Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 154 POZ 1 - Strona 31

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 491/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku)

Data ogłoszenia:2009-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 154 POZ 1 - Strona 31

Strona 31 z 43

2. Następujące kwoty są udostępniane na dane lata kalendarzowe:

— 2009 r.: 40 660 000 EUR,

— 2010 r.: 82 110 000 EUR,

— począwszy od roku 2011: 122 610 000 EUR.

L 154/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.6.2009

35) artykuł 196 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 196 Organizacja Komitetu Zarządzającego Przygotowując posiedzenia Komitetu Zarządzającego, o którym mowa w art. 195 ust. 1, należy uwzględnić w szczególności zakres odpowiedzialności tego organu, charakter rozpatrywanych zagadnień i potrzebę wykorzys­ tania stosownej wiedzy fachowej.”; 36) dodaje się artykuł w brzmieniu: „Artykuł 203b Przepisy przejściowe w sektorze wina Komisja może przyjąć środki wymagane do usprawnienia przejścia od ustaleń rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 i (WE) nr 479/2008 do ustaleń niniejszego rozporządze­ nia.”; 37) w załącznikach wprowadza się następujące zmiany: a) w załączniku III dodaje się część IIIa, której tekst zamie­ szczony jest w załączniku I do niniejszego rozporządze­ nia; b) dodaje się załączniki Xb, Xc, Xd oraz Xe, których tekst zamieszczony jest w załączniku II do niniejszego rozpo­ rządzenia; c) dodaje się załącznik XIb, którego tekst zamieszczony jest w załączniku III do niniejszego rozporządzenia; d) dodaje się załączniki XVa i XVb, których tekst zamie­ szczony jest w załączniku IV do niniejszego rozporzą­ dzenia; e) w załączniku XXII dodaje się pkt 47, którego tekst zamieszczony jest w załączniku V do niniejszego rozpo­ rządzenia.


Artykuł 2 Zmiany do rozporządzenia (WE) nr 1184/2006 Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 1184/2006 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy, które należy stosować w związku ze stosowaniem art. 81–86 oraz pewnych postanowień art. 88 Traktatu w związku z wytwarzaniem produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu, a także handlu nimi, z wyjątkiem produktów objętych rozporządze­ niem Rady (WE) nr 1234/2007 dnia 22 października 2007 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz prze­ pisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (*). ___________ (*) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.”. Artykuł 3 Uchylenia i przejściowe dalsze obowiązywanie 1. Z zastrzeżeniem przepisów ust. 2, niniejszym rozporzą­ dzenie (EWG) nr 479/2008 traci moc. Odesłania do uchylonego rozporządzenia rozumiane są jako odesłania do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 i są odczyty­ wane zgodnie z odpowiednimi tabelami korelacji zamieszczo­ nymi w załączniku XXII do tego rozporządzenia. 2. Artykuł 128 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 479/2008 stosuje się nadal w odniesieniu do środków i na warunkach w nim określonych. Artykuł 4 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 maja 2009 r. W imieniu Rady

J. ŠEBESTA

Przewodniczący

17.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 154/33

ZAŁĄCZNIK I „Część IIIa: Definicje dotyczące sektora wina Dotyczące wina 1. »Karczowanie« oznacza całkowite usunięcie wszystkich krzewów winorośli z obszaru, na którym zostały one zasa­ dzone. 2. »Sadzenie« oznacza definitywne zasadzenie sadzonek winorośli lub ich części, szczepionych lub nie, z zamiarem produkowania winogron lub założenia szkółki szczepów. 3. »Szczepienie« oznacza szczepienie winorośli, które już były poddane wcześniejszemu szczepieniu.

Dotyczące produktów 4. »Świeże winogrona« oznaczają owoce winorośli używane do produkcji wina, dojrzałe lub częściowo osuszone, które mogą być rozgniatane lub tłoczone przy użyciu zwykłych metod stosowanych w produkcji wina i które mogą spontanicznie wywoływać fermentację alkoholu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 154 POZ 1 - Strona 31 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.