Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 153 POZ 11 - Strona 8

Tytuł:

Umowa dotycząca bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Wspólnotą Europejską i Kanadą

Data ogłoszenia:2009-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 153 POZ 11 - Strona 8

Strona 8 z 14

L 153/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.6.2009

b) podejmuje decyzje, w stosownych przypadkach, w sprawie standardowych zamówień technicznych dla celów ppkt 3.3.7 niniejszej procedury;

c) dokonuje oceny zmian regulacyjnych u każdej ze stron w celu zapewnienia aktualności wymogów certyfikacji;

d) opracowuje, w stosownych przypadkach, propozycje dla wspólnego komitetu dotyczące zmian w niniejszej procedurze, innych niż te, o których mowa w ppkt 2.2.1 lit. b);


e) zapewnia jednakowe zrozumienie niniejszej procedury przez strony;

f) zapewnia jednolite stosowanie niniejszej procedury przez strony;

g) rozstrzyga wszelkie rozbieżności dotyczące technicznych kwestii wynikające z interpretacji lub stosowania niniejszej procedury, w tym rozbieżności, które mogą pojawić się w trakcie ustalania podstaw certyfikacji lub stosowania specjalnych warunków, wyłączeń i odstępstw;

h) organizuje, w stosownych przypadkach, wzajemny udział jednej strony w procesie wewnętrznej standaryzacji drugiej strony lub systemie kontroli jakości drugiej strony;

i) określa, w stosownych przypadkach, centralne punkty odpowiedzialne za certyfikację każdego wyrobu lotni­ czego stosowanego w lotnictwie cywilnym, przywożonego lub wywożonego pomiędzy stronami; oraz

j) opracowuje skuteczne środki współpracy, pomocy i wymiany informacji dotyczące norm bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego oraz systemów certyfikacji w celu ograniczenia do możliwego minimum różnic pomiędzy stronami.

2.2.2.

Jeśli wspólny komitet branżowy ds. certyfikacji nie będzie w stanie rozstrzygnąć różnic zgodnie z ppkt 2.2.1 lit. g), zgłasza daną kwestię wspólnemu komitetowi i zapewnia wykonanie decyzji podjętej przez ten komitet.

3. 3.1. 3.1.1.

Zatwierdzanie projektów Postanowienia ogólne Niniejsza procedura obejmuje zatwierdzanie projektów i zmian konstrukcyjnych w projektach w zakresie: certy­ fikatów typu, uzupełniających certyfikatów typu, napraw, części i akcesoriów.

3.1.2.

Dla celów niniejszej procedury strony uzgadniają, że wykazanie możliwości przyjęcia na siebie odpowiedzialności przez instytucję projektującą jest wystarczająco kontrolowane przez każdą ze stron, aby w sposób zadowalający wprowadzić różnice w szczegółowych wymogach drugiej ze stron.

3.1.3.

W razie konieczności składa się wniosek o zatwierdzenie projektu stronie dokonującej przywozu poprzez stronę dokonującą wywozu.

3.1.4.

Organami odpowiedzialnymi za wdrożenie niniejszej sekcji 3 dotyczącej zatwierdzeń projektów są wyspecjali­ zowane agencje.

3.2. 3.2.1.

Podstawa certyfikacji W celu wydania certyfikatu typu strona dokonująca przywozu stosuje odpowiednie normy w zakresie podob­ nego wyrobu będącego jej wyrobem, obowiązujące w momencie składania wniosku o pierwotny certyfikat typu do strony dokonującej wywozu.

3.2.2.

Z zastrzeżeniem ppkt 3.2.5 i w celu zatwierdzenia zmiany konstrukcyjnej lub projektu naprawy, strona doko­ nująca przywozu podaje zmianę w podstawie certyfikacji ustalonej zgodnie z ppkt 3.2.1, w sytuacji, gdy uzna taką zmianę za wskazaną dla zmiany konstrukcyjnej lub projektu naprawy.

17.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/21

3.2.3.

Z zastrzeżeniem ppkt 3.2.5, strona dokonująca przywozu podaje wszelkie szczególne warunki, które stosuje lub zamierza stosować w stosunku do nowatorskich lub specjalnych cech nieobjęte obowiązującymi normami w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska. Z zastrzeżeniem ppkt 3.2.5, strona dokonująca przywozu określa wszelkie wyłączenia z lub odstępstwa od obowiązujących norm. Określając specjalne warunki, wyłączenia, odstępstwa lub zmiany w odniesieniu do podstawy certyfikacji, strona dokonująca przywozu z należytą starannością rozważa specjalne warunki, wyłączenia, odstępstwa lub zmiany strony dokonującej wywozu i nie jest bardziej wymagająca w stosunku do wyrobów strony dokonującej wywozu niż byłaby w stosunku do jej własnych, podobnych wyrobów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 153 POZ 11 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L153 - 29 z 200917.6.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 30/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1032/2006 w zakresie wymogów dla automatycznych systemów wymiany danych lotniczych wspomagających usługi łącza danych (  Dz.U. L 13 z 17.1.2009)

 • Dz. U. L153 - 10 z 200917.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie podpisania umowy dotyczącej bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego pomiędzy Wspólnotą Europejską i Kanadą

 • Dz. U. L153 - 6 z 200917.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 512/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem nowego eksportera w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 1905/2003 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz alkoholu furfurylowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L153 - 5 z 200917.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 511/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 793/2006 w odniesieniu do stosowania w 2009 r. jego art. 27 we francuskich departamentach zamorskich – Gwadelupie i Martynice

 • Dz. U. L153 - 3 z 200917.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 510/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Sabina (ChNP))

 • Dz. U. L153 - 1 z 200917.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 509/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.