Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 154 POZ 1 - Strona 14

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 491/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku)

Data ogłoszenia:2009-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 154 POZ 1 - Strona 14

Strona 14 z 43

Jednak niezależnie od art. 118y ust. 1 lit. a) państwa człon­ kowskie mogą zezwolić na używanie słowa „wino”, jeżeli: a) występuje ono w połączeniu z nazwą owocu w formie nazwy złożonej w odniesieniu do wprowadzanych na rynek produktów otrzymywanych w procesie fermen­ tacji owocu innego niż winogrona; lub b) jest ono częścią nazwy złożonej. Unika się jakiejkolwiek pomyłki z produktami odpowiada­ jącymi kategoriom win wymienionym w załączniku XIb. 2. Kategorie produktów winiarskich wymienione w załączniku XIb mogą zostać zmienione przez Komisję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 195 ust. 4. 3. Z wyjątkiem wina butelkowanego, w odniesieniu do którego istnieje dowód, że butelkowanie zostało przepro­ wadzone przed dniem 1 września 1971 r., wino wyprodu­ kowane z odmian winorośli wymienionych w klasyfikacjach przygotowanych zgodnie z art. 120a ust. 2 akapit pierwszy, lecz nieodpowiadające żadnej z kategorii określonych w załączniku XIb, używane jest jedynie do spożycia przez rodziny poszczególnych producentów wina oraz do produkcji octu winnego lub do destylacji.”; 11) w części II tytuł II rozdział I dodaje się sekcje w brzmieniu: „S e k c j a I a Nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficzne oraz określenia trady­ cyjne w sektorze wina Artykuł 118a Zakres stosowania 1. Przepisy dotyczące nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych określone w niniejszej sekcji mają zastosowanie do produktów, o których mowa w załączniku XIb ust. 1, 3–6, 8, 9, 11, 15 i 16. 2. Podstawą przepisów, o których mowa w ust. 1, jest:


Przepisy regulujące i produkcję”;

wprowadzanie

do

obrotu

9) w części II tytuł II rozdział I sekcja I nagłówek otrzymuje brzmienie: „S e k c j a I Z a s a d y w p r o w a d z a n i a d o o b r o t u ”; 10) dodaje się artykuły w następującym brzmieniu: „Artykuł 113c Zasady wprowadzania do obrotu w celu poprawy i stabilizacji funkcjonowania wspólnego rynku win 1. W celu poprawy i stabilizacji funkcjonowania wspól­ nego rynku win, w tym winogron, moszczu i win, na bazie których są wyprodukowane, produkujące państwa człon­ kowskie mogą określić zasady wprowadzania do obrotu, których celem będzie regulowanie podaży, w szczególności poprzez wdrażanie decyzji podejmowa­ nych przez organizacje międzybranżowe, o których mowa w art. 123 ust. 3 i 125o. Zasady takie są proporcjonalne do wyznaczonych celów i nie powinny: a) odnosić się do jakiejkolwiek transakcji po pierwszym wprowadzeniu do obrotu danego produktu; b) pozwalać na ustalanie cen, w tym jeśli ceny są ustalane jako wskazówka lub zalecenie; c) uniemożliwiać dostępu do znacznej części zbiorów, które inaczej byłyby dostępne; d) pozwalać na odmowę wydania krajowych i wspólnotowych zaświadczeń wymaganych do obrotu i sprzedaży win, jeśli takie wprowadzenie do obrotu jest zgodne z tymi zasadami. 2. Zasady, o których mowa w ust. 1, muszą być podane do wiadomości podmiotom gospodarczym poprzez opubli­ kowanie ich in extenso w urzędowych publikacjach danego państwa członkowskiego. 3. Obowiązek powiadamiania, o którym mowa w art. 125o ust. 3, dotyczy również decyzji lub działań podejmo­ wanych przez państwa członkowskie zgodnie z niniejszym artykułem.

a) ochrona prawnie uzasadnionych interesów: (i) konsumentów; oraz (ii) producentów;

17.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 154/15

b) zapewnienie sprawnego funkcjonowania wspólnego rynku danych produktów; oraz c) promocja produktów wysokiej jakości przy jedno­ czesnym zezwoleniu na krajowe środki wspierające poli­ tykę jakości.

Podsekcja I Nazwy ficzne pochodzenia i oznaczenia geogra­

(iv) otrzymywany jest z odmian winorośli należących do Vitis vinifera lub z krzyżówki tych gatunków z innymi gatunkami rodzaju Vitis. 2. Niektóre tradycyjne używane nazwy stanowią nazwę pochodzenia, w przypadku gdy: a) oznaczają wino; b) odnoszą się do nazwy geograficznej; c) spełniają wymogi, o których mowa w ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 154 POZ 1 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.