Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 154 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 491/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku)

Data ogłoszenia:2009-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 154 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 43

1. 3. Państwa członkowskie nie uczestniczą w kosztach środków finansowanych przez Wspólnotę w ramach programów wsparcia. 4. W drodze odstępstwa od ust. 3, państwa członkow­ skie mogą przyznawać pomoc krajową zgodnie z odpowiednimi zasadami Wspólnoty dotyczącymi pomocy państwa w odniesieniu do środków, o których mowa w art. 103p, 103t oraz 103u. Maksymalna stawka pomocy ustanowiona zgodnie ze stosownymi zasadami Wspólnoty dotyczącymi pomocy państwa odnosi się do całkowitego finansowania publicz­ nego obejmującego zarówno środki wspólnotowe, jak i krajowe.


Podsekcja III Szczególne środki wsparcia

Artykuł 103p Promocja na rynkach krajów trzecich 1. Wsparcie udzielane w ramach niniejszego artykułu obejmuje działania informacyjne lub promocyjne dotyczące win wspólnotowych, prowadzone w krajach trzecich, a co za tym idzie, zwiększające ich konkurencyjność w tych państwach. 2. Działania, o których mowa w ust. 1, odnoszą się do win posiadających chronioną nazwę pochodzenia lub ozna­ czenie geograficzne lub win o podanej nazwie odmiany winorośli. 3. Działania, o których mowa w ust. 1, mogą mieć wyłącznie postać: a) działań PR, promocyjnych lub reklamowych, w szczególności podkreślających zalety produktów wspólnotowych, zwłaszcza pod względem jakości, bezpieczeństwa żywności i przyjazności wobec środo­ wiska; b) uczestnictwa w wydarzeniach, targach lub wystawach o randze międzynarodowej; c) kampanii informacyjnych, w szczególności dotyczących wspólnotowych systemów obejmujących nazwy pocho­ dzenia, oznaczenia geograficzne i produkcję ekolo­ giczną; d) badań nowych rynków, koniecznych do rozszerzenia rynków zbytu; e) badań w celu oceny wyników działań informacyjnych i promocyjnych. 4. Udział Wspólnoty w kosztach działań promocyjnych nie przekracza 50 % kwoty wydatków kwalifikowalnych. Artykuł 103q Restrukturyzacja i przekształcanie winnic 1. Celem działań dotyczących restrukturyzacji i przekształcania winnic jest wzrost konkurencyjności producentów wina. 2. Restrukturyzacja i przekształcanie winnic uzyskują wsparcie zgodnie z niniejszym artykułem, jedynie jeżeli państwo członkowskie przedstawiło wykaz swojego poten­ cjału produkcyjnego zgodnie z art. 185a ust. 3. 3. Wsparcie restrukturyzacji i przekształcania winnic może obejmować wyłącznie jedno lub kilka następujących działań: a) konwersję odmian, w tym konwersję przez przeszcze­ piania;

Artykuł 103o System płatności jednolitej i wsparcie dla plantatorów winorośli 1. Państwa członkowskie mogą udzielać wsparcia plan­ tatorom winorośli, przyznając im uprawnienia do płatności w rozumieniu tytułu III rozdział 3 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 zgodnie z pkt O załącznika VII do tego rozpo­ rządzenia. 2. Państwa członkowskie, które zamierzają wykorzystać możliwość, o której mowa w ust. 1, uwzględniają to wsparcie w swoich programach wsparcia, w tym – w odniesieniu do kolejnych przesunięć środków do systemu płatności jednolitej – poprzez zmiany w tych programach zgodnie z art. 103k ust. 3. 3. Po wejściu w życie wsparcia, o którym mowa w ust. 1, powinno ono: a) pozostać w systemie płatności jednolitej, a zatem nie być dostępne ani udostępniane na mocy art. 103k ust. 3 na środki wymienione w art. 103p–103y niniejszego rozporządzenia w kolejnych latach funkcjonowania programów wsparcia; b) proporcjonalnie zmniejszyć w programach wsparcia kwotę funduszy dostępnych na środki wymienione w art. 103p–103y niniejszego rozporządzenia.

17.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 154/11

b) przeniesienie winnic; c) poprawę jakości zarządzania winnicą. Wsparcie nie obejmuje zwykłej odnowy winnic, których naturalny okres eksploatacji ma się ku końcowi. 4. Wsparcie restrukturyzacji i przekształcania winnic może być udzielane wyłącznie w następującej formie: a) rekompensaty dla producentów za utratę dochodów spowodowaną wdrożeniem środka; b) udziału w kosztach restrukturyzacji i przekształcenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 154 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.