Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 154 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 491/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku)

Data ogłoszenia:2009-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 154 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 43

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 154/9

Programy wsparcia, które zaczęły obowiązywać zgodnie z art. 5 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 479/2008, mają nadal zastosowanie na mocy niniejszego rozporządzenia.

c) oceny pokazującej oczekiwane skutki techniczne, gospo­ darcze, środowiskowe i społeczne; d) harmonogramu wprowadzania tych środków w życie; e) ogólnego zestawienia finansowego środków, które mają zostać uruchomione, oraz przewidywanego orientacyj­ nego podziału tych zasobów finansowych między poszczególne środki zgodnie z pułapami przewidzia­ nymi w załączniku Xb; f) kryteriów i wskaźników ilościowych służących monito­ rowaniu i ocenie oraz działań podjętych w celu odpo­ wiedniej i skutecznej realizacji programów wsparcia; oraz g) informacji wskazujących właściwe organy i jednostki odpowiedzialne za realizację programu. Artykuł 103m Kwalifikujące się środki 1. Programy wsparcia obejmują co najmniej jeden z następujących środków: a) wsparcie w ramach systemu płatności jednolitej zgodnie z art. 103o; b) promocję zgodnie z art. 103p; c) restrukturyzację i przekształcanie winnic zgodnie z art. 103q; d) zielone zbiory zgodnie z art. 103r;


Środki wsparcia w programach wsparcia ustanawia się na takim poziomie geograficznym, jaki zainteresowane państwo członkowskie uzna za najwłaściwszy. Zanim program wsparcia zostanie przedstawiony Komisji, podlega on konsultacjom z właściwymi organami i organizacjami odpowiedniego szczebla podziału terytorialnego.

Każde państwo członkowskie przedstawia jeden projekt programu wsparcia, który może uwzględniać zróżnico­ wanie regionalne.

2. Programy wsparcia zaczynają obowiązywać po upływie trzech miesięcy od ich przedstawienia Komisji.

Jeśli jednak przedstawiony program wsparcia nie spełnia warunków ustanowionych w niniejszej sekcji, Komisja informuje o tym dane państwo członkowskie. W takim przypadku państwo członkowskie przedstawia Komisji zmieniony program wsparcia. Zmieniony program wsparcia zaczyna obowiązywać po upływie dwóch miesięcy od chwili jego zgłoszenia, chyba że nadal występuje brak zgodności, w którym to przypadku stosuje się niniejszy akapit.

3. Ustęp 2 stosuje się odpowiednio do zmian wprowa­ dzanych do programów wsparcia przedstawionych przez państwa członkowskie.

4. Artykuł 103l nie ma zastosowania w przypadku, gdy jedyny środek, z jakiego korzysta państwo członkowskie w ramach programu wsparcia, polega na przeniesieniu do systemu płatności jednolitej, o którym mowa w art. 103o. W takim przypadku art. 188a ust. 5 ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do roku, w którym następuje prze­ niesienie, a art. 188a ust. 6 nie stosuje się.

e) fundusze wspólnego inwestowania zgodnie z art. 103s; f) ubezpieczanie zbiorów zgodnie z art. 103t; g) inwestycje zgodnie z art. 103u; h) destylację produktów ubocznych zgodnie z art. 103v;

Artykuł 103l Treść programów wsparcia Programy wsparcia składają się z następujących elementów: i) destylację alkoholu spożywczego zgodnie z art. 103w; j) destylację w sytuacjach kryzysowych zgodnie z art. 103x; k) stosowanie zagęszczonego moszczu winogronowego zgodnie z art. 103y. 2. Programy wsparcia nie zawierają środków innych niż wymienione w art. 103o–103y.

a) szczegółowego opisu zaproponowanych środków wraz z odpowiadającymi im celami przedstawionymi w ujęciu ilościowym;

b) wyników przeprowadzonych konsultacji;

L 154/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.6.2009

Artykuł 103n Zasady ogólne dotyczące programów wsparcia 1. Przydział dostępnych środków finansowych Wspól­ noty oraz pułapy budżetowe przewidziane są w załączniku Xb. 2. Wsparcie wspólnotowe dotyczy wyłącznie wydatków kwalifikowalnych poniesionych po przedstawieniu odnoś­ nego programu wsparcia, o czym mowa w art. 103k ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 154 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.