Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 152 POZ 23 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95 (1)

Data ogłoszenia:2009-06-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 152 POZ 23 - Strona 5

Strona 5 z 8

in. przez jego uzupełnienie – dotyczące wyłączania towarów lub przepływów ze statystyk dotyczących handlu zagranicznego, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 3. Artykuł 4 Źródło danych 1. Źródłem danych służących do rejestrowania przywozu i wywozu towarów, o którym mowa w art. 3 ust. 1, jest zgło­ szenie celne, wraz z ewentualnymi korektami lub zmianami danych statystycznych wynikającymi z decyzji właściwych organów celnych. 2. Jeżeli dalsze uproszczenia formalności i kontroli celnych, oparte na art. 116 zmodernizowanego kodeksu celnego, powo­ dują, że organy celne nie dysponują danymi o przywozie i wywozie towarów, danych statystycznych wskazanych w art. 5 niniejszego rozporządzenia dostarcza podmiot gospodarczy korzystający z uproszczenia. 3. Dopóki nie zostanie wdrożony mechanizm wzajemnej wymiany danych drogą elektroniczną zgodnie z art. 7 ust. 2, państwa członkowskie mogą do sporządzania statystyk krajo­ wych nadal wykorzystywać inne źródła danych. 4. W odniesieniu do szczególnych towarów lub przepływów, o których mowa w art. 3 ust. 3, można wykorzystywać inne źródła danych niż zgłoszenia celne. 5. Środki mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia – m.in. przez jego uzupełnienie – dotyczące zbierania danych zgodnie z ust. 2 i 4 niniejszego artykułu, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 3. W środkach tych maksymalnie uwzględnia się koniecz­ ność stworzenia sprawnego systemu, który maksymalnie ogra­ niczy administracyjne obciążenie podmiotów gospodarczych i administracji.


Artykuł 5 Dane statystyczne 1. Państwa członkowskie uzyskują następujące dane z rejestrów przywozów i wywozów, o których mowa w art. 3 ust. 1: a) obroty handlowe (przywóz, wywóz); b) miesięczny okres referencyjny; c) wartość statystyczna towarów na granicy państwa człon­ kowskiego przywozu lub wywozu; d) ilość wyrażona masą netto i jednostką uzupełniającą, jeżeli taka jednostka została wskazana w zgłoszeniu celnym; e) przedsiębiorstwo handlowe będące importerem/odbiorcą przywożonych towarów lub eksporterem/nadawcą wywożo­ nych towarów; f) państwo członkowskie przywozu lub wywozu, w którym dokonano zgłoszenia celnego, jeżeli jest wskazane w zgłoszeniu celnym: (i) w przypadku przywozu – państwo członkowskie prze­ znaczenia; (ii) w przypadku wywozu – państwo członkowskie rzeczy­ wistego wywozu; g) państwa partnerskie, to jest: (i) w przypadku przywozu – państwo pochodzenia i państwo wysyłki; (ii) w przypadku wywozu – państwo ostatniego znanego przeznaczenia; h) kody towaru zgodne z nomenklaturą scaloną, tj.: (i) w przypadku przywozu – kod towaru w podpozycji Taric; (ii) w przypadku wywozu – kod towaru w podpozycji nomenklatury scalonej; i) j) kod procedury celnej wymagany do określenia procedury statystycznej; charakter transakcji, gdy jest on określony w zgłoszeniu celnym;

k) preferencyjne traktowanie przywozu, jeżeli organy celne je przyznały; l) waluta fakturowania, jeżeli jest określona w zgłoszeniu celnym;

m) rodzaj transportu, z wyszczególnieniem następujących elementów: (i) rodzaj transportu na granicy; (ii) rodzaj transportu wewnętrznego; (iii) pojemnik.

16.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 152/27

2. Środki mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia – przez jego uzupeł­ nienie – dotyczące dalszego określenia danych wskazanych w ust. 1 niniejszego artykułu, w tym wymaganych kodów, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 3. 3. Z zastrzeżeniem przepisów celnych wymienione dane umieszcza się w zgłoszeniu celnym. 4. Jeżeli chodzi o szczególne towary lub przepływy, o których mowa w art. 3 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 152 POZ 23 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L152 - 11 z 200916.6.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z dnia 6 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowe procedury określania maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniające dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

  • Dz. U. L152 - 1 z 200916.6.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych (wersja ujednolicona) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.