Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 154 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 491/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku)

Data ogłoszenia:2009-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 154 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 43

2. Szczepienie odmian winorośli klasyfikowanych zgodnie z art. 120a ust. 2 na innych odmianach winorośli niż te, o których mowa we wspomnianym artykule, jest również zakazane. 3. Niezależnie od ust. 1 i 2, sadzenie i szczepienie, o których mowa w tych ustępach, jest dozwolone, jeśli jest objęte: a) prawem do nowego sadzenia, jak przewidziano w art. 85h; b) prawem do ponownego sadzenia, jak przewidziano w art. 85i; c) prawem do sadzenia przyznanym z rezerwy, jak prze­ widziano w art. 85j i 85k. 4. Prawa do sadzenia, o których mowa w ust. 3, przy­ znawane są w hektarach. 5. Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o utrzymaniu zakazu, o którym mowa w ust. 1, na swoim terytorium lub części terytorium, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r. W takich przypadkach przepisy regulujące przejściowy system praw do sadzenia, określone w niniejszej podsekcji łącznie z niniejszym artykułem, mają odpowiednio zastosowanie w danym państwie członkow­ skim. Artykuł 85h Prawa do nowego sadzenia 1. Państwa członkowskie mogą przyznać producentom prawa do nowego sadzenia w odniesieniu do obszarów: a) przeznaczonych do nowego obsadzania, które będzie prowadzone w ramach działań związanych z konsolidacją gruntów lub działań związanych z obowiązkowym zakupem, prowadzonym w interesie publicznym, przyjętym w ramach prawa krajowego; b) przeznaczonych do celów doświadczalnych; c) przeznaczonych na szkółki szczepów; lub d) z których wino lub jego produkty przeznaczone są wyłącznie do spożycia przez rodzinę producenta. 2. Przyznane prawa do nowego sadzenia są:


c) wykorzystane w celach, w których zostały przyznane. Artykuł 85i Prawa do ponownego sadzenia 1. Państwa członkowskie przyznają prawa do ponow­ nego sadzenia producentom, którzy wykarczowali obszar, na którym jest zasadzona winorośl. W stosunku do wykarczowanych obszarów, na które została przyznana premia zgodnie z podsekcją III, nie przy­ sługują jednak prawa do ponownego sadzenia. 2. Państwa członkowskie mogą przyznać prawa do ponownego sadzenia producentom, którzy podejmą się wykarczowania obszaru, na którym jest zasadzona wino­ rośl. W takich przypadkach wykarczowanie danego obszaru należy przeprowadzić najpóźniej pod koniec trzeciego roku po zasadzeniu nowych winorośli, w odniesieniu do których przyznano prawa do ponownego sadzenia. 3. Przyznane prawa do ponownego sadzenia odpowia­ dają wykarczowanemu obszarowi pod względem czystego zbioru. 4. Prawa do ponownego sadzenia będą wykorzystywane w gospodarstwie, któremu zostały przyznane. Państwa członkowskie mogą dalej ustalić, że takie prawa do ponow­ nego sadzenia mogą być wykonywane tylko na obszarze, na którym winorośl została już wykarczowana. 5. W drodze odstępstwa od ust. 4, państwa członkow­ skie mogą podjąć decyzję o przeniesieniu w całości lub w części praw do ponownego sadzenia na inne gospodar­ stwo w tym samym państwie członkowskim w następujących przypadkach: a) część danego gospodarstwa jest przeniesiona do tego innego gospodarstwa; b) obszary tego innego gospodarstwa są przeznaczone na: (i) produkcję win o chronionej nazwie pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficznym; lub (ii) szkółki szczepów. Państwa członkowskie zapewniają, aby stosowanie odstępstw przewidzianych w akapicie pierwszym nie prowadziło do ogólnego wzrostu potencjału produkcyjnego na ich terytorium, w szczególności w sytuacji przekazy­ wania praw z obszarów nienawadnianych na obszary nawadniane.

a) wykonywane przez producenta, któremu zostały przy­ znane; b) wykorzystane przed zakończeniem drugiego roku winiarskiego po roku, w którym zostały przyznane;

17.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 154/5

6. Ustępy 1–5 stosuje się odpowiednio do praw podob­ nych do praw do ponownego sadzenia nabytych na mocy wcześniejszych przepisów wspólnotowych lub krajowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 154 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.