Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 154 POZ 1 - Strona 16

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 491/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku)

Data ogłoszenia:2009-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 154 POZ 1 - Strona 16

Strona 16 z 43

2. Wniosek przesyłany jest Komisji bezpośrednio przez wnioskodawcę lub za pośrednictwem władz zainteresowa­ nego kraju trzeciego. 3. Wniosek o objęcie ochroną składany jest w jednym z języków urzędowych Wspólnoty lub dołącza się do niego uwierzytelnione tłumaczenie na jeden z tych języków. Artykuł 118e Wnioskodawcy 1. Każda zainteresowana grupa producentów lub, w wyjątkowych przypadkach, jeden producent może złożyć

wniosek o objęcie ochroną nazwy pochodzenia lub ozna­ czenia geograficznego. Inne zainteresowane strony mogą przyłączyć się do wniosku. 2. Producenci mogą składać wnioski o objęcie ochroną jedynie w odniesieniu do win, które produkują. 3. W przypadku nazwy określającej transgraniczny obszar geograficzny lub tradycyjnej nazwy związanej z transgranicznym obszarem geograficznym można złożyć wspólny wniosek. Artykuł 118f Wstępna procedura krajowa 1. Pochodzące ze Wspólnoty wnioski o ochronę nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego win zgodnie z art. 118b są przedmiotem wstępnej procedury krajowej, zgodnie z niniejszym artykułem. 2. Wniosek o objęcie ochroną składa się w państwie członkowskim, z którego terytorium pochodzi nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne. 3. Państwo członkowskie bada wniosek o objęcie ochroną w celu sprawdzenia, czy spełnia on warunki okre­ ślone w niniejszej podsekcji. Państwo członkowskie przeprowadza krajową procedurę, zapewniając odpowiednią publikację wniosku oraz przewi­ dując okres przynajmniej dwóch miesięcy od daty publi­ kacji na zgłoszenie sprzeciwu wobec zaproponowanej ochrony przez każdą osobę fizyczną lub prawną, mającą uzasadniony interes oraz zamieszkałą lub mającą siedzibę na terytorium danego państwa, poprzez przedstawienie odpowiednio uzasadnionego oświadczenia danemu państwu członkowskiemu. 4. Jeśli państwo członkowskie uważa, że nazwa pocho­ dzenia lub oznaczenie geograficzne nie spełniają odpowied­ nich wymogów lub są one niezgodne z prawem wspólno­ towym, odrzuca ono taki wniosek. 5. Jeśli państwo członkowskie uważa, że spełnione są odpowiednie wymagania, to: a) publikuje ono jednolity dokument oraz specyfikację produktu przynajmniej w Internecie; i b) przekazuje Komisji wniosek o objęcie ochroną, zawiera­ jący: (i) nazwę i adres wnioskodawcy;


17.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 154/17

(ii) jednolity dokument, o którym mowa w art. 118c ust. 1 lit. d); (iii) deklarację państwa członkowskiego stwierdzającą, że wniosek złożony przez wnioskodawcę spełnia wymagana warunki; oraz (iv) odesłanie do publikacji, o której mowa lit. a). Informacje te przekazywane są w jednym z języków urzę­ dowych Wspólnoty lub dołącza się do nich uwierzytelnione tłumaczenie na jeden z tych języków. 6. Państwa członkowskie wprowadzają do dnia 1 sierpnia 2009 r. przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne niezbędne do wykonania niniejszego arty­ kułu. 7. W przypadku gdy dane państwo członkowskie nie posiada krajowego prawodawstwa dotyczącego ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, może ono, wyłącznie na zasadach przejściowych, przyznać nazwie ochronę zgodnie z warunkami niniejszej podsekcji na poziomie krajowym ze skutkiem od dnia złożenia wniosku w Komisji. Taka tymczasowa ochrona krajowa wygasa w dniu, w którym na mocy tej podsekcji zostanie podjęta decyzja dotycząca rejestracji nazwy lub odmowy jej ochrony. Artykuł 118g Rozpatrywanie wniosków przez Komisję 1. Komisja podaje do wiadomości publicznej datę złożenia wniosku o objęcie ochroną nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego. 2. Komisja bada, czy wnioski o objęcie ochroną, o których mowa w art. 118f ust. 5, spełniają warunki określone w niniejszej podsekcji. 3. Jeśli Komisja uważa, że warunki określone w niniejszej podsekcji są spełnione, publikuje ona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jednolity doku­ ment, o którym mowa w art. 118c ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 154 POZ 1 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.