Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 155 POZ 30 - Strona 11

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (wersja ujednolicona)

Data ogłoszenia:2009-06-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 155 POZ 30 - Strona 11

Strona 11 z 12

a) wewnątrzwspólnotowego handlu i przywozu żywych zwie­ rząt i produktów pochodzenia zwierzęcego;

b) hostingu, zarządzania i utrzymania zintegrowanych wetery­ naryjnych systemów komputerowych, w tym, w stosownych przypadkach, krajowych baz danych.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Termin przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

2. Ustalenia organizacyjne dotyczące finansowania na mocy ust. 1 oraz poziom wkładu finansowego Wspólnoty określa się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 40 ust. 2.


3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Artykuł 37 1. Gdyby państwo członkowskie napotkało, z punktu widzenia strukturalnego albo geograficznego, problemy kadrowe albo infrastrukturalne przy wdrażaniu strategii zwal­ czania, spowodowane funkcjonowaniem rynku wewnętrznego, na żywe zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego, to może ono uzyskać na okres przejściowy pomoc finansową Wspólnoty, która będzie stopniowo zmniejszana.

Termin przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na 15 dni.

Artykuł 41 Co cztery lata Komisja przedstawia Parlamentowi Europej­ skiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie zdrowia zwierząt oraz wydajności wdrażania programów w różnych państwach członkowskich, zawierające szczegółowe informacje na temat zastosowanych kryteriów.

2. Zainteresowane państwo członkowskie przedkłada Komisji krajowy program wraz z wszelkimi właściwymi infor­ macjami finansowymi, stworzony w celu poprawienia systemu kontroli.

Artykuł 42 Decyzja 90/424/EWG traci moc.

Odesłania do uchylonej decyzji odczytuje się jako odesłania do niniejszej decyzji zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku III. 3. Do celów niniejszego artykułu stosuje się przepisy art. 27 ust. 3–11.

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

18.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 155/41

Artykuł 43 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 maja 2009 r. W imieniu Rady

J. ŠEBESTA

Przewodniczący

L 155/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.6.2009

ZAŁĄCZNIK I CHOROBY ZWIERZĘCE I ODZWIERZĘCE — Gruźlica bydła — Bruceloza bydła — Bruceloza owiec i kóz (B. melitensis) — Choroba niebieskiego języka na obszarach endemicznych lub obszarach wysokiego ryzyka — Afrykański pomór świń — Choroba pęcherzykowa świń — Klasyczny pomór świń — Wąglik — Zaraza płucna bydła — Ptasia grypa — Wścieklizna — Bąblowica — Pasażowalne encefalopatie gąbczaste (TSE) — Kampylobakterioza — Listerioza — Salmonella (salmonella odzwierzęca) — Włośnica — Werotoksyczne szczepy E. coli — Wirusowa posocznica krwotoczna ryb łososiowatych (VHS) — Zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) — Zakażenie herpeswirusem koi (KHV) — Zakaźna anemia łososi (ISA) — Marteilioza wywoływana przez Marteilia refringens — Bonamioza wywoływana przez Bonamia ostreae — Choroba wywoływana przez Whispovirus (White spot disease) u skorupiaków

18.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 155/43

ZAŁĄCZNIK II UCHYLONA DECYZJA I WYKAZ JEJ KOLEJNYCH ZMIAN Decyzja Rady 90/424/EWG (Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19) Decyzja Rady 91/133/EWG (Dz.U. L 66 z 13.3.1991, s. 18) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3763/91 (Dz.U. L 356 z 24.12.1991, s. 1) Decyzja Rady 92/337/EWG (Dz.U. L 187 z 7.7.1992, s. 45) Decyzja Rady 92/438/EWG (Dz.U. L 243 z 25.8.1992, s. 27) Dyrektywa Rady 92/117/EWG (Dz.U. L 62 z 15.3.1993, s. 38) Dyrektywa Rady 92/119/EWG (Dz.U. L 62 z 15.3.1993, s. 69) Decyzja Komisji 93/439/EWG (Dz.U. L 203 z 13.8.1993, s. 34) Decyzja Komisji 94/77/WE (Dz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 155 POZ 30 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L155 - 46 z 200918.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzje 2008/603/WE, 2008/691/WE i 2008/751/WE w odniesieniu do przedłużenia tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Mauritiusa, Seszeli i Madagaskaru w odniesieniu do tuńczyka i filetów z tuńczyka (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4543)

 • Dz. U. L155 - 17 z 200918.6.2009

  Dyrektywa Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

 • Dz. U. L155 - 16 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 521/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1382/2007

 • Dz. U. L155 - 15 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 520/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz kiełbasy i niektórych wyrobów mięsnych pochodzących ze Szwajcarii, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1399/2007

 • Dz. U. L155 - 14 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 519/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. ustanawiające, że nie zostały wykorzystane niektóre limity dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L155 - 11 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 518/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 503/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 czerwca 2009 r.

 • Dz. U. L155 - 9 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 517/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 w odniesieniu do limitów połowowych dla połowów dobijakowatych w wodach WE obszaru ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIa i IV

 • Dz. U. L155 - 7 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 516/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pagnotta del Dittaino (ChNP)]

 • Dz. U. L155 - 5 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 515/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pera dell’Emilia Romagna (ChOG))

 • Dz. U. L155 - 3 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 514/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L155 - 1 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 513/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.