Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 154 POZ 1 - Strona 24

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 491/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku)

Data ogłoszenia:2009-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 154 POZ 1 - Strona 24

Strona 24 z 43

W przypadku braku metod i zasad zalecanych i opublikowanych przez OIV Komisja przyjmuje odpo­ wiednie metody i zasady zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 195 ust. 4. W oczekiwaniu na przyjęcie tych zasad należy stosować metody i zasady dozwolone w danym państwie członkow­ skim.”; 13) w art. 121 wprowadza się następujące zmiany: a) w akapicie pierwszym dodaje się litery w brzmieniu: „k) zasad dotyczących nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, o których mowa w sekcji Ia podsekcja I, w szczególności odstępstw od stoso­ wania przepisów i wymogów ustanowionych w tej podsekcji: (i) w odniesieniu do oczekujących na rozpatrzenie wniosków o ochronę nazw pochodzenia lub oznaczeń geograficznych; (ii) w odniesieniu do produkcji niektórych win o chronionej nazwie pochodzenia lub chro­ nionym oznaczeniu geograficznym w obszarze geograficznym w pobliżu obszaru geograficz­ nego, z którego pochodzą winogrona;


Artykuł 120e Zezwolenie na praktyki enologiczne i ograniczenia 1. Z wyjątkiem praktyk enologicznych dotyczących wzbogacania, zakwaszania i odkwaszania określonych w załączniku XVa w odniesieniu do konkretnych produktów, o których mowa w tym załączniku, oraz ogra­ niczeń wymienionych w załączniku XVb decyzja w sprawie zezwolenia na praktyki enologiczne i ograniczenia w odniesieniu do produkcji i konserwacji produktów sektora wina podejmowana jest przez Komisję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 195 ust. 4.

2. Państwa członkowskie mogą pozwolić na ekspery­ mentalne zastosowanie niedozwolonych praktyk enologicz­ nych na warunkach, które określa Komisja zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 195 ust. 4.

Artykuł 120f Kryteria udzielania zezwolenia Przy udzielaniu zezwolenia na praktyki enologiczne zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 195 ust. 4, Komisja:

a) opiera się na praktykach enologicznych zalecanych i opublikowanych przez Międzynarodową Organizację ds. Winorośli i Wina (OIV) oraz na wynikach ekspery­ mentalnego stosowania dotychczas niedozwolonych praktyk enologicznych;

17.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 154/25

(iii) w odniesieniu do tradycyjnych praktyk produk­ cyjnych dotyczących niektórych win o chronionej nazwie pochodzenia; l) zasad dotyczących tradycyjnych warunków, o których mowa w sekcji Ia podsekcja II, odnoszą­ cych się w szczególności do: (i) procedury obejmowania ochroną; (ii) szczególnego poziomu ochrony; m) zasad dotyczących etykietowania i prezentacji, o których mowa w sekcji Ib, w szczególności: (i) szczegółów dotyczących wskazywania miejsca pochodzenia danego produktu; (ii) warunków wykorzystywania fakultatywnych danych szczegółowych wymienionych w art. 118z; (iii) szczególnych wymogów odnoszących się do oznaczeń dotyczących rocznika i odmiany winorośli umieszczonych na etykietach, o których mowa w art. 118z ust. 2; (iv) dalszych odstępstw w uzupełnieniu tych, o których mowa w art. 118y ust. 2, na mocy których można pominąć odesłanie do kategorii produktu winiarskiego; (v) przepisów dotyczących ochrony, jaką należy objąć prezentację danego produktu.”; b) dodaje się akapity w brzmieniu: „Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 195 ust. 4, Komisja przyjmuje środki niezbędne do wprowadzenia w życie przepisów dotyczących praktyk enologicznych i ograniczeń określonych w sekcji IIa podsekcja II oraz w załącznikach XVa i XVb, o ile przepisy tych załącz­ ników nie stanowią inaczej. Środki, o których mowa w akapicie trzecim, obejmują w szczególności: a) przepisy skutkujące tym, że wspólnotowe praktyki enologiczne zamieszczone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 są uznawane za dozwolone praktyki enologiczne; b) dozwolone praktyki enologiczne i ograniczenia doty­ czące win, w tym wzbogacanie, zakwaszanie

i odkwaszanie w odniesieniu do win musujących, gatunkowych win musujących i gatunkowych aroma­ tyzowanych win musujących;

c) dozwolone praktyki enologiczne i ograniczenia doty­ czące win likierowych;

d) z zastrzeżeniem załącznika XVb pkt C, przepisy regulujące mieszanie i kupażowanie moszczów i win;

e) w przypadku braku przepisów wspólnotowych w tej dziedzinie – wymogi dotyczące czystości i określania substancji stosowanych w praktykach enologicznych;

f) przepisy administracyjne odnoszące się do przepro­ wadzania dozwolonych praktyk enologicznych;

g) warunki dotyczące przechowywania produktów niezgodnych z przepisami art. 120c, obrotu nimi i ich stosowania oraz możliwe wyłączenie ze stoso­ wania wymogów tego artykułu oraz ustanowienie kryteriów w celu uniknięcia nadmiaru przepisów w indywidualnych przypadkach;

h) warunki, na których państwa członkowskie mogą zezwolić na przechowywanie produktów niezgod­ nych z przepisami sekcji IIa podsekcji II innymi niż art. 120c lub z przepisami wykonawczymi do tej podsekcji, obrót tymi produktami i ich stosowanie.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 154 POZ 1 - Strona 24 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.