Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 153 POZ 11 - Strona 14

Tytuł:

Umowa dotycząca bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Wspólnotą Europejską i Kanadą

Data ogłoszenia:2009-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 153 POZ 11 - Strona 14

Strona 14 z 14
Po otrzymaniu takiego powiadomienia druga strona dokonuje niezbędnego dochodzenia i zgłasza stronie informującej wszelkie działania podjęte w ciągu 15 dni roboczych. W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy stronami co do skuteczności podjętych działań, strona informująca może wystąpić z wnioskiem do drugiej strony o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu wstrzymanie obsługi technicznej wyrobów lotniczych stosowanych w lotnictwie cywilnym przez jednostkę podlegającą jej nadzorowi regulacyjnemu. Jeśli druga strona nie podejmie takich działań w ciągu 15 dni roboczych od złożenia wniosku przez stronę informującą, uprawnienia właściwego organu drugiej strony w ramach niniejszej procedury zostają zawieszone do czasu pomyślnego rozstrzygnięcia kwestii przez wspólny komitet, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Do chwili wydania decyzji w sprawie przez wspólny komitet strona infor­ mująca może podjąć wszelkie środki, jakie uzna za konieczne, aby wstrzymać obsługę techniczną wyrobów lotniczych stosowanych w lotnictwie cywilnym przez instytucję podlegającą jej nadzorowi regulacyjnemu. Organami odpowiedzialnymi za przekazywanie informacji związanych z niniejszą sekcją 6 są wyspecjalizowane agencje. Pomoc techniczna Strony, w razie konieczności i na żądanie, świadczą sobie poprzez właściwe organy wzajemną pomoc techniczną w zakresie oceny. Rodzaje pomocy mogą obejmować, lecz nie ograniczają się do następujących przypadków: a) monitorowania instytucji obsługi technicznej podlegających jurysdykcji jednej ze stron pod względem nieprzer­ wanej zgodności z wymogami niniejszej procedury oraz zgłaszania wszelkich przypadków braku zgodności; b) przeprowadzania analiz i zgłaszania ich wyników; oraz c) oceny technicznej.


5.2. 5.3.

5.4.

5.5. 6. 6.1.

6.2.

6.3. 7. 7.1. 7.2.

L 153/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.6.2009

Dodatek B1 Szczególne wymogi regulacyjne Uznanie przez jedną ze stron instytucji obsługi technicznej, podlegającej jurysdykcji drugiej strony, na podstawie sekcji 5 niniejszej procedury, opiera się na instytucji obsługi technicznej przyjmującej suplement do swojego podręcznika obsługi technicznej, który zawiera przynajmniej: a) oświadczenie o zobowiązaniu się podpisane przez sprawującego aktualnie obowiązki odpowiedzialnego kierownika o tym, że instytucja stosuje podręcznik i suplement do niego; b) potwierdzenie, że instytucja realizuje zlecenie klienta, zwracając szczególną uwagę na wymagane dyrektywy zdatności do lotu, zmiany i naprawy, a także wymóg, że wszelkie wykorzystane części zostały wyprodukowane lub podlegały obsłudze technicznej przez instytucje uznane przez drugą stronę; c) potwierdzenie, że klient wystawiający zlecenie dokonał zatwierdzenia odpowiedniego właściwego organu w odniesieniu do wszelkich danych konstrukcyjnych dotyczących zmian i napraw; d) potwierdzenie, że dopuszczenie wyrobu lotniczego stosowanego w lotnictwie cywilnym jest zgodne z odpowiednimi przepisami i wymogami regulacyjnymi; e) potwierdzenie, że o wszelkich wyrobach lotniczych stosowanych w lotnictwie cywilnym, podlegających jurysdykcji drugiej strony, w których stwierdzono niezdatność do lotu, informowana jest druga strona i klient.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 153 POZ 11 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L153 - 29 z 200917.6.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 30/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1032/2006 w zakresie wymogów dla automatycznych systemów wymiany danych lotniczych wspomagających usługi łącza danych (  Dz.U. L 13 z 17.1.2009)

 • Dz. U. L153 - 10 z 200917.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie podpisania umowy dotyczącej bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego pomiędzy Wspólnotą Europejską i Kanadą

 • Dz. U. L153 - 6 z 200917.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 512/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem nowego eksportera w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 1905/2003 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz alkoholu furfurylowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L153 - 5 z 200917.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 511/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 793/2006 w odniesieniu do stosowania w 2009 r. jego art. 27 we francuskich departamentach zamorskich – Gwadelupie i Martynice

 • Dz. U. L153 - 3 z 200917.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 510/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Sabina (ChNP))

 • Dz. U. L153 - 1 z 200917.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 509/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.