Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 153 POZ 11 - Strona 7

Tytuł:

Umowa dotycząca bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Wspólnotą Europejską i Kanadą

Data ogłoszenia:2009-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 153 POZ 11 - Strona 7

Strona 7 z 14

Dodatek 1 Wykaz właściwych organów, które uznaje się za spełniające postanowienia art. 5 ust. 1 w zakresie załącznika A 1. Właściwe organy w zakresie zatwierdzania projektów — dla Kanady: kanadyjski urząd odpowiedzialny za lotnictwo cywilne, — dla Wspólnoty Europejskiej: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 2. Właściwe organy w zakresie nadzoru nad produkcją — dla Kanady: kanadyjski urząd odpowiedzialny za lotnictwo cywilne — dla Wspólnoty Europejskiej: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego, właściwe organy państw członkow­ skich


Dodatek 2 Właściwe organy 27 państw członkowskich UE, które uznaje się za spełniające postanowienia art. 5 ust. 1 w zakresie załącznika B

17.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/19

ZAŁĄCZNIK A PROCEDURA CERTYFIKACJI WYROBÓW LOTNICZYCH STOSOWANYCH W LOTNICTWIE CYWILNYM 1. 1.1. 1.1.1. Zakres Niniejsza procedura (dalej zwana „procedurą”) ma zastosowanie do: Wzajemnego uznawania ustaleń kontroli zgodności z projektem, wymogami w zakresie ochrony środowiska i wymogami technicznymi związanymi z projektem wyrobów lotniczych stosowanych w lotnictwie cywilnym, dokonanych przez wyspecjalizowaną agencję strony działającą jako upoważniony przedstawiciel państwa projektu. Wzajemnego uznawania ustaleń stwierdzających, że nowe lub używane wyroby lotnicze stosowane w lotnictwie cywilnym odpowiadają wymogom przywozowym w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska każdej ze stron. Wzajemnego uznawania zatwierdzeń zmian konstrukcyjnych i projektów napraw wyrobów lotniczych stosowa­ nych w lotnictwie cywilnym dokonanych pod nadzorem każdej ze stron. Współpracy i pomocy w zakresie nieprzerwanej zdatności do lotu eksploatowanych statków powietrznych. Do celów niniejszej procedury, następujące terminy definiuje się jako: a) „certyfikat dopuszczenia do eksploatacji” oznacza oświadczenie złożone przez osobę lub instytucję podlega­ jącą jurysdykcji strony dokonującej wywozu, stwierdzające, że wyrób lotniczy stosowany w lotnictwie cywilnym, inny niż kompletny statek powietrzny, jest albo nowo wyprodukowanym wyrobem albo dopusz­ czonym do eksploatacji po przeprowadzeniu jego obsługi technicznej; b) „certyfikat wywozowy zdatności do lotu” oznacza oświadczenie wywozowe złożone przez osobę lub insty­ tucję podlegającą jurysdykcji strony dokonującej wywozu, stwierdzające, że kompletny statek powietrzny, także podlegający jurysdykcji strony dokonującej wywozu, spełnia wymogi w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska naturalnego podane przez stronę dokonującą przywozu; c) „strona dokonująca wywozu” oznacza stronę, od której wyrób lotniczy stosowany w lotnictwie cywilnym jest wywożony; d) „strona dokonująca przywozu” oznacza stronę, do której wyrób lotniczy stosowany w lotnictwie cywilnym jest przywożony; 2. 2.1. 2.1.1. Wspólny komitet branżowy ds. certyfikacji Skład Ustanawia się wspólny komitet branżowy ds. certyfikacji. Komitet składa się z przedstawicieli każdej ze stron, odpowiedzialnych na szczeblu kierowniczym za:

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4. 1.2.

2.1.1.1. certyfikację wyrobów lotniczych stosowanych w lotnictwie cywilnym; 2.1.1.2. produkcję, jeśli są to inne osoby niż podane w ppkt 2.1.1.1; 2.1.1.3. regulacje i normy certyfikacji, oraz 2.1.1.4. wewnętrzne kontrole standaryzacyjne lub systemy kontroli jakości. 2.1.2. Wszelkie pozostałe osoby, które wspólną decyzją stron mogą ułatwić wypełnienie mandatu wspólnego komitetu branżowego ds. certyfikacji mogą zostać zaproszone do tego komitetu. Wspólny komitet branżowy ustanawia własny regulamin wewnętrzny. Mandat Wspólny komitet branżowy ds. certyfikacji zbiera się przynajmniej raz do roku, aby zapewnić skuteczne funkcjonowanie i wdrożenie niniejszej procedury oraz, między innymi: a) podejmuje decyzje, w stosownych przypadkach, w sprawie procedur roboczych mających na celu ułatwienie procesu certyfikacji;

2.1.3. 2.2. 2.2.1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 153 POZ 11 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L153 - 29 z 200917.6.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 30/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1032/2006 w zakresie wymogów dla automatycznych systemów wymiany danych lotniczych wspomagających usługi łącza danych (  Dz.U. L 13 z 17.1.2009)

 • Dz. U. L153 - 10 z 200917.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie podpisania umowy dotyczącej bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego pomiędzy Wspólnotą Europejską i Kanadą

 • Dz. U. L153 - 6 z 200917.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 512/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem nowego eksportera w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 1905/2003 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz alkoholu furfurylowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L153 - 5 z 200917.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 511/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 793/2006 w odniesieniu do stosowania w 2009 r. jego art. 27 we francuskich departamentach zamorskich – Gwadelupie i Martynice

 • Dz. U. L153 - 3 z 200917.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 510/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Sabina (ChNP))

 • Dz. U. L153 - 1 z 200917.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 509/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.