniem 2 lipca 1992 r. Rozporządzenie niniejsze nie ma zastosowania do świadectw przyznanych zgodnie z ustawodawstwem krajowym przed dniem 1 stycznia 1995 r., w odniesieniu do Austrii, Finlandii oraz Szwecji. 2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dodatkowych świadectw ochronnych udzielonych zgodnie z przepisami krajo­ wymi Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji przed dniem 1 maja 2004 r. oraz zgodnie z przepisami krajowymi Rumunii przed dniem 1 stycznia 2007 r. Artykuł 22 Uchylenie Rozporządzenie (WE) nr 1768/92, zmienione aktami wymie­ nionymi w załączniku I, zostaje uchylone. Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą kore­ lacji w załączniku II. Artykuł 23 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Strasburgu dnia 6 maja 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

W imieniu Rady

J. KOHOUT

Przewodniczący

Przewodniczący

L 152/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.6.2009

ZAŁĄCZNIK I UCHYLONE ROZPORZĄDZENIE I WYKAZ JEGO KOLEJNYCH ZMIAN (o których mowa w art. 22) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1768/92 (Dz.U. L 182 z 2.7.1992, s. 1) Załącznik I, pkt XI.F.I, Akt przystąpienia z 1994 r. (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, s. 233) Załącznik II, pkt 4.C.II, Akt przystąpienia z 2003 r. (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, s. 342) Załącznik III, pkt 1.II, Akt przystąpienia z 2005 r. (Dz.U. L 157 z 21.6.2005, s. 56) Rozporządzenie (WE) nr 1901/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 1) tylko art. 52

16.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 152/9

ZAŁĄCZNIK II TABELA KORELACJI

Rozporządzenie (EWG) nr 1768/92 Niniejsze rozporządzenie

— motyw 1 motyw 2 motyw 3 motyw 4 motyw 5 motyw 6 motyw 7 motyw 8 motyw 9 motyw 10 motyw 11 motyw 12 motyw 13 art. 1 art. 2 art. 3 wyrażenia wprowadzające art. 3 lit. a) art. 3 lit. b) zdanie pierwsze art. 3 lit. b) zdanie drugie art. 3 lit. c) i d) art. 4–7 art. 8 ust. 1 art. 8 ust. 1a art. 8 ust. 1b art. 8 ust. 2 art. 9–12 art. 13 ust. 1, 2 i 3 art. 14 i 15 art. 15a art. 16, 17 i 18 art. 19 art. 19a wyrażenie wprowadzające art. 19a lit. a) ppkt (i) oraz (ii)

motyw 1 motyw 2 motyw 3 motyw 4 motyw 5 motyw 6 motyw 7 motyw 8 motyw 9 motyw 10 — — — motyw 11 art. 1 art. 2 art. 3 wyrażenia wprowadzające art. 3 lit. a) art. 3 lit. b) — art. 3 lit. c) i d) art. 4–7 art. 8 ust. 1 art. 8 ust. 2 art. 8 ust. 3 art. 8 ust. 4 art. 9–12 art. 13 ust. 1, 2 i 3 art. 14 i 15 art. 16 art. 17, 18 i 19 — art. 20 wyrażenie wprowadzające art. 20 lit. b) wyrażenie wprowadzające, ppkt (i) oraz (ii)

L 152/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.6.2009

Rozporządzenie (EWG) nr 1768/92

Niniejsze rozporządzenie

art. 19a lit. b) art. 19a lit. c) art. 19a lit. d) art. 19a lit. e) art. 19a lit f) art. 19a lit. g) art. 19a lit. h) art. 19a lit. i) art. 19a lit. j) art. 19a lit. k) art. 19a lit. l) art. 20 art. 21 art. 22 — art. 23 — —

art. 20 lit. c) art. 20 lit. d) art. 20 lit. e) art. 20 lit. f) art. 20 lit. g) art. 20 lit. h) art. 20 lit. i) art. 20 lit. k) art. 20 lit. l) art. 20 lit. a) art. 20 lit. j) — — art. 13 ust. 4 art. 22 art. 23 załącznik I załącznik II

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 152 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L152 - 23 z 200916.6.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95 (1)

  • Dz. U. L152 - 11 z 200916.6.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z dnia 6 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowe procedury określania maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniające dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.